Slovensko - Romsky Slovnik

28. února 2009 v 9:01 | wonett
1 jeden - jekh
2 dva - duj
3 tri - trin
4 štyri - štar
5 päť - pandž
6 šesť - šov
7 sedem - efta
8 osem - ochto
9 deväť - eňa
10 desať - deš

11 jedenásť - dešujekh
12 dvanásť - dešuduj
13 trinásť - dešutrin
14 štrnásť - dešuštar
15 pätnásť - dešupandž
16 šestnásť - dešušov
17 sedemnásť - dešuefta
18 osemnásť - dešuochto
19 devätnásť - dešueňa
20 dvadsať - biš
21dvadsaťjeden - bišujekh
22 dvadsaťdva - bišuduj
23 dvadsaťtri - bišutrin
24 dvadsaťštyri - bišuštar
25 dvadsaťpäť - bišupandž
26 dvadsaťšesť - bišušov
27 dvadsaťsedem - bišuefta
28 dvadsaťosem - bišuochto
29 dvadsaťdeväť - bišueňa
30 tridsať - tranda
40 štyridsať - saranda

Dobrý deň - Lačho džives
Dovidenia - Ačhen Devleha (Ostávajte s Bohom)
Ďakujem - Paľikerav
Ako sa máš? - Sar sal?
Ako sa máte? - Sar san?
Svätý - Sentno
Svätá - Sentňi
Ľúbim ťa - Kamav tut
Ľúbiš ma? - Kames man?
Dobrú chuť - Lačho chaviben (Mište tuke te perel)
Prosím ťa - Mangav tut
Nechoď preč - Nadža ňikhaj
Škaredé - Džungales
Pekné - Šukares
Ideme čítať - Džas te genel
Ideme jesť - Džas te chal
Ideme domov - Džas khere
Ideme von - Džas avri
Ideme spievať - Džas the džijavel
Daj mi pusu - Čumide man
Daj mi ruku - An o vas
Chcem, aby si bol šťastný - Kamav, hoj te aves bachtalo
Áno - He
Nie - Na
Nerob to - Naker oda
Ide mi o teba - Džal mange pal tute
Poď sem - Av ade
Poď ku mne - Av kemande (Av kema)
Rozumiem - Achajuvav
Nerozumiem - Naachajuvav
Bože môj - Devla miro
Čo chceš? - So kames?
Čo robíš? - So keres?
Čo sa stalo? - So pes ačhija?
Myslím na teba - Gondoľinav pre tute
Chcem byť s tebou- Kamav te el tuha
Láska moja - Kamiben miro
Môj život - Miro dživipen

Ja - Me
Ty - Tu
On, Ona - Ov, Oj
My - Amen
Vy - Tumen
Oni - On

Ja hovorím - Me phenav
Ty hovoríš - Tu phenes
On hovorí - Ov phenel (vakerel)
My rozprávame - Amen vakeras
Vy rozprávate - Tumen vakeren
Oni rozprávajú - On vakeren

Ja mám - Man hin
Ty máš - Tut hin
On má - Les hin
Ona má - La hin
My máme - Amen hin
Vy máte - Tumen hin
Oni majú - Len hin

Ja nemám - Man nane
Ty nemáš - Tut nane
Je mi smutno - Phares mange hin
Bolí ma to - Dukhal man oda
Prečo? - Soske?
Koľko? - Keci?
Zajtra - Tajsa
Dnes - Ada džives
Včera - Ič
Ráno - Tosara
Večer - Rači

Ja viem - Me džanav
Ja neviem - Me nadžanav
Ty vieš - Tu džanes
Ty nevieš - Tu nadžanes

S kým si? - Kaha sal?
Už idem - Imar džav
Už ideš? - Imar aves?
Kedy prídeš? - Kana aveha?
Ja idem - Me džav
Ja prídem - Me avava
Ty ideš - Tu džas
Ty prídeš - Tu aveha
Čo budeš robiť? - So kereha?
Čo si robil včera? - So kerehas ič?
Čo hovoríš? - So vakeres?
Čo on povedal? - So ov phendža?
Čo si povedal? - So vakerehas?
Poviem ti to ráno - Phenava tuke oda tosara
Spíš? - Soves?

Ja som ešte v práci - Me som mek andre buči
Ja som v električke - Me som andre električka
Musím veľa pracovať - Mušinav te kerel but buči
Mám veľa práce - Hin man but buči

Čakám - Užarav
Čakaj - Užar
Poď so mnou - Av manca
Kto? - Ko?
Kde? - Kaj?
Sadni si - Beš tele
Malý(á) - Cikno(ni)
Veľký(á) - Baro(ri)
Pomaly - Polokores
Rýchlo - Siďar
Bež! Nebež! - Denaš! Nadenaš!
Ako sa voláš? - Sar pes vičines?
Volám sa … - Vičinav pes
Koľko máš rokov?- Keci tuke berš?
Odkiaľ si? - Khatar sal?
Kde si teraz? - Kaj sal kanake?
Kde ma budeš čakať? - Kaj man užareha?
Kedy ma budeš čakať? - Kana man užareha?
Zabudla som - Bisterdžom
Zabudol si - Bisterdžal


Pýtať sa - Te phučel (pes)
Opýtaj sa - Phuč
Chcem sa ťa opýtať - Kamav tutar te phučel
Nepýtaj sa - Naphuč
Zavolaj mi - Vičin mange
Zavolám ti - Vičinava tuke
Zazvoň mi - Brinkin mange
Zazvoním ti - Brinkinava tuke
Pozri sa - Dikh
Nepozeraj sa - Nadikh
Počúvaj - Šun
Prečo sa smeješ? - Soske asas?
Som smiešna? - Som po asaben?
Si smiešny - Sal po asaben


Nechaj ma - Muk man
Daj mi pokoj - De mange sirom
Trošku - Sikra
Zo srdca - Jilestar
Si rómka? - Sal romaňi?
Si róm? - Sal romano?
Polovične - Jepašuňi


Chrbát - Dumo
Hlava - Šero
Vlasy - Bala
Nos - Nakh
Oči - Jakha
Ústa - Vušta
Krk - Meň
Prsia - Čuča
Ruky - Vasta
Prsty - Angušťa
Žalúdok - Ďombra
Koleno - Khoč
Brucho - Per
Tvár - Muj
Nohy - Pindre
Topánky - Kamašťi


Čo, kto, ktorý, kde, kedy, ako, prečo-So, ko, savo, kaj, kana, sar, soske
Kto je ten chlapec? - Ko hin oda čho?
Čo je to? - So hin oda?
Kúpil som dve autá - Cindžom duj motora.
Kde je? - Kaj hin? - hino?
Kedy prídu? - Kana avena?
Prečo ona nechodieva načas do školy?-Soske oj phirel nasik andre škola?
Prečo prichádzaš tak neskoro? - Soske aves avke nasik?
Čo robí tvoja sestra? Píše. - So kerel tiri pheň? Irinel.
Kedy budú doma? - Kana ena khere?
Nikto to nevie. - Ňiko oda nadžanel.
Kde bývaš? Žiješ? - Kaj bešes? Džives?
S kým ideš? - Kaha džas?
Čo hľadáš? - So rodes?
Kto to tak povedal? - Ko oda avke phendža?
Odkiaľ prichádzajú? - Khatar aven?
Čo chce robiť? - So kamel te kerel?
Načo myslí? - Pre soste gondoľinel?
Komu sa mám poďakovať za obraz? - Kaske majinav te paľikerel vašo kipos?
Ako to urobíme? - Sar oda keraha?
Čo si o tom myslíš? - So peske pal oda gondoľines?
Kedy sa to stalo? - Kana pes oda ačhija?
Aká je tvoja adresa? - Savi hiňi tiri adresa?
Ktorý z tých chlapcov je Ján? - Ko kale čhavendar hino o Jankus?
Od koho si dostal peniaze? - Kastar chudľal o love?
Ktoré jazyky študuješ? - Save čhiba študines?
Kto ti to povedal? - Ko tuke phendža?
Čo je ťa do toho? - So hin tut andro oda?
To nič. - Oda nič.
Kde to položím? - Kaj oda te thovav?
Kto to urobil? - Ko oda kerdža?
Prečo si robiť starosti? - Soske peske tekerel starosti?
Kde, hore, dole, vpredu, vzadu - Kaj, upre, tele, anglal, palal
Kde si to našiel? - Kaj oda arakhľal?
Kde to je? Je to blízko. Je to ďaleko - Kaj hin oda? Hin oda pašes. Hin oda dur.
Na čo to je? - Pre soste koda hin?
Kde si to kúpil, dostal? - Kaj oda cindžal, chudľal?
Kto tam ešte bol? - Ko sas mek odoj?
Kedy odchádzaš? - Kana džas?
Čo keby sme išli spolu na obed? - So te geľamas khetane pro dilos?
Koľko máš rokov? - Keci tuke berša?
Kde a kedy si to počul? - Kaj u the kana oda šunďal?
Kedy si to poslal? - Kana oda bičhaďal?
Kedy si ho videl naposledy? - Kana les dikhľal naposledy?
Kto je tá žena? - Ko hin odi džuvľi?
Koho si ešte videl? - Kas mek dikhľal?
O čo ide? - Pal soste džal?
Kde tak asi býva? - Kaj avke bešel?
Čie je to auto? - Kaskero hin oda motoris?
Ako ďaleko je to odtiaľto? - Sar dur hin oda adarik?
Koľko ľudí je tam? - Keci manuša hine odoj?
Koľko chceš? - Keci kames?

Ako je to možné? - Sar oda avke šaj el?
Ako sa vám to páči - Sar pes tumenge oda tecinel

Kde bývaš? - Kaj bešes?
Bývam v strede mesta/na sídlisku. - Bešav maškaro fors/pro sidliskos.
Aká je tvoja adresa? - Savi hiňi tiri adresa?
Moja adresa je Ružová 5, Košice. - Miri adresa hiňi Ružová 5, Košice.
Máte veľký byt? - Hin tumen baro kher?
Nie, tri izby a kuchyňu. - Na, trin khera, the jekh kuchňa.
Na ktorom poschodí bývaš? - Pro savo poschodie bešes?
Bývam na prvom poschodí. - Bešav pro eršino poschodie.
Chceš vidieť náš byt/dom? - Kames te dikhel amaro kher?
Príď sa pozrieť na náš byt/dom. - Av te dikhel pro amaro kher.
Môžeme si niečo uvariť v kuchyni? - Šaj peske vareso tavas andre kuchňa?

Otec/matka - dad/daj
Brat/sestra - phral/pheň
Syn/dcéra/deti - čho/čhaj/čhavore
Starý otec/Stará matka - phuri dad/phuri daj
Strýko/teta - bačis/nena
Švagor/švagriná - šogoris/šogorkiňa
Bratranec/sesternica - bratrancos/sesternica
Svokor/svokra - sastro/sasuj
Manžel/manželka - rom/romňi
Vnuk/vnučka - lačhakero čho/lačhakeri čhaj
Nevlastný otec - čimos
Máš ženu/muža? - Hin tut romňi/rom?
Áno, už desať rokov. - He, imar deš berš.
Máte deti? - Hin tumen čhavore?
Máme jedného syna a jednu dcéru. - Hin amen jekh čho the jekh čhaj.
Môj brat má ženu/nemá ženu. - Mire phrales hin romňi/nane romňi.
Moja sestra nežije s mužom. - Miri pheň nadživel le romeha.
Svadba bude v marci. - Bijav ela andro marcos.
Kde bude svadba? - Kaj ela o bijav?
Moja manželka sa narodila v Jasove. - Miri romňi uľiľa Jasoste.
Koľko rokov má váš syn? - Keci beršengero hino tumaro čho? /Keci berš hin tumare čhaske?
Môj starší syn má jedenásť rokov. - Miro phureder čho hino dešujek beršeskero. /Mire phureder čhaske hin dešujek berš./
Nevedel som, že máš sestru. - Nadžanavas hoj tut hin pheň.
Môj syn veľmi rád športuje. - Miro čho igen rado športinel.
Dcéra rada varí. - E čhaj rado tavel.

Aký je?/Aká je? - Savo hino?/Savi hiňi?
Je veľmi vysoký/nízky. - Hino igen učo/cikno.
Má dobrú postavu. - Hin les šukar postava.
Je to chudé dievča. - Hiňi šuki/saňi čhaj.
Jej priateľka je tlstá. - Lakeri baratkiňa hiňi thuľi.
Môj dedo je starý. - Miro papus hino phuro.
Jej zelené oči sú krásne. - Lakere zelene jakha hine šukar.
Môj brat je pekný muž. - Miro phral hino šukar rom.
Ja mám modré oči a on má hnedé. - Man hin kike jakha, la hin hňede.
On je škaredý. - Ov hino džungalo.

Prečo si smutný? - Soske sal smutno?
On je šťastný. - Ov hino bachtalo.
Ona je zlá a lenivá. - Oj hiňi nalačhi the lenivo.
Tento chlapec je veľmi zvedavý. - Ada čhavo hino igen zvedavo/kivančošno.
Dávaj na seba pozor. - Viďazin pre tute.
Múdry človek. - Goďaver manuš.
Veľmi zvedavá žena. - Igen zvedavo/kivančošňi džuvľi.
On je lakomý muž. - Ov hino hamišno.
Môj syn je najlepší študent. - Miro čho hino jekhfeder študentos.
Daj mi viac peňazí. - De man buter love.
Pavol pracuje najviac. - O Pavol kerel jekhbuter.
On má viac šťastia ako rozumu. - Les hin buter bacht sar godži.
Pre pravdu sa každý hnevá. - Vaš o čačipen sako rušel.
Verím ti. Veríme vám. - Pačav tuke. Pačas tumenge.
Najšťastnejší muž na svete. - Jekhbachtaleder murš pro svetos/pre luma.
Mária je najkrajšie dievča, aké poznám.- E Maria hiňi jekhšukarader čhaj sava prindžarav.

Chcem zavolať pánovi Baloghovi. - Kamav te vičinel le Balogoske.
Máte telefónny zoznam? - Hin tumen telefonno zoznamos?
Áno, tu je. - He, ade hino/ he, ake hino.
Kto volá? Volá Ervín. - Ko vičinel? Vičinel o Ervin.
Môžeš mi zavolať v stredu večer? - Šaj mange vičines stredone rači?
Aké je tvoje telefónne číslo? - Savo hin tiro telefonno samos?
Zavolaj mi zajtra. - Vičin mange tajsa.
Chcem hovoriť s tvojou sestrou. - Kamav te vakerel tira/tra pheňaha.
Nie je doma. - Nane khere.
Mám jej povedať, aby ti zavolala? - Majinav lake te phenel hoj te vičinel tuke?
Už som jej volal dvakrát. - Imar duvar lake vičinďom.
Prosím, hovor hlasnejšie, nepočujem ťa.- Mangav tut, vaker zoraleder, našunďol tut.
Počkaj chvíľku. - Užar sikra.

Koľko stojí táto izba? - Keci mol ada kher?
Je to veľmi drahé. - Oda hin igen dragano.
Kde je moja taška? - Kaj hiňi miri taška?
Zobuď ma ráno o šiestej. - Uštav man tosara šovorendar.

Koľko mám zaplatiť? - Keci majinav te počinel?
Auto sa pokazilo. - O motoris mosajija.
Zavolajte mi opravára. - Vičinen mange le opravaris.
Kedy to bude hotové? - Kana oda ela kisno?
O tri dni. - Palo trin džives.

Kde budeme jesť? V reštaurácii. - Kaj chaha? Andre reštauracija.
Budete jesť aj polievku? - Chaha the zumin?
Nepoznám toto jedlo. - Naprindžarav ada chaben.
Máte zeleninu? - Hin tumen zelenina?
Pil si pivo? - Pijal lovina?
Chceš ešte niečo? - Kames mek vareso?
Nie som hladný. Som smädný. - Nasom bokhalo. Som somňašno/smedno.
Čo budeš piť? - So pijeha?
Prineste mi fľašu červeného vína. - Anen mange caklos joji mol.
Ďakujem, všetko mi chutilo. - Paľikerav, sa mange chuťinelas.
Svadba - Bijav, vera Krstiny - Boľipen

Aké je počasie? - Savo hin idejos?
Je pekný deň./Je škaredý deň. - Šukar džives./Džungalo džives.
Je veľmi teplo./Je veľmi zima. - Igen tato./Igen šil.
Fúka vietor. - Phurdel e balvaj.
Svieti slnko. - Sitinel o kham.
Je veľmi veľká zima. - Igen baro šil hin.
Bude búrka. Prší. - Ela burka. Del brišind.
Sneží a mrzne. - Del o jiv the faďinel.
Zober si kabát, bude pršať. - Le peske e guba, dela brišind.

Ako sa cítiš? - Sar pes irzines/ciťines?
Dnes mi je lepšie ako včera. - Ada džives mange hin feder sar ič.
Som chorý./Som unavený. - Som nasvalo./Som unavimen.
Kašlem a som prechladený. - Khasav u mek som prechlaďimen.
Pichalo ma v chrbte. - Surinlas man andro dumo.
Mám asi teplotu. - Hin man talam horučka.
Bolí ma hrdlo. - Dukhal man o kirlo.
Zvracal, omdlel. - Čhankerlas, mengisajija.
Zomrel na rakovinu. - Muja pre rakovina.
Nech ide k lekárovi. - Midžal ko doktoris.
Spadol som a udrel som si koleno. - Pejom the demaďom peske e khoč.
Zlomil som si ľavú ruku. - Phagľom peske o balugno vast.
Zavolajte lekára. - Vičinen le doktoris.
Bolí ma hlava. - Dukhal man o šero.
Nechcem jesť. - Nakamav te chal.
Spím zle a potím sa. - Sovav namište the poťinav pes.
Ťažko dýcham a silno kašlem. - Phares dichinav the zorales khasav.
Otvor ústa. - Phundrav o muj.
Nedýchaj, ľahni si. - Nadichin, pašťuv tuke.
Vezmeš si lieky, bude ti lepšie. - Leha peske o prašky, ela tuke feder.

Kde pracuješ? - Kaj keres buči?
V úrade. Som sekretárka. - Pro urados. Som sekretarka.
Ona stratila zamestnanie/prácu. - Oj našaďa e buči.
Môj kamarát nemá prácu. - Mire baratos nane buči.
Aký máš plat?/Koľko zarábaš? - Keci zarodes?
On je dôchodca. - Ov hino dvochodcas.

Koľko to stojí? - Keci oda mol?
Prosíte si ešte niečo? - Kamen mek vareso?
Táto košeľa je lacná/drahá. - Ada gad nane dragano/hino dragano.
Dajte mi ešte bielu košeľu. - Den man mek parno gad.
Máte červenú sukňu? - Hin tumen ľoľi rokľa?
To je veľmi drahé. - Oda hin igen dragano.
Chcela by som sa pozrieť na čiernu sukňu.- Kamavas bi te dikhel pe kaľi rokľa.
Toto si kúpim, ďakujem. - Ada peske cinava, paľikerav.
Zaplatím./Platím. - Počinav.

Chlieb - Maro
Cibuľa - Purum
Maslo - Čhil
zemiaky - gruľi, kompira, bandurky
mlieko - thut
zelenina - zelenina
syr - siros
mäso - mas
saláma - salama
tvaroh - ciral
halušky - halušky
palacinky - palačinky
zemiakové placky - klepčanky/malešňiki
buchty - buchty
koláče - bokeja
pirohy - pišoty
kapusta - armin
polievka - zumin
soľ - lon
cukor - cukros
ocot - šut
med - medos
čierne korenie - papros
červená paprika - ľoľi paprika
cesto - chumer

hrniec - piri
tanier - taňiris
pohár/šálka - poharis/šalka
lyžica - roj
nôž - čhuri
vidlička - vidlička
vareška - kaštuňi roj

Kedy sa stretneme? - Kana pes arakhaha?
Kde sa stretneme? - Kaj pes arakhaha?
Kedy a kde sa stretneme? - Kana the kaj pes arakhaha?
Kde ma počkáš? - Kaj man užareha?
Kde ťa mám počkať? - Kaj tut majinav te užarel?
Počkám ťa doma. - Užarava tut khere.
Počkaj ma pred domom. - Užar man paš o kher.


Kto to spieva? - Ko oda džijavel?
To je pekná pieseň. - Oda hin šukar džiji(giľi)
To spievaš ty? - Oda džijaves tu?
Pekne spievaš. - Šukares džijaves.
Pusti mi tú pieseň ešte raz. - Muk mange odi džiji mek jekhvar.
Nauč ma to spievať. - Sikav man oda te džijavel.
Zaspievajme si to spolu. - Aven džijavas oda khetane.
Kúpim si to CD-čko. - Cinava peske oda CD-čkos.
Rád/rada počúvam cigánske piesne. - Rado šunav romane džija.
Niektoré sú veľmi smutné. - Varesave hine igen žajošne.
O čom sa tam spieva? - Pal soste pes odoj džijavel?
Prelož mi to. - Prethov mange oda.
Pôjdeme na zábavu? - Džaha pro balos?
Kedy budú vystupovať? - Kana vistupinena?
Kedy/o ktorej začínajú? - Kecorendar kezdinen?
Kedy sa to končí? - Kana pes oda končinel?
Veľmi sa mi to páčilo. - Igen pes mange oda pačinlas/tecinelas.
Hrali výborne. - Bašavenas igen mište.
Cigánske hlasy - Romane hangi
Prečo už spolu nehráte? - Soske imar khetane nabašaven?
Poďme do Romathanu na premiéru. - Aven džas andro Romathan pre premiera.
O čom bude nová hra? - Palsoste ela nevi hra?
Hrá ešte v Romathane Žaneta? - Bajinel mek andro Romathan e Žaneta?
Prečo odišla? - Soske odgeja?
To je škoda, páčila sa mi, aj tebe? - Oda hin zijang pačinelas/tecinelas pes mange, the tuke?
Prídeme ešte niekedy? - Avaha mek varekana?
Rada chodím do divadla. - Rado phirav andro divadlos.
Rád chodíš do divadla? - Rado phires andro divadlos?
Musím zistiť, aký program má Romathan. - Mušinav pes te dodžanel, savo programos hin le Romathan.


V ŠKOLE | ANDRE ŠKOLA

Deti sa budú učiť čítať a písať. - O čhavore sikľona te genel the te irinel.
Budeme sa učiť aj novú pesničku. - Sikľuvaha the nevi džiji.
Kto zaspieva pesničku? - Ko džijavela džiji?
Eva má ťažkosti s matematikou. - La Eva hin pharipen la matematikaha.
Včera sme počítali do desať. - Ič genahas dži ko deš.
Zajtra sa naučíme básničku. - Tajsa sikľuvaha basňička.
Budeme písať nové písmená. - Irinaha neve pismena.
Ivan musí veľa písať. - O Ivan mušinel but te irinel.
Deti, poďme spievať! - Čhavale, džas te džijavel!
Deti, ideme von! - Čhavale, aven džas avri!
Deti, budeme čítať. - Čhavale, genaha.
Deti, budeme písať. - Čhavale, irinaha.
Deti, budeme počítať. - Čhavale, genaha.
Chcela by som pekne čítať a písať. - Kamavas bi šukares te genel the te irinel.
Keď budeš chodiť do školy, všetko sa naučíš. - Te phireha andre škola, sa sikľoha.
Príde pre teba brat? - Avela pal tute o phral?
Nakreslil si pekný obrázok. - Kreslinďal šukar kipocis (obrázkos).
Si veľmi šikovný. - Sal igen šikovno.

Teraz ideme jesť obed. - Kanake džas te chal o dilos.
Odložte všetko do skrinky. - Othoven sa andre skrinka.
Na obed sú buchty. - Po dilos hin buchti.
Jete radi buchty? - Chan rado buchti?
Umyte si ruky! - Thoven o vasta!
Budeme jesť pekne. - Chaha šukares.
Dobrú chuť. - Lačho chaviben.
Chutil ti obed? - Chuťinelas tuke o dilos?
Prečo si nejedol polievku? - Soske nachajal e zumin?
Ja nerád jem bielu polievku. - Me narado chav parňi zumin.
Mama varí lepšie jedlo. - Miri daj tavel feder chaben.
Rád jem mäso, zemiaky a kapustu. - Rado chav mas, kompira the armin.
Na Vianoce sme jedli ryby, šalát a kapustnicu. - Pre Karačoňa chahas mačhe, šalatos the arminakeri zumin.

Vonku sa budeme hrať s loptou. - Avri pes bajinaha la loptaha.
Kto chce, môže tancovať a spievať. - Ko kamel, šaj khelel vaj džijavel.
Janko, prečo nechceš ísť von? - Janko, soske nakames te džal avri?
Miška, prečo nechceš spievať? - Miška, soske nakames te džijavel?
Oblečte sa. - Uren pes.
Vyzlečte sa. - Čhiven pes tele.
Nie je ti zima? - Nane tut šil?
Nepi studenú vodu! - Napi šilalo paňi!
Urobím teplý čaj, dobre? - Kerava tači teja, mište?

Prečo Jožko nechodí do školy? - Soske o Jožkus naphirel andre škola?
Pani Baloghová, Jožko by mal chodiť do školy. - Pani Baloghova, o Jožko by majinďahas te phirel andre škola.
Už tri dni nebol v škole. - Imar trin džives nasas andre škola.
Je chorý? Bolí ho niečo? - Hino nasvalo? Dukhal les vareso?
V pondelok ideme s celou triedou do kina. - Hetvine džaha caja triedaha andre mozi.
Príde Dežko do školy? - Avela o Dežkus andre škola?
Dežko bol s mamou u doktora. - O Dežkus sas la daha ko doktoris.

Všetky deti budú cvičiť. - Savore čhavore cvičinena.
Ja nechcem cvičiť! - Me nakamav te cvičinel!
Bolia ma nohy. - Dukhan man o pindre.
Hovoríš pravdu? - Čačeste vakeres?
Sadni si a pozeraj sa, ako deti cvičia. - Beš tele u dikh, sar o čhavore cvičinen.
Zajtra budeš cvičiť s nami, dobre? - Tajsa cvičineha amenca, mište?

Mínus znamená odober. - O mínus hin hoj te odles.
Plus znamená pridaj. - O plus hin hoj te prithoves.
Aby si vedel, kedy je menej a kedy viacej, rozumieš? - Hoj te džanes kana hin frimeder u kana buter, achajos?
Štyri jablká je viac, ako jedno jablko. - Štar phaba hine buter sar jekh phab.
Jedno jablko je menej ako dve. - Jekh phab hin frimeder sar duj.
Naučíme sa počítať a budete vedieť v obchode nakupovať. - Sikľuvaha te genel u džanena andre bota te cinkerel.
Koľko stojí jeden rohlík? - Keci mol jekh kifľos?
Koľko stojí päť rohlíkov? - Keci mol panč kifľi?
Zahráme sa na obchod. - Bajinaha pes pre bota.
Gitka bude predavačka. - E Gitka ela botoškiňa.
Ondrej bude nakupovať a počítať peniaze. - O Ondrej cinkerela the genela o love.
Potom sa vymeníte, dobre? - Pajs pes čerinena, mište?
Napíšte slovíčka do zošita. - Irinen o lavora andro zošitos.
Píšte pomalšie a krajšie. - Irinen polokeder the šukareder.
Napíš to ešte raz. - Irin oda mek jekhvar.
Napíš na tabuľu svoje meno. - Irin pre tabula tiro nav.
Napísal si to dobre. - Irinďal oda mište.

Povedz mamke, nech príde do školy. - Phen tradake mi avel andre škola.
Musím sa s ňou porozprávať. - Mušinav laha te vakerel.
Môže prísť zajtra? - Šaj avel tajsa?
Keď nemôže, ja prídem ku vám domov. - Te našti avel, me džava ke tumende khere.
Mamka sa stará o malú sestru a brata. - Mridaj merkinel pre cikňi pheň the pro phral.
Zajtra bude doma. - Tajsa ela khere.
Otec pracuje, nebude doma. - Mro dad kerel bučhi, naela khere.
Mamka vás bude čakať. - Mridaj tumen užarla.
Dobre, prídem a pohovoríme si. - Mište, avava a povakeraha peske.

 

19 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (384)
Zobrazit starší komentáře

301 William William | E-mail | Web | 27. května 2017 v 1:35 | Reagovat

I really enjoy the blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

302 Roberthap Roberthap | E-mail | Web | 27. května 2017 v 9:11 | Reagovat

h <a href= http://cialisgrn.com >generic cialis</a> table http://cialisgrn.com till

303 Ralphfaf Ralphfaf | E-mail | Web | 27. května 2017 v 11:10 | Reagovat

u <a href= http://viagragrn.com >generic viagra online</a> returned http://viagragrn.com looked

304 Roberthap Roberthap | E-mail | Web | 27. května 2017 v 12:18 | Reagovat

v <a href= http://cialisgrn.com >buy cialis</a> break http://cialisgrn.com watch

305 Ralphfaf Ralphfaf | E-mail | Web | 27. května 2017 v 13:44 | Reagovat

l <a href= http://viagragrn.com >viagra</a> particularly http://viagragrn.com hung

306 Kevinjeold Kevinjeold | E-mail | Web | 27. května 2017 v 18:18 | Reagovat

k <a href= http://paydayloansgrn.com >payday loans no credit check</a> run http://paydayloansgrn.com believed

307 Ralphfaf Ralphfaf | E-mail | Web | 27. května 2017 v 21:41 | Reagovat

e <a href= http://viagragrn.com >cheap viagra</a> wish http://viagragrn.com own

308 Kevinjeold Kevinjeold | E-mail | Web | 27. května 2017 v 22:10 | Reagovat

x <a href= http://paydayloansgrn.com >payday loans online</a> myself http://paydayloansgrn.com arms

309 Kevinjeold Kevinjeold | E-mail | Web | 28. května 2017 v 3:22 | Reagovat

x <a href= http://paydayloansgrn.com >payday loans</a> god http://paydayloansgrn.com ladies

310 Ralphfaf Ralphfaf | E-mail | Web | 28. května 2017 v 4:20 | Reagovat

s <a href= http://viagragrn.com >buy viagra online</a> never http://viagragrn.com engaged

311 Roberthap Roberthap | E-mail | Web | 28. května 2017 v 7:02 | Reagovat

b <a href= http://cialisgrn.com >buy cialis</a> hear http://cialisgrn.com here

312 Jamestem Jamestem | E-mail | Web | 28. května 2017 v 8:20 | Reagovat

q <a href= http://propeciapow.com >propecia cost</a> son http://propeciapow.com grew

313 JosephFut JosephFut | E-mail | Web | 28. května 2017 v 10:02 | Reagovat

g <a href= http://modafinilpow.com >modafinil for sale</a> private http://modafinilpow.com fast

314 cialis cialis | E-mail | Web | 28. května 2017 v 10:20 | Reagovat

Hello!

315 Jamestem Jamestem | E-mail | Web | 28. května 2017 v 12:16 | Reagovat

x <a href= http://lyricapow.com >lyrica medication</a> interest <a href=http://lyricapow.com>lyrica coupon</a>

316 JosephFut JosephFut | E-mail | Web | 28. května 2017 v 13:09 | Reagovat

w <a href= http://propeciapow.com >buy finasteride</a> reason http://propeciapow.com ashamed

317 Jamestem Jamestem | E-mail | Web | 28. května 2017 v 13:35 | Reagovat

r <a href= http://zithromaxpow.com >zithromax for sale</a> proper http://zithromaxpow.com court

318 Joseph Joseph | E-mail | Web | 28. května 2017 v 15:55 | Reagovat

Hey, thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

319 Jamestem Jamestem | E-mail | Web | 28. května 2017 v 16:12 | Reagovat

i <a href= http://propeciapow.com >propecia for sale</a> spot http://propeciapow.com far

320 JosephFut JosephFut | E-mail | Web | 29. května 2017 v 0:37 | Reagovat

g <a href= http://cialispow.com >cialis</a> instead http://cialispow.com but

321 DerrickDoone DerrickDoone | E-mail | Web | 29. května 2017 v 10:14 | Reagovat

u <a href= http://viagragas.com >buy viagra</a> state http://viagragas.com doubt

322 DerrickDoone DerrickDoone | E-mail | Web | 29. května 2017 v 14:23 | Reagovat

s <a href= http://viagragas.com >generic viagra online</a> didn't http://viagragas.com walking

323 DerrickDoone DerrickDoone | E-mail | Web | 29. května 2017 v 17:29 | Reagovat

n <a href= http://viagragas.com >buy generic viagra</a> end http://viagragas.com offer

324 XRumerTest XRumerTest | E-mail | 31. května 2017 v 6:13 | Reagovat

Hello. And Bye.

325 Atsufudosat Atsufudosat | E-mail | 31. května 2017 v 10:00 | Reagovat

drugstore com swedesboro nj <a href=http://tenze24.tumblr.com/#48848>domperidone-tenze24.tumblr</a> can a nonpregnant woman breastfeed

326 viagra viagra | E-mail | Web | 2. června 2017 v 10:26 | Reagovat

Hello!

327 Joseph Joseph | E-mail | Web | 3. června 2017 v 16:43 | Reagovat

You made some really good points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this site.

328 Anteyopos Anteyopos | E-mail | 4. června 2017 v 3:09 | Reagovat

what to eat pcos <a href=http://tenze24.tumblr.com/#89288>domperidone-tenze24.tumblr</a> is there aspirin in imodium

329 Aeogoeu Aeogoeu | E-mail | 8. června 2017 v 1:37 | Reagovat

does azithromycin treat chlamydia in the throat <a href=http://tenze24.tumblr.com/#38737>domperidone-tenze24.tumblr</a> how to wean off medication

330 Arakagekeo Arakagekeo | E-mail | 10. června 2017 v 17:03 | Reagovat

phloroglucinol 80 mg mylan <a href=http://tenze24.tumblr.com/#15451>domperidone-tenze24.tumblr</a> cialis and lisinopril drug interactions

331 Agantemue Agantemue | E-mail | 12. června 2017 v 23:36 | Reagovat

symptoms of acid indigestion <a href=http://tenze24.tumblr.com/#15970>tenze24-domperidone</a> naproxen 250 mg side effects

332 Paul Paul | E-mail | Web | 15. června 2017 v 23:32 | Reagovat

Thank you for every other informative blog. The place else may just I get that type of info written in such a perfect means? I've a project that I'm just now working on, and I have been at the glance out for such information.

333 Ajirisumia Ajirisumia | E-mail | 17. června 2017 v 5:52 | Reagovat

best cream of fairness <a href=http://tenze24.tumblr.com/#43578>tenze24.tumblr.com</a> the brit method login

334 Daniel Daniel | E-mail | Web | 17. června 2017 v 10:59 | Reagovat

It'll also save a lot of cash and time for those on

335 Mark Mark | E-mail | Web | 19. června 2017 v 22:43 | Reagovat

This is a great blog, would you be involved in doing an interview about how you created it? If so email me!

336 Michael Michael | E-mail | Web | 21. června 2017 v 9:06 | Reagovat

I really like your writing style, excellent info, thank you for putting up

337 Site Administrator Site Administrator | E-mail | Web | 24. června 2017 v 5:35 | Reagovat

Aktuální články
Civilizace je zde díky důchodcům    Před 22 minutami
Rodičovství by se mělo zrušit    Včera v 15:45
Investovat do starého člověka se už nevyplatí    Včera v 14:37
Ano, jsme přesycení po stránce fyzické a psychické    Čtvrtek v 15:28
Centralizace je zde na nic?    Středa v 9:00
Stát bez státních zaměstnanců    Pondělí v 20:42
Proč nám zlí roboti berou dobrou práci?    Pondělí v 18:48
Ano, já jsem jenom hloupý člověk    Pondělí v 17:54
Všechny rituály jsou jenom programy    Neděle v 2:24
Je třeba zavřít globálně elitu do psychiatrické nemocnice    16. června 2017 v 12:53
Situace všemu kraluje    11. června 2017 v 2:23
Nepřizpůsobiví lidé s tmavou pletí?    7. června 2017 v 22:00
Kapitalismus bez vlastnictví a peněz?    7. června 2017 v 21:40
Je třeba zakázat lidem myšlení    7. června 2017 v 20:08
Výběr mezi červenou a modrou pilulkou    7. června 2017 v 4:55
A co lidská práva, říká vám to něco?    5. června 2017 v 18:47
Jak láska a pravda, zvítězila nad nenávistí a lží    5. června 2017 v 17:51
Všichni jsou letadla a já jsem letiště    4. června 2017 v 2:21
Ano, bude zde průmyslová výroba lidí    3. června 2017 v 20:23
Ano, nejvíce zaostalosti nacházíme v politice    2. června 2017 v 19:14....

338 Anojipepuj Anojipepuj | E-mail | 26. června 2017 v 4:09 | Reagovat

protonix dr 40 mg <a href=http://tenze24.tumblr.com/#70119>tenze24.tumblr.com</a> safe medicine during pregnancy

339 Michael Michael | E-mail | Web | 26. června 2017 v 19:52 | Reagovat

Hello, Neat post. There's a problem with your web site in web explorer, may test thisK IE still is the market leader and a large component to people will leave out your magnificent writing due to this problem.

340 loans loans | E-mail | Web | 27. června 2017 v 3:18 | Reagovat

Hello!

341 Joseph Joseph | E-mail | Web | 27. června 2017 v 3:18 | Reagovat

Thank you for your blog article. Great.

342 Thomas Thomas | E-mail | Web | 27. června 2017 v 3:19 | Reagovat

There is visibly a bundle to realize about this. I assume you made certain nice points in features also.

343 Donald Donald | E-mail | Web | 27. června 2017 v 7:07 | Reagovat

Fckin awesome things here. I am very glad to see your article. Thanks a lot and i'm looking forward to contact you. Will you please drop me a mail?

344 John John | E-mail | Web | 29. června 2017 v 2:09 | Reagovat

Appreciating the time and energy you put into your blog and in depth information you provide. It's good to come across a blog every once in a while that isn't the same unwanted rehashed information. Excellent read! I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.

345 Aisobezey Aisobezey | E-mail | 1. července 2017 v 12:57 | Reagovat

oxytetracycline dosage for cattle <a href=http://tenze24.tumblr.com/#62308>domperidone online</a> how to drop a pumping session

346 XRumerTest XRumerTest | E-mail | 6. července 2017 v 4:15 | Reagovat

Hello. And Bye.

347 David David | E-mail | Web | 15. července 2017 v 5:58 | Reagovat

Hey, thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

348 John John | E-mail | Web | 19. července 2017 v 11:42 | Reagovat

hi and thanks for the actual blog post ive recently been searching regarding this specific advice online for sum hours these days as a result thanks

349 Anaraai Anaraai | E-mail | 19. července 2017 v 19:13 | Reagovat

how does domperidone work in babies <a href=http://wasenshi16.tumblr.com/#28006>wasenshi16-domperidone</a> pan 40 tablet uses

350 CurtisKah CurtisKah | E-mail | Web | 20. července 2017 v 14:06 | Reagovat

Мы ценим ваше время и делим с вами общие цели. Ваши продажи для нас главный приоритет.
оптимизация сайта быстро)логин скайпа SEO2000[/url]

оращайтесь договримся есть примеры работ  логин  скайпа SEO2000

351 Ajidotsuq Ajidotsuq | E-mail | 28. července 2017 v 0:37 | Reagovat

rabeprazole sodium and domperidone tablets <a href=http://chinakari39.tumblr.com/#60167>domperidone-chinakari39.tumblr</a> buscopan iv pediatric dose

352 Akuyabeo Akuyabeo | E-mail | 31. července 2017 v 7:07 | Reagovat

domperidone dose for babies <a href=http://chinakari39.tumblr.com/#59920>where can i buy domperidone</a> how to get more breast milk supply

353 Merlinwem Merlinwem | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 22:15 | Reagovat

<a href=http://www.amomu.fr/Écouteur-beats-bluetooth-090.html>Écouteur Beats Bluetooth</a>
Require assist with a number of your daily tasks. Stuff that require weighty weightlifting, ascending and taking advantage of chemical substances ought to be eliminated when you find yourself expecting. They will have a negative effect on both you and your unborn child, so do not be shy about requesting your partner or members of the family for assistance.

After filing for bankruptcy, sit down and analyze all your possessions. It's constantly a smart idea to sit back and feel points via. Make sure to pay attention to your resources. Make a list and thoroughly think about your circumstances. This will be useful when preparing for your fiscal future.

354 Akitezaa Akitezaa | E-mail | 7. srpna 2017 v 8:00 | Reagovat

how well does domperidone work <a href=http://chinakari39.tumblr.com/#11265>domperidone-chinakari39.tumblr</a> how long can a mother produce breast milk

355 Daniel Daniel | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 16:17 | Reagovat

I  conceive this website   has got  some  rattling  superb  info  for everyone. Dealing with network executives is like being nibbled to death by ducks. by Eric Sevareid.

356 Aigumor Aigumor | E-mail | 8. srpna 2017 v 20:44 | Reagovat

what are the side effects of domperidone tablets <a href=http://chinakari39.tumblr.com/#68352>domperidone-chinakari39.tumblr</a> alpaca babies for sale

357 Michael Michael | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 0:20 | Reagovat

I just couldn't go away your web site before suggesting that I really enjoyed the usual information an individual provide on your visitors? Is gonna be again continuously in order to check up on new posts

358 Syzws379z Syzws379z | E-mail | Web | 10. srpna 2017 v 5:53 | Reagovat

Indian Sex Hard Porn. Free Girlporn.  http://hotmoza.mobi/ Young Porn Vids Free. Teens Sexy Movies.

359 Asachiwoe Asachiwoe | E-mail | 15. srpna 2017 v 20:15 | Reagovat

domperidone banned in us <a href=http://chinakari39.tumblr.com/#31411>where can i buy domperidone</a> amitriptyline 75 mg for pain

360 Ashiwoou Ashiwoou | E-mail | 19. srpna 2017 v 18:03 | Reagovat

weaning off domperidone jack newman <a href=http://chinakari39.tumblr.com/#37420>chinakari39-domperidone</a> analytical method validation as per usp

361 DavidDop DavidDop | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 16:26 | Reagovat

<a href=http://www.dafy-moto-boulognesurmer.fr/884-basket-louis-vuitton-nouvelle-collection.htm>Basket Louis Vuitton Nouvelle Collection</a>
Employing olive oil is actually a essential to help keep your system feeling and looking fresh. Extra virgin olive oil is a adaptable, scrumptious and healthy way to reap the benefits of excellent gas for your health. Through the years, oils have become a bad rap from nutrition experts, but natural oils are crucial to keep a physique healthful.

<img>https://www.clinicadeldolorneuromuscular.es/images/clinicadeldolorneuromusculares/14397-adidas-superstar-silver-crystal.jpg</img>

When selecting a juice machine, purchase one that is an easy task to nice and clean. If it's an excessive amount of issues to clean it following making use of it daily, you'll stop. The better that juicing is, the better fired up you'll be each and every time you do it. Be sure to rub the nooks and crannies so no fungus develops.

<img>https://www.ilcastellodifulignano.it/images/afwoms/4436-zalando-scarpe-jimmy-choo.jpg</img>

362 Asabozah Asabozah | E-mail | 21. srpna 2017 v 2:42 | Reagovat

domperidone 10mg tablets in india <a href=http://chinakari39.tumblr.com/#70352>chinakari39-domperidone</a> zantac category for pregnancy

363 jenniexj3 jenniexj3 | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 5:53 | Reagovat

New photo blog
http://hotties.pictures.erolove.in/?post-eliana
snap song free listening where are boys black eyed paes boom boom werk boy masturbation story crucifixion bdsm strapontube man videos

364 MichaelCap MichaelCap | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 5:03 | Reagovat

<a href=http://www.allyoucan-read.de/christian-louboutin-rosazissimo-feather-shoes-166.php>Christian Louboutin Rosazissimo Feather Shoes</a>
Produce unique content. You may not would like to copy content material from another person's web site. Not simply will it be against the law, but the search engines like yahoo are clever ample to recognize duplication. If the various search engines consider your copy as replicated information, they are going to ignore it. They may even get rid of any current webpages of the internet site from their list. Steer clear of becoming ignored by keeping your content authentic.

<img>https://www.maler-hamburg-spotin.de/images/maler-hamburg-spotin/4278-nike-free-3.0-v5-schwarz-grau.jpg</img>

Our home is our castle, but that doesn't mean that we must be selfish about the world outside our door. It is up to us to care for the environment, which can begin within our home. Continue reading to get ideas which will help you apply green power options within your property.

<img>https://www.aktion-annerose.de/images/aktion-annerose/5611-nike-flyknit-racer-grün.jpg</img>

365 George George | E-mail | Web | 27. srpna 2017 v 0:25 | Reagovat

Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed! Very useful info particularly the last part

366 kaylats16 kaylats16 | E-mail | Web | 27. srpna 2017 v 10:32 | Reagovat

Daily porn blog updates
http://sexypic.erolove.in/?entry.jailyn
muture sex tube are there any emily osment nude fakes granny and young man panjabi girl scandals you tube euro foot 1996

367 tracyfx3 tracyfx3 | E-mail | Web | 27. srpna 2017 v 15:27 | Reagovat

Lewd pctures  
http://latin.porndairy.in/?teresa
  www.erotic.co.za body erotic erotic art books sex video erotic names

368 ThomBiz ThomBiz | E-mail | 27. srpna 2017 v 16:13 | Reagovat

В нашем интернет-магазине самые лучшие цены на сиропы. Убедитесь сами: оптовые цены в розницу при заказе от 1 упаковки.
<a href=http://alfa-coffee.com.ua/g4246193-rastvorimyj-kofe-nescafe>акция на растворимый кофе Нескафе</a>

369 Robert Robert | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 14:52 | Reagovat

This design is wicked! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog well, almostHaHa! Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

370 Joseph Joseph | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 17:01 | Reagovat

I truly appreciate this post. I've been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my day! Thank you again!

371 Mark Mark | E-mail | Web | 3. září 2017 v 14:07 | Reagovat

There is visibly a bundle to realize about this. I assume you made certain nice points in features also.

372 Josephhop Josephhop | E-mail | Web | 4. září 2017 v 3:26 | Reagovat

Женский журнал здесь <a href=http://laform.ru/>laform.ru</a>

373 Charles Charles | E-mail | Web | 4. září 2017 v 7:59 | Reagovat

I like this post, enjoyed this one  thankyou  for posting .

374 Davidlop Davidlop | E-mail | Web | 4. září 2017 v 20:53 | Reagovat

<a href=http://www.stasi-live-haft.de/adidas-ace-16.3-primemesh-fgag-801.php>Adidas Ace 16.3 Primemesh Fg/Ag</a>
Don't just count on straight on display from the video camera for your photographs. That only warranties a burst of frontal illumination. Get a bit more innovative and then try to create smooth illumination problems. How do you do this with display, you ask? That you can do that by jumping your flash away from a wall surface or ceiling.

<img>https://www.einzelgebot.de/images/ein2/2533-adidas-torsion-damen-blumen.jpg</img>

How often do you have wanted you had a crystal tennis ball to find out the way you would age group? Life retains numerous secrets, and no one particular is aware the best way their life can play out as they age. People feel good whenever they make an effort to engage in dealing with their mental and physical wellness since it presents them some control of aging. There are numerous approaches to get this done -- following are a few great wagers.

<img>https://www.ayasofyamoschee.de/images/newayasnb/5139-new-balance-574-damen-schwarz-grau.jpg</img>

375 Ralphrep Ralphrep | E-mail | 6. září 2017 v 1:27 | Reagovat

cialis peak effect time

<a href="http://cialisxrm.com/">cialis without a doctor prescription</a>

cialis c20 erfahrungen

<a href=http://cialisxrm.com/>cialis coupon</a>

376 Thomas Thomas | E-mail | Web | 7. září 2017 v 4:13 | Reagovat

Im not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later. All the best

377 Normanlax Normanlax | E-mail | Web | 7. září 2017 v 4:38 | Reagovat

Мы говорим - Нет ЛЕКАРСТВАМ! Laminine LPGN разрабатывался почти 100 лет. Кто владеет информацией - ЗДОРОВ! Это МЛМ из США. Мы Восстановили Здоровье и Достойно Зарабатываем. Можно быть скептиком и остаться с болячками. Можно поговорить, узнать, почитать и ЗАДУМАТЬСЯ.  Смотрите видео - 3 минуты ЧУДА.
Исповедь приговоренного медициной. https://youtu.be/dnxmoWu8tEY

378 Ftjqq632a Ftjqq632a | E-mail | Web | 8. září 2017 v 14:44 | Reagovat

Teen Girl Video Porno. Teen Hot Clips.  <a href="https://nesaporn.mobi/">nesaporn.mobi</a>  Private Pron Tube. Teenager Hot Pussy.

379 Shila Shila | E-mail | Web | 11. září 2017 v 16:05 | Reagovat

<a href=https://vk.com/market-113181662?section=album_6>отличное качество триакотаж для мужчин группа трикотажа от производителя</a>

380 Alisaamasiokhink Alisaamasiokhink | E-mail | Web | 11. září 2017 v 23:25 | Reagovat

Начни ежедневно зарабатывать на рекламном рынке. Скачай Бизнес-план  
ПОКУПАЕМ ВРЕМЯ => <a href=https://buytime.info>Узнай, как это работает!</a>

381 Mark Mark | E-mail | Web | 13. září 2017 v 23:31 | Reagovat

You are my  breathing in, I  possess few blogs  and  very sporadically  run out from to  brand.

382 SteveKix SteveKix | E-mail | Pátek v 14:00 | Reagovat

Find out what you need to improve in yourself to become more effective!

383 jacquelynxt1 jacquelynxt1 | E-mail | Web | Pátek v 22:26 | Reagovat

Striking girls posts    
http://manga.net.erolove.in/?facebook-marianna
  giant black tits red tube zoo sex conga river africa that sexy body go boom boom boom

384 CoffeeBiz CoffeeBiz | E-mail | Pondělí v 12:41 | Reagovat

Интересные статьи про кофе
<a href=https://alfa-coffee.com.ua/a201549-rajskij-kofe-gaiti.html>Райский кофе из Гаити</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama