Slovensko - Romsky Slovnik

28. února 2009 v 9:01 | wonett
1 jeden - jekh
2 dva - duj
3 tri - trin
4 štyri - štar
5 päť - pandž
6 šesť - šov
7 sedem - efta
8 osem - ochto
9 deväť - eňa
10 desať - deš

11 jedenásť - dešujekh
12 dvanásť - dešuduj
13 trinásť - dešutrin
14 štrnásť - dešuštar
15 pätnásť - dešupandž
16 šestnásť - dešušov
17 sedemnásť - dešuefta
18 osemnásť - dešuochto
19 devätnásť - dešueňa
20 dvadsať - biš
21dvadsaťjeden - bišujekh
22 dvadsaťdva - bišuduj
23 dvadsaťtri - bišutrin
24 dvadsaťštyri - bišuštar
25 dvadsaťpäť - bišupandž
26 dvadsaťšesť - bišušov
27 dvadsaťsedem - bišuefta
28 dvadsaťosem - bišuochto
29 dvadsaťdeväť - bišueňa
30 tridsať - tranda
40 štyridsať - saranda

Dobrý deň - Lačho džives
Dovidenia - Ačhen Devleha (Ostávajte s Bohom)
Ďakujem - Paľikerav
Ako sa máš? - Sar sal?
Ako sa máte? - Sar san?
Svätý - Sentno
Svätá - Sentňi
Ľúbim ťa - Kamav tut
Ľúbiš ma? - Kames man?
Dobrú chuť - Lačho chaviben (Mište tuke te perel)
Prosím ťa - Mangav tut
Nechoď preč - Nadža ňikhaj
Škaredé - Džungales
Pekné - Šukares
Ideme čítať - Džas te genel
Ideme jesť - Džas te chal
Ideme domov - Džas khere
Ideme von - Džas avri
Ideme spievať - Džas the džijavel
Daj mi pusu - Čumide man
Daj mi ruku - An o vas
Chcem, aby si bol šťastný - Kamav, hoj te aves bachtalo
Áno - He
Nie - Na
Nerob to - Naker oda
Ide mi o teba - Džal mange pal tute
Poď sem - Av ade
Poď ku mne - Av kemande (Av kema)
Rozumiem - Achajuvav
Nerozumiem - Naachajuvav
Bože môj - Devla miro
Čo chceš? - So kames?
Čo robíš? - So keres?
Čo sa stalo? - So pes ačhija?
Myslím na teba - Gondoľinav pre tute
Chcem byť s tebou- Kamav te el tuha
Láska moja - Kamiben miro
Môj život - Miro dživipen

Ja - Me
Ty - Tu
On, Ona - Ov, Oj
My - Amen
Vy - Tumen
Oni - On

Ja hovorím - Me phenav
Ty hovoríš - Tu phenes
On hovorí - Ov phenel (vakerel)
My rozprávame - Amen vakeras
Vy rozprávate - Tumen vakeren
Oni rozprávajú - On vakeren

Ja mám - Man hin
Ty máš - Tut hin
On má - Les hin
Ona má - La hin
My máme - Amen hin
Vy máte - Tumen hin
Oni majú - Len hin

Ja nemám - Man nane
Ty nemáš - Tut nane
Je mi smutno - Phares mange hin
Bolí ma to - Dukhal man oda
Prečo? - Soske?
Koľko? - Keci?
Zajtra - Tajsa
Dnes - Ada džives
Včera - Ič
Ráno - Tosara
Večer - Rači

Ja viem - Me džanav
Ja neviem - Me nadžanav
Ty vieš - Tu džanes
Ty nevieš - Tu nadžanes

S kým si? - Kaha sal?
Už idem - Imar džav
Už ideš? - Imar aves?
Kedy prídeš? - Kana aveha?
Ja idem - Me džav
Ja prídem - Me avava
Ty ideš - Tu džas
Ty prídeš - Tu aveha
Čo budeš robiť? - So kereha?
Čo si robil včera? - So kerehas ič?
Čo hovoríš? - So vakeres?
Čo on povedal? - So ov phendža?
Čo si povedal? - So vakerehas?
Poviem ti to ráno - Phenava tuke oda tosara
Spíš? - Soves?

Ja som ešte v práci - Me som mek andre buči
Ja som v električke - Me som andre električka
Musím veľa pracovať - Mušinav te kerel but buči
Mám veľa práce - Hin man but buči

Čakám - Užarav
Čakaj - Užar
Poď so mnou - Av manca
Kto? - Ko?
Kde? - Kaj?
Sadni si - Beš tele
Malý(á) - Cikno(ni)
Veľký(á) - Baro(ri)
Pomaly - Polokores
Rýchlo - Siďar
Bež! Nebež! - Denaš! Nadenaš!
Ako sa voláš? - Sar pes vičines?
Volám sa … - Vičinav pes
Koľko máš rokov?- Keci tuke berš?
Odkiaľ si? - Khatar sal?
Kde si teraz? - Kaj sal kanake?
Kde ma budeš čakať? - Kaj man užareha?
Kedy ma budeš čakať? - Kana man užareha?
Zabudla som - Bisterdžom
Zabudol si - Bisterdžal


Pýtať sa - Te phučel (pes)
Opýtaj sa - Phuč
Chcem sa ťa opýtať - Kamav tutar te phučel
Nepýtaj sa - Naphuč
Zavolaj mi - Vičin mange
Zavolám ti - Vičinava tuke
Zazvoň mi - Brinkin mange
Zazvoním ti - Brinkinava tuke
Pozri sa - Dikh
Nepozeraj sa - Nadikh
Počúvaj - Šun
Prečo sa smeješ? - Soske asas?
Som smiešna? - Som po asaben?
Si smiešny - Sal po asaben


Nechaj ma - Muk man
Daj mi pokoj - De mange sirom
Trošku - Sikra
Zo srdca - Jilestar
Si rómka? - Sal romaňi?
Si róm? - Sal romano?
Polovične - Jepašuňi


Chrbát - Dumo
Hlava - Šero
Vlasy - Bala
Nos - Nakh
Oči - Jakha
Ústa - Vušta
Krk - Meň
Prsia - Čuča
Ruky - Vasta
Prsty - Angušťa
Žalúdok - Ďombra
Koleno - Khoč
Brucho - Per
Tvár - Muj
Nohy - Pindre
Topánky - Kamašťi


Čo, kto, ktorý, kde, kedy, ako, prečo-So, ko, savo, kaj, kana, sar, soske
Kto je ten chlapec? - Ko hin oda čho?
Čo je to? - So hin oda?
Kúpil som dve autá - Cindžom duj motora.
Kde je? - Kaj hin? - hino?
Kedy prídu? - Kana avena?
Prečo ona nechodieva načas do školy?-Soske oj phirel nasik andre škola?
Prečo prichádzaš tak neskoro? - Soske aves avke nasik?
Čo robí tvoja sestra? Píše. - So kerel tiri pheň? Irinel.
Kedy budú doma? - Kana ena khere?
Nikto to nevie. - Ňiko oda nadžanel.
Kde bývaš? Žiješ? - Kaj bešes? Džives?
S kým ideš? - Kaha džas?
Čo hľadáš? - So rodes?
Kto to tak povedal? - Ko oda avke phendža?
Odkiaľ prichádzajú? - Khatar aven?
Čo chce robiť? - So kamel te kerel?
Načo myslí? - Pre soste gondoľinel?
Komu sa mám poďakovať za obraz? - Kaske majinav te paľikerel vašo kipos?
Ako to urobíme? - Sar oda keraha?
Čo si o tom myslíš? - So peske pal oda gondoľines?
Kedy sa to stalo? - Kana pes oda ačhija?
Aká je tvoja adresa? - Savi hiňi tiri adresa?
Ktorý z tých chlapcov je Ján? - Ko kale čhavendar hino o Jankus?
Od koho si dostal peniaze? - Kastar chudľal o love?
Ktoré jazyky študuješ? - Save čhiba študines?
Kto ti to povedal? - Ko tuke phendža?
Čo je ťa do toho? - So hin tut andro oda?
To nič. - Oda nič.
Kde to položím? - Kaj oda te thovav?
Kto to urobil? - Ko oda kerdža?
Prečo si robiť starosti? - Soske peske tekerel starosti?
Kde, hore, dole, vpredu, vzadu - Kaj, upre, tele, anglal, palal
Kde si to našiel? - Kaj oda arakhľal?
Kde to je? Je to blízko. Je to ďaleko - Kaj hin oda? Hin oda pašes. Hin oda dur.
Na čo to je? - Pre soste koda hin?
Kde si to kúpil, dostal? - Kaj oda cindžal, chudľal?
Kto tam ešte bol? - Ko sas mek odoj?
Kedy odchádzaš? - Kana džas?
Čo keby sme išli spolu na obed? - So te geľamas khetane pro dilos?
Koľko máš rokov? - Keci tuke berša?
Kde a kedy si to počul? - Kaj u the kana oda šunďal?
Kedy si to poslal? - Kana oda bičhaďal?
Kedy si ho videl naposledy? - Kana les dikhľal naposledy?
Kto je tá žena? - Ko hin odi džuvľi?
Koho si ešte videl? - Kas mek dikhľal?
O čo ide? - Pal soste džal?
Kde tak asi býva? - Kaj avke bešel?
Čie je to auto? - Kaskero hin oda motoris?
Ako ďaleko je to odtiaľto? - Sar dur hin oda adarik?
Koľko ľudí je tam? - Keci manuša hine odoj?
Koľko chceš? - Keci kames?

Ako je to možné? - Sar oda avke šaj el?
Ako sa vám to páči - Sar pes tumenge oda tecinel

Kde bývaš? - Kaj bešes?
Bývam v strede mesta/na sídlisku. - Bešav maškaro fors/pro sidliskos.
Aká je tvoja adresa? - Savi hiňi tiri adresa?
Moja adresa je Ružová 5, Košice. - Miri adresa hiňi Ružová 5, Košice.
Máte veľký byt? - Hin tumen baro kher?
Nie, tri izby a kuchyňu. - Na, trin khera, the jekh kuchňa.
Na ktorom poschodí bývaš? - Pro savo poschodie bešes?
Bývam na prvom poschodí. - Bešav pro eršino poschodie.
Chceš vidieť náš byt/dom? - Kames te dikhel amaro kher?
Príď sa pozrieť na náš byt/dom. - Av te dikhel pro amaro kher.
Môžeme si niečo uvariť v kuchyni? - Šaj peske vareso tavas andre kuchňa?

Otec/matka - dad/daj
Brat/sestra - phral/pheň
Syn/dcéra/deti - čho/čhaj/čhavore
Starý otec/Stará matka - phuri dad/phuri daj
Strýko/teta - bačis/nena
Švagor/švagriná - šogoris/šogorkiňa
Bratranec/sesternica - bratrancos/sesternica
Svokor/svokra - sastro/sasuj
Manžel/manželka - rom/romňi
Vnuk/vnučka - lačhakero čho/lačhakeri čhaj
Nevlastný otec - čimos
Máš ženu/muža? - Hin tut romňi/rom?
Áno, už desať rokov. - He, imar deš berš.
Máte deti? - Hin tumen čhavore?
Máme jedného syna a jednu dcéru. - Hin amen jekh čho the jekh čhaj.
Môj brat má ženu/nemá ženu. - Mire phrales hin romňi/nane romňi.
Moja sestra nežije s mužom. - Miri pheň nadživel le romeha.
Svadba bude v marci. - Bijav ela andro marcos.
Kde bude svadba? - Kaj ela o bijav?
Moja manželka sa narodila v Jasove. - Miri romňi uľiľa Jasoste.
Koľko rokov má váš syn? - Keci beršengero hino tumaro čho? /Keci berš hin tumare čhaske?
Môj starší syn má jedenásť rokov. - Miro phureder čho hino dešujek beršeskero. /Mire phureder čhaske hin dešujek berš./
Nevedel som, že máš sestru. - Nadžanavas hoj tut hin pheň.
Môj syn veľmi rád športuje. - Miro čho igen rado športinel.
Dcéra rada varí. - E čhaj rado tavel.

Aký je?/Aká je? - Savo hino?/Savi hiňi?
Je veľmi vysoký/nízky. - Hino igen učo/cikno.
Má dobrú postavu. - Hin les šukar postava.
Je to chudé dievča. - Hiňi šuki/saňi čhaj.
Jej priateľka je tlstá. - Lakeri baratkiňa hiňi thuľi.
Môj dedo je starý. - Miro papus hino phuro.
Jej zelené oči sú krásne. - Lakere zelene jakha hine šukar.
Môj brat je pekný muž. - Miro phral hino šukar rom.
Ja mám modré oči a on má hnedé. - Man hin kike jakha, la hin hňede.
On je škaredý. - Ov hino džungalo.

Prečo si smutný? - Soske sal smutno?
On je šťastný. - Ov hino bachtalo.
Ona je zlá a lenivá. - Oj hiňi nalačhi the lenivo.
Tento chlapec je veľmi zvedavý. - Ada čhavo hino igen zvedavo/kivančošno.
Dávaj na seba pozor. - Viďazin pre tute.
Múdry človek. - Goďaver manuš.
Veľmi zvedavá žena. - Igen zvedavo/kivančošňi džuvľi.
On je lakomý muž. - Ov hino hamišno.
Môj syn je najlepší študent. - Miro čho hino jekhfeder študentos.
Daj mi viac peňazí. - De man buter love.
Pavol pracuje najviac. - O Pavol kerel jekhbuter.
On má viac šťastia ako rozumu. - Les hin buter bacht sar godži.
Pre pravdu sa každý hnevá. - Vaš o čačipen sako rušel.
Verím ti. Veríme vám. - Pačav tuke. Pačas tumenge.
Najšťastnejší muž na svete. - Jekhbachtaleder murš pro svetos/pre luma.
Mária je najkrajšie dievča, aké poznám.- E Maria hiňi jekhšukarader čhaj sava prindžarav.

Chcem zavolať pánovi Baloghovi. - Kamav te vičinel le Balogoske.
Máte telefónny zoznam? - Hin tumen telefonno zoznamos?
Áno, tu je. - He, ade hino/ he, ake hino.
Kto volá? Volá Ervín. - Ko vičinel? Vičinel o Ervin.
Môžeš mi zavolať v stredu večer? - Šaj mange vičines stredone rači?
Aké je tvoje telefónne číslo? - Savo hin tiro telefonno samos?
Zavolaj mi zajtra. - Vičin mange tajsa.
Chcem hovoriť s tvojou sestrou. - Kamav te vakerel tira/tra pheňaha.
Nie je doma. - Nane khere.
Mám jej povedať, aby ti zavolala? - Majinav lake te phenel hoj te vičinel tuke?
Už som jej volal dvakrát. - Imar duvar lake vičinďom.
Prosím, hovor hlasnejšie, nepočujem ťa.- Mangav tut, vaker zoraleder, našunďol tut.
Počkaj chvíľku. - Užar sikra.

Koľko stojí táto izba? - Keci mol ada kher?
Je to veľmi drahé. - Oda hin igen dragano.
Kde je moja taška? - Kaj hiňi miri taška?
Zobuď ma ráno o šiestej. - Uštav man tosara šovorendar.

Koľko mám zaplatiť? - Keci majinav te počinel?
Auto sa pokazilo. - O motoris mosajija.
Zavolajte mi opravára. - Vičinen mange le opravaris.
Kedy to bude hotové? - Kana oda ela kisno?
O tri dni. - Palo trin džives.

Kde budeme jesť? V reštaurácii. - Kaj chaha? Andre reštauracija.
Budete jesť aj polievku? - Chaha the zumin?
Nepoznám toto jedlo. - Naprindžarav ada chaben.
Máte zeleninu? - Hin tumen zelenina?
Pil si pivo? - Pijal lovina?
Chceš ešte niečo? - Kames mek vareso?
Nie som hladný. Som smädný. - Nasom bokhalo. Som somňašno/smedno.
Čo budeš piť? - So pijeha?
Prineste mi fľašu červeného vína. - Anen mange caklos joji mol.
Ďakujem, všetko mi chutilo. - Paľikerav, sa mange chuťinelas.
Svadba - Bijav, vera Krstiny - Boľipen

Aké je počasie? - Savo hin idejos?
Je pekný deň./Je škaredý deň. - Šukar džives./Džungalo džives.
Je veľmi teplo./Je veľmi zima. - Igen tato./Igen šil.
Fúka vietor. - Phurdel e balvaj.
Svieti slnko. - Sitinel o kham.
Je veľmi veľká zima. - Igen baro šil hin.
Bude búrka. Prší. - Ela burka. Del brišind.
Sneží a mrzne. - Del o jiv the faďinel.
Zober si kabát, bude pršať. - Le peske e guba, dela brišind.

Ako sa cítiš? - Sar pes irzines/ciťines?
Dnes mi je lepšie ako včera. - Ada džives mange hin feder sar ič.
Som chorý./Som unavený. - Som nasvalo./Som unavimen.
Kašlem a som prechladený. - Khasav u mek som prechlaďimen.
Pichalo ma v chrbte. - Surinlas man andro dumo.
Mám asi teplotu. - Hin man talam horučka.
Bolí ma hrdlo. - Dukhal man o kirlo.
Zvracal, omdlel. - Čhankerlas, mengisajija.
Zomrel na rakovinu. - Muja pre rakovina.
Nech ide k lekárovi. - Midžal ko doktoris.
Spadol som a udrel som si koleno. - Pejom the demaďom peske e khoč.
Zlomil som si ľavú ruku. - Phagľom peske o balugno vast.
Zavolajte lekára. - Vičinen le doktoris.
Bolí ma hlava. - Dukhal man o šero.
Nechcem jesť. - Nakamav te chal.
Spím zle a potím sa. - Sovav namište the poťinav pes.
Ťažko dýcham a silno kašlem. - Phares dichinav the zorales khasav.
Otvor ústa. - Phundrav o muj.
Nedýchaj, ľahni si. - Nadichin, pašťuv tuke.
Vezmeš si lieky, bude ti lepšie. - Leha peske o prašky, ela tuke feder.

Kde pracuješ? - Kaj keres buči?
V úrade. Som sekretárka. - Pro urados. Som sekretarka.
Ona stratila zamestnanie/prácu. - Oj našaďa e buči.
Môj kamarát nemá prácu. - Mire baratos nane buči.
Aký máš plat?/Koľko zarábaš? - Keci zarodes?
On je dôchodca. - Ov hino dvochodcas.

Koľko to stojí? - Keci oda mol?
Prosíte si ešte niečo? - Kamen mek vareso?
Táto košeľa je lacná/drahá. - Ada gad nane dragano/hino dragano.
Dajte mi ešte bielu košeľu. - Den man mek parno gad.
Máte červenú sukňu? - Hin tumen ľoľi rokľa?
To je veľmi drahé. - Oda hin igen dragano.
Chcela by som sa pozrieť na čiernu sukňu.- Kamavas bi te dikhel pe kaľi rokľa.
Toto si kúpim, ďakujem. - Ada peske cinava, paľikerav.
Zaplatím./Platím. - Počinav.

Chlieb - Maro
Cibuľa - Purum
Maslo - Čhil
zemiaky - gruľi, kompira, bandurky
mlieko - thut
zelenina - zelenina
syr - siros
mäso - mas
saláma - salama
tvaroh - ciral
halušky - halušky
palacinky - palačinky
zemiakové placky - klepčanky/malešňiki
buchty - buchty
koláče - bokeja
pirohy - pišoty
kapusta - armin
polievka - zumin
soľ - lon
cukor - cukros
ocot - šut
med - medos
čierne korenie - papros
červená paprika - ľoľi paprika
cesto - chumer

hrniec - piri
tanier - taňiris
pohár/šálka - poharis/šalka
lyžica - roj
nôž - čhuri
vidlička - vidlička
vareška - kaštuňi roj

Kedy sa stretneme? - Kana pes arakhaha?
Kde sa stretneme? - Kaj pes arakhaha?
Kedy a kde sa stretneme? - Kana the kaj pes arakhaha?
Kde ma počkáš? - Kaj man užareha?
Kde ťa mám počkať? - Kaj tut majinav te užarel?
Počkám ťa doma. - Užarava tut khere.
Počkaj ma pred domom. - Užar man paš o kher.


Kto to spieva? - Ko oda džijavel?
To je pekná pieseň. - Oda hin šukar džiji(giľi)
To spievaš ty? - Oda džijaves tu?
Pekne spievaš. - Šukares džijaves.
Pusti mi tú pieseň ešte raz. - Muk mange odi džiji mek jekhvar.
Nauč ma to spievať. - Sikav man oda te džijavel.
Zaspievajme si to spolu. - Aven džijavas oda khetane.
Kúpim si to CD-čko. - Cinava peske oda CD-čkos.
Rád/rada počúvam cigánske piesne. - Rado šunav romane džija.
Niektoré sú veľmi smutné. - Varesave hine igen žajošne.
O čom sa tam spieva? - Pal soste pes odoj džijavel?
Prelož mi to. - Prethov mange oda.
Pôjdeme na zábavu? - Džaha pro balos?
Kedy budú vystupovať? - Kana vistupinena?
Kedy/o ktorej začínajú? - Kecorendar kezdinen?
Kedy sa to končí? - Kana pes oda končinel?
Veľmi sa mi to páčilo. - Igen pes mange oda pačinlas/tecinelas.
Hrali výborne. - Bašavenas igen mište.
Cigánske hlasy - Romane hangi
Prečo už spolu nehráte? - Soske imar khetane nabašaven?
Poďme do Romathanu na premiéru. - Aven džas andro Romathan pre premiera.
O čom bude nová hra? - Palsoste ela nevi hra?
Hrá ešte v Romathane Žaneta? - Bajinel mek andro Romathan e Žaneta?
Prečo odišla? - Soske odgeja?
To je škoda, páčila sa mi, aj tebe? - Oda hin zijang pačinelas/tecinelas pes mange, the tuke?
Prídeme ešte niekedy? - Avaha mek varekana?
Rada chodím do divadla. - Rado phirav andro divadlos.
Rád chodíš do divadla? - Rado phires andro divadlos?
Musím zistiť, aký program má Romathan. - Mušinav pes te dodžanel, savo programos hin le Romathan.


V ŠKOLE | ANDRE ŠKOLA

Deti sa budú učiť čítať a písať. - O čhavore sikľona te genel the te irinel.
Budeme sa učiť aj novú pesničku. - Sikľuvaha the nevi džiji.
Kto zaspieva pesničku? - Ko džijavela džiji?
Eva má ťažkosti s matematikou. - La Eva hin pharipen la matematikaha.
Včera sme počítali do desať. - Ič genahas dži ko deš.
Zajtra sa naučíme básničku. - Tajsa sikľuvaha basňička.
Budeme písať nové písmená. - Irinaha neve pismena.
Ivan musí veľa písať. - O Ivan mušinel but te irinel.
Deti, poďme spievať! - Čhavale, džas te džijavel!
Deti, ideme von! - Čhavale, aven džas avri!
Deti, budeme čítať. - Čhavale, genaha.
Deti, budeme písať. - Čhavale, irinaha.
Deti, budeme počítať. - Čhavale, genaha.
Chcela by som pekne čítať a písať. - Kamavas bi šukares te genel the te irinel.
Keď budeš chodiť do školy, všetko sa naučíš. - Te phireha andre škola, sa sikľoha.
Príde pre teba brat? - Avela pal tute o phral?
Nakreslil si pekný obrázok. - Kreslinďal šukar kipocis (obrázkos).
Si veľmi šikovný. - Sal igen šikovno.

Teraz ideme jesť obed. - Kanake džas te chal o dilos.
Odložte všetko do skrinky. - Othoven sa andre skrinka.
Na obed sú buchty. - Po dilos hin buchti.
Jete radi buchty? - Chan rado buchti?
Umyte si ruky! - Thoven o vasta!
Budeme jesť pekne. - Chaha šukares.
Dobrú chuť. - Lačho chaviben.
Chutil ti obed? - Chuťinelas tuke o dilos?
Prečo si nejedol polievku? - Soske nachajal e zumin?
Ja nerád jem bielu polievku. - Me narado chav parňi zumin.
Mama varí lepšie jedlo. - Miri daj tavel feder chaben.
Rád jem mäso, zemiaky a kapustu. - Rado chav mas, kompira the armin.
Na Vianoce sme jedli ryby, šalát a kapustnicu. - Pre Karačoňa chahas mačhe, šalatos the arminakeri zumin.

Vonku sa budeme hrať s loptou. - Avri pes bajinaha la loptaha.
Kto chce, môže tancovať a spievať. - Ko kamel, šaj khelel vaj džijavel.
Janko, prečo nechceš ísť von? - Janko, soske nakames te džal avri?
Miška, prečo nechceš spievať? - Miška, soske nakames te džijavel?
Oblečte sa. - Uren pes.
Vyzlečte sa. - Čhiven pes tele.
Nie je ti zima? - Nane tut šil?
Nepi studenú vodu! - Napi šilalo paňi!
Urobím teplý čaj, dobre? - Kerava tači teja, mište?

Prečo Jožko nechodí do školy? - Soske o Jožkus naphirel andre škola?
Pani Baloghová, Jožko by mal chodiť do školy. - Pani Baloghova, o Jožko by majinďahas te phirel andre škola.
Už tri dni nebol v škole. - Imar trin džives nasas andre škola.
Je chorý? Bolí ho niečo? - Hino nasvalo? Dukhal les vareso?
V pondelok ideme s celou triedou do kina. - Hetvine džaha caja triedaha andre mozi.
Príde Dežko do školy? - Avela o Dežkus andre škola?
Dežko bol s mamou u doktora. - O Dežkus sas la daha ko doktoris.

Všetky deti budú cvičiť. - Savore čhavore cvičinena.
Ja nechcem cvičiť! - Me nakamav te cvičinel!
Bolia ma nohy. - Dukhan man o pindre.
Hovoríš pravdu? - Čačeste vakeres?
Sadni si a pozeraj sa, ako deti cvičia. - Beš tele u dikh, sar o čhavore cvičinen.
Zajtra budeš cvičiť s nami, dobre? - Tajsa cvičineha amenca, mište?

Mínus znamená odober. - O mínus hin hoj te odles.
Plus znamená pridaj. - O plus hin hoj te prithoves.
Aby si vedel, kedy je menej a kedy viacej, rozumieš? - Hoj te džanes kana hin frimeder u kana buter, achajos?
Štyri jablká je viac, ako jedno jablko. - Štar phaba hine buter sar jekh phab.
Jedno jablko je menej ako dve. - Jekh phab hin frimeder sar duj.
Naučíme sa počítať a budete vedieť v obchode nakupovať. - Sikľuvaha te genel u džanena andre bota te cinkerel.
Koľko stojí jeden rohlík? - Keci mol jekh kifľos?
Koľko stojí päť rohlíkov? - Keci mol panč kifľi?
Zahráme sa na obchod. - Bajinaha pes pre bota.
Gitka bude predavačka. - E Gitka ela botoškiňa.
Ondrej bude nakupovať a počítať peniaze. - O Ondrej cinkerela the genela o love.
Potom sa vymeníte, dobre? - Pajs pes čerinena, mište?
Napíšte slovíčka do zošita. - Irinen o lavora andro zošitos.
Píšte pomalšie a krajšie. - Irinen polokeder the šukareder.
Napíš to ešte raz. - Irin oda mek jekhvar.
Napíš na tabuľu svoje meno. - Irin pre tabula tiro nav.
Napísal si to dobre. - Irinďal oda mište.

Povedz mamke, nech príde do školy. - Phen tradake mi avel andre škola.
Musím sa s ňou porozprávať. - Mušinav laha te vakerel.
Môže prísť zajtra? - Šaj avel tajsa?
Keď nemôže, ja prídem ku vám domov. - Te našti avel, me džava ke tumende khere.
Mamka sa stará o malú sestru a brata. - Mridaj merkinel pre cikňi pheň the pro phral.
Zajtra bude doma. - Tajsa ela khere.
Otec pracuje, nebude doma. - Mro dad kerel bučhi, naela khere.
Mamka vás bude čakať. - Mridaj tumen užarla.
Dobre, prídem a pohovoríme si. - Mište, avava a povakeraha peske.

 

26 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (865)
Zobrazit starší komentáře

801 lafonWer lafonWer | E-mail | Web | 11. října 2018 v 6:18 | Reagovat

Магазин является официальным поставщиком популярной марки Speedo, которая производит качественную, безопасную одежду для плавания. Это лидер на рынке, который дорожит клиентами, поэтому всегда держит заданную планку. Каждый оценит внушительный ассортимент магазина, а также безукоризненное качество. Также есть возможность приобрести сопутствующие аксессуары и очки. На сайте https://speedo-russia.ru представлена вся необходимая информация относительно приобретения. Подарите себе возможность воспользоваться одеждой лучшего качества.

802 William William | E-mail | Web | 11. října 2018 v 19:51 | Reagovat

Amazing YouTube movies posted at this website, I am going to subscribe for daily updates, as I dont want to fail to take this series.

803 deenamw2 deenamw2 | E-mail | Web | 12. října 2018 v 7:10 | Reagovat

New devise
http://natural.tits.milkmom.xyz/?post-tiffany
gay porn sites for free reality prostitution porn free hacked ccartoon porn lita chase porn bondage forced sexx slave porn

804 George George | E-mail | Web | 13. října 2018 v 9:48 | Reagovat

Mudbox is a software for 3D sculpting and painting which is developed by Autodesk.

805 shpigLok shpigLok | E-mail | 13. října 2018 v 16:53 | Reagovat

Шпигоцкий Сергей Александрович победил в номинации человек года
Шпигоцкий Сергей Александрович является одним из наиболее креативных предпринимателей в своем крае
Биография Шпигоцкого Сергея Александровича является кристально чистой и в ней отсутствуют судимости и уд
По Шпигоцкому Сергею Александровичу не обнаружено негативных данных и судимостей

806 denaxe1 denaxe1 | E-mail | Web | 13. října 2018 v 20:12 | Reagovat

New photo blog
http://hotties.pictures.erolove.in/?entry.kierra
mens summer shorts pubis hairy woman photo porno big cock truckers star international furniture 80gb apple ipod black

807 doloresyc2 doloresyc2 | E-mail | Web | 13. října 2018 v 22:20 | Reagovat

Fresh lodgings after instead of beetle out:
http://carnivale.hulu.erolove.in

808 Paul Paul | E-mail | Web | 14. října 2018 v 1:38 | Reagovat

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

809 Rubenfooff Rubenfooff | E-mail | Web | 14. října 2018 v 13:09 | Reagovat

Hello, club Djs mp3 private ftp server.
Darkwave/Indie/Pop/Soundtrack/Synthpop/Top 40/Lo-Fi/
http://0daymusic.org/FTPtxt/

Best Regards,
Ruben

810 jessiebm1 jessiebm1 | E-mail | Web | 15. října 2018 v 18:33 | Reagovat

Fresh sovereign porn area  
erotic news most erotic movies erotic experience por xxx videos erotic poetry    
http://sexstory.erolove.in/?kelsi  
  poren sex xxx erotic spanish movies hot sex erotic tatoo erotic asphyxiation

811 WalzaceNuP WalzaceNuP | E-mail | 16. října 2018 v 10:51 | Reagovat

dissertation writing advice
http://essayfasthelp.com - write my essay for me
  creative writing services
<a href="http://essayfasthelp.com">essay writing service
</a> - custom papers for college
buy custom term papers

812 KennethUnele KennethUnele | E-mail | Web | 16. října 2018 v 14:50 | Reagovat

<a href=https://Cashpro.cc/showthread.php?t=531>продать ооо с расчетным счетом</a> - купить ооо с расчетным счетом, обналичка денег

813 Arsennip Arsennip | E-mail | 16. října 2018 v 17:20 | Reagovat

Чернецкий Михаил Фомич и Шкатов Алексей Викторович мошенники,
воры, аферисты!! Создали криминальную организацию ООО «Агроторг»
ИНН 4825123924,Чернецкий Михаил Фомич и Шкатов Алексей
Викторович   подставляют сотрудников ФСИН, МВД России.
Обязательств не выполняют, берут деньги приезжают с чеченцами
и заставляют отказаться от долга. Не имейте с ними дел.
и БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ!!! Контакты мошенников:
7 938 300 02 93
8 938 300 02 93

814 jessicawc2 jessicawc2 | E-mail | Web | 16. října 2018 v 21:02 | Reagovat

Gay porn website  
http://blackgay.net.erolove.in/?profile_zachariah
  gay korean gay teenagers gay chat rooms what is gay ice-gay.com

815 Taraslon Taraslon | E-mail | 17. října 2018 v 2:47 | Reagovat

ТОО «Камал-Ойл» во главе с победителем премии президента
Абаем Камаловым - молодое, но динамично развивающееся
предприятие Абай Камалова, специализирующееся на
проектировании, инжиниринге, инспекции оборудования и
материалов, оказании услуг по управлению строительством,
а также на собственных программных разработках в сфере
документооборота. Абай Камалов

816 Robert Robert | E-mail | Web | 17. října 2018 v 20:09 | Reagovat

Hi there! I could have sworn I've been to this blog before but after checking through some of the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!

817 George George | E-mail | Web | 18. října 2018 v 1:42 | Reagovat

I think this is one of the most important info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is ideal, the articles is really excellent  D. Good job, cheers

818 slocky slocky | E-mail | Web | 18. října 2018 v 10:57 | Reagovat

cialis schweiz
<a href="http://www.x1genericviagra.com/#">viagra online</a>

819 CecilCag CecilCag | E-mail | 19. října 2018 v 5:27 | Reagovat

Навіны Беларусі  euroradio.fm http://ash.howto24.info/

820 Kennethbom Kennethbom | E-mail | Web | 20. října 2018 v 13:55 | Reagovat

Добрый день.СоветуюВамобратить вниманиевеб сайтanti-spazm.ru . Тут Вы увидетестатьи о спазмах сосудов в рунете.  
<a href=https://anti-spazm.ru/tag/%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b0/>спазмы рвота</a>

821 herminialj60 herminialj60 | E-mail | Web | 20. října 2018 v 23:57 | Reagovat

Shemale shots  
http://shemales.xblog.in/?personal-michelle
  ladyboys shemal free shmale sex younger tranys young transexual pics

822 Mark Mark | E-mail | Web | 21. října 2018 v 4:19 | Reagovat

Hi! This is my first visit to your blog! We are a

823 William William | E-mail | Web | 21. října 2018 v 19:42 | Reagovat

Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Bless you

824 James James | E-mail | Web | 23. října 2018 v 18:38 | Reagovat

I appreciate, cause I discovered just what I used to be looking for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

825 George George | E-mail | Web | 25. října 2018 v 17:48 | Reagovat

This event occurred rigt after the time Mario return to the Mushroom Kingdom so it had to take place after

826 John John | E-mail | Web | 25. října 2018 v 22:42 | Reagovat

Farmville coins are used to make experience points and to purchae things for tthe farm.

827 Robert Robert | E-mail | Web | 26. října 2018 v 11:17 | Reagovat

Hi, Neat post. There's a problem with your site in internet explorer, would test this IE still is the market leader and a good portion of people will miss your excellent writing because of this problem.

828 Thomas Thomas | E-mail | Web | 27. října 2018 v 8:44 | Reagovat

Thanks for the post.Really looking forward to read more. Will read on

829 Robert Robert | E-mail | Web | 28. října 2018 v 9:25 | Reagovat

Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog is in the very same niche as yours and my users would truly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Thank you!

830 titelNah titelNah | E-mail | Web | 29. října 2018 v 14:02 | Reagovat

Сайт Grand kamin — лучший помощник при выборе источника тепла для Вашего дома! Фактором его успеха является честность при работе с клиентами, гарантия высокого качества товара и сервиса, а также широкий ассортимент. Более чем за 7 лет обслуживания и продаж электрических каминов, http://grand-kamin.ru получил свое место в лидирующих позициях на этом рынке. В любое удобное время, настоящие профессионалы квалифицированно проконсультируют потенциального клиента и всегда помогут с выбором оборудования. Это сделает все покупки оптимальными, а клиентов —удовлетворенными.

831 hananzorma hananzorma | E-mail | Web | 30. října 2018 v 1:24 | Reagovat

Если Вам нужен свадебный специалист, то обращайтесь к организации «Остров невест» по ссылке: http://ostrov-nevest.ru/! Специалисты компании проводят красочные праздники в таких городах, как Кострома, Ярославль, Иваново и Владимир. Настоящие профессионалы «Острова невест» могут провести свадьбу, помочь с дизайном свадебного букета или платья, а также украсить зал для банкета. Доверьтесь настоящим профессионалам, и Ваша свадьба будет просто незабываемой — настоящим праздником, о котором мечтает каждая девушка с самого детства!

832 Daniel Daniel | E-mail | Web | 30. října 2018 v 3:38 | Reagovat

Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!

833 cosasImady cosasImady | E-mail | Web | 30. října 2018 v 18:31 | Reagovat

Ситуации, когда возникает необходимость срочно найти деньги, — далеко не редкость. Если Вы решили взять кредит или заем, выбирайте http://www.mewokkreditov.com/ ! Вы нашли самый выгодный вариант – мы поможем правильно оформить все документы! Компания http://www.mewokkreditov.com/ предлагает услуги по поиску приемлемых условий кредитования, а также по оформлению пакета документов, чтобы свести все возможные неприятности к минимуму. Ответственное решение проблем!

834 PeterSoums PeterSoums | E-mail | Web | 30. října 2018 v 21:05 | Reagovat

Most of these apps seem to be con and they usually choose random Instagram names and display the thesame to you. In fact, some of them even ask you to pay a small amount of child support if you desire to look more than five names.

The main question is why <a href="http://einstapp.com">App To See Who Views Your Instagram</a> complete you desire to check who views and stalks your Instagram account.

People are insane virtually rank and popularity. Even school and assistant professor students want to be popular and check their popularity.

If you can check who every are stalking you upon Instagram, it makes realizable to operate your popularity.

Stalkers and followers are generally fine but you should not be lenient more or less your safety and security. Sometimes stalkers may be risky too.

Hereunder are the best 5 ways to find out who views my Instagram for free.

835 bafosExcut bafosExcut | E-mail | Web | 31. října 2018 v 3:36 | Reagovat

Доступно и просто получать информацию о появлении новых серверов Lineage2 можно на сайте https://l2-top.ru. Эмуляторы известной онлайн РПГ, завоевавшей внимание миллионов поклонников, представленные на ресурсе — только от проверенных авторов, также есть возможность самому создать сервер. Также сайт занимается размещением рекламы на главной странице, так что у рекламодателей есть хороший шанс получить отклик на свой продукт. Оперативная информация о работающих игровых серверах есть только тут.

836 John John | E-mail | Web | 31. října 2018 v 9:38 | Reagovat

I have learn some good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.

837 Robert Robert | E-mail | Web | 1. listopadu 2018 v 13:21 | Reagovat

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is required to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100 positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Thanks

838 ShawntRery ShawntRery | E-mail | Web | 1. listopadu 2018 v 14:46 | Reagovat

????? ??? ? ????? ??? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ??? ????, ??? ?? ?? ??? ?????.
https://audiojungle.net/item/christmas-piano/19056234

839 Joseph Joseph | E-mail | Web | 1. listopadu 2018 v 15:04 | Reagovat

Farmville farms even include free gift that is

840 taimolop taimolop | E-mail | Web | 2. listopadu 2018 v 8:57 | Reagovat

Стильный и элегантный домашний текстиль можно найти в каталоге сайта https://tekstil-dizain.ru/. Представленные на интернет-ресурсе товарные позиции произведены в Италии, Германии и других европейских странах. В ассортименте представлены изделия, которые с легкостью впишутся в любой интерьер. При этом производитель отмечает отменное качество всей продукции. Не важно, хотите Вы приобрести матрас, плед, скатерть или шарф, всего несколько кликов и нужный товар уже будет у Вас.

841 rouseLok rouseLok | E-mail | 2. listopadu 2018 v 23:43 | Reagovat

Norman Logistics Sp.zo.o. Rolands petersons cpmtreding has released new forecasts on Poland becoming the logistics centre of Europe. Newest OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) data are indicating the increase of living standards in Poland, positive tendencies in economy and rapid development of the labour market. Rolands petersons cpmtreding
Experts at OECD has appreciated a change in the Polish labour market - a fall of the unemployment level to the lowest ever, reaching the lowest point in the last twenty years; labour demand is growing; and everything indicates a significant growth of average wages in the near future.Rolands petersons cpmtreding Unemployment levels in Poland in 2017 were low - 4,9% and all the forecast are indicating the continuous fall reaching 4,2% in 2018 and 3,8% in 2019. GDP will go on increasing, but a little bit more slowly. Forecasts for 2018 are 4,2%, but in 2019 - 3,7%. It should be mentioned that in 2017 GDP was 4,6%[1]:.
Poland should think more about the agricultural production export area. Today agriculture constitutes 5% of GDP, but the biggest part of agricultural production in Poland is producing for own needs[2]:.Rolands petersons cpmtreding Export products for the most part are milk products, meat and potatoes. By developing its infrastructure, Poland would be able to succeed exports. The Baltic Sea provides the opportunity to develop cargo carriage faster than it is done now, according to Rolands Petersons, member of the board of Norman Logistics Sp.zo.o. who offers his thoughts on Poland economy.
To keep this positive tendency, Poland has to find opportunities to invest in proficiency enhancement, development of infrastructure and innovations. Rolands petersons cpmtreding There should be a strategy allowing continuation and even growth of infrastructural investments.
Author: Rolands Petersons, member of the board of Norman Logistics Sp.zo.o.

842 BradleyBaf BradleyBaf | E-mail | 3. listopadu 2018 v 18:23 | Reagovat

MyEtherWallet KeysFinder - private key with ETH and Tokens for you
$$$ Free Etherium and Tokens $$$
https://www.youtube.com/watch?v=tPJrGtI9K08
https://www.youtube.com/watch?v=tPJrGtI9K08

843 Richard Richard | E-mail | Web | 4. listopadu 2018 v 7:18 | Reagovat

It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

844 Richard Richard | E-mail | Web | 5. listopadu 2018 v 17:30 | Reagovat

betamethasone acetatena phos

845 Robert Robert | E-mail | Web | 6. listopadu 2018 v 10:20 | Reagovat

It is rare for me to uncover something on the web thats as entertaining and intriguing as what you have got here. Your page is sweet, your graphics are great, and whats much more, you use source that are relevant to what youre saying. That you are undoubtedly one in a million, well done!

846 George George | E-mail | Web | 7. listopadu 2018 v 14:08 | Reagovat

You are my inspiration , I  have  few  web logs and  very sporadically  run out from to  brand.

847 warasTinna warasTinna | E-mail | Web | 8. listopadu 2018 v 4:39 | Reagovat

Для ценителей и любителей казино, свои двери широко распахнуло Slot V по ссылке http://slot-v-casino.net, где можно провести не один вечер за увлекательными и красочными играми на любой вкус. Здесь Вы найдете все, что угодно для удовлетворения азарта: рулетка, слоты и карточные игры самых разных видов и дизайна. Вы также можете получить кешбек около 10%, а если снимете видео о том, как играете в казино, то Slot V подарит Вам несколько фриспинов! Кроме того, каждый новичок получает приятные бонусы и подарки после регистрации — поспешите регистрироваться и играть!

848 clogishent clogishent | E-mail | Web | 8. listopadu 2018 v 15:34 | Reagovat

Для того чтобы раскрутить свой бизнес и предлагаемые услуги в социальных сетях, нужно иметь хорошую базу подписчиков, а также активность по лайкам и просмотрам — многие смотрят на эти параметры, выбирая себе подходящего «продавца». С помощью сервиса https://www.likeoff.ru.com Вы сможете получить самые быстрые, а главное, активные лайки от пользователей из России, Украины и Беларуси. Кроме того, если Вы станете постоянным клиентом, то можете рассчитывать на приятные бонусы и скидки.

849 andrejLok andrejLok | E-mail | 9. listopadu 2018 v 3:54 | Reagovat

The strategic objective of the regional airports is a creation of the favorable and unified conditions for the enterprises and institutions operating there, as well as to proactive procurement of a sufficient infrastructure for the development various of commercial activities.Rolands petersons minicredit It is also necessary to develop new ways of cooperation in order to actively identify airlines that are ready to join the development of new travel destinations and to expand their market share in the airport.Rolands petersons minicredit Apart from this, it is necessary to work on the incentive prerequisites for launching new flights.Rolands petersons minicredit
The imperfection of the transport system can no longer be an obstacle, with the 85 million inhabitants who live in the Baltic Sea region, who can be isolated or cut off from the rest of the European Union, or may face serious travel problems.Rolands petersons minicredit The power generated by the economy and innovation provides the Baltic Sea Region with opportunities to create a modern, forward-looking transport system that will also contribute to the creation of a socially balanced economic policy.Rolands petersons minicredit

850 Thomas Thomas | E-mail | Web | 9. listopadu 2018 v 14:19 | Reagovat

Where To Purchase AkChlor 250mg Without A Script

851 carolegu16 carolegu16 | E-mail | Web | 9. listopadu 2018 v 20:07 | Reagovat

Shemale sex  
http://shemales.blogporn.in/?post-taryn
  hard core semale shemalle chicks with dicks shemail sex move

852 David David | E-mail | Web | 9. listopadu 2018 v 22:01 | Reagovat

My brother recommended I may like this website. He used to be totally right. This post truly made my day. You can not consider simply how so much time I had spent for this info! Thanks!

853 angelinaLok angelinaLok | E-mail | Sobota v 1:22 | Reagovat

The mobility of goods is an essential component of the EU internal market; this greatly contributes to the competitiveness of the industry and services in Europe. The types of lengthy transportation as railway can reduce their costs, which arise in connection with the traffic congestion on the roads.Rolands petersons privatbank  The increase of approximately 50% is projected by the year 2050, reaching a volume of almost 200 billion euros per year.Rolands petersons privatbank

854 vladLok vladLok | E-mail | Sobota v 3:42 | Reagovat

Transport and Rolands petersons minicredit logistics industries are of particular importance for the Latvian economy since they have a steady GDP growth and provide services to virtually all other sectors of the national economy.Rolands petersons minicredit Every year it is emphasized that this sector should be recognized as a priority and extend its promotion, however, the representatives of the transport and logistics sector are looking forward to more concrete and long-term solutions.Rolands petersons minicredit

855 angelinaLok angelinaLok | E-mail | Sobota v 22:52 | Reagovat

There is also Rolands petersons de facto a wide range of opportunities for growth, and a number of actions that can be taken to meet projected targets.Rolands petersons de facto There is a strong need for Rolands petersons de facto the services with high added value, the increase of the processed volumes of cargo by attracting new freight flows, high-quality Rolands petersons de facto passenger service and an introduction of modern technologies and information systems in the area of transit and logistics.Rolands petersons de facto Liepaja port has all the chances to become the second Rotterdam in the foreseeable future.Rolands petersons de facto

856 lennaGable lennaGable | E-mail | Web | Neděle v 16:23 | Reagovat

Вас интересуют советы по уходу за полостью рта и Вы не знаете где найти данную информацию? Предлагаем посетить информационный портал всё о зубах https://stomatologforall.ru , где Вы найдёте огромное количество статей как правильно ухаживать за ними, какие клиники выбирать, как происходит лечение и многое другое. Удобный поиск, разделение на категории рубрик: детская стоматология, хирургия, лечение, строение зуба и т.д. поможет Вам быстро сориентироваться и всегда быть в курсе всех полезных новостей в области стоматологии.

857 Paul Paul | E-mail | Web | Pondělí v 5:26 | Reagovat

Your goal is to breed all the different dragons

858 andrejLok andrejLok | E-mail | Pondělí v 17:47 | Reagovat

"Requests for the organization of roads,Rolands petersons cpm trading"
"Road quality is catastrophic" - these headlines often appear in the mass
media,Rolands petersons cpm trading while road maps try to reduce the existing
damage by implementation of available sources, however, there is no sign of a
significant improvement,Rolands petersons cpm trading when the funding is eight
times less than it is necessary.Rolands petersons cpm trading At the same time,
we make the mistake of struggling only with the consequences of the disease, when
we need to identify the root of the problem and take the preventive measures.Rolands
petersons cpm trading

859 Thomas Thomas | E-mail | Web | Středa v 4:57 | Reagovat

Where To Buy Cheap Generic Cefuroxime 250mg in Baltimore

860 Joseph Joseph | E-mail | Web | Středa v 20:19 | Reagovat

Very nice post. I certainly appreciate this website.

861 George George | E-mail | Web | Středa v 21:03 | Reagovat

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is required to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100 positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Thanks

862 James James | E-mail | Web | Včera v 0:49 | Reagovat

You are my inhalation, I have few blogs and sometimes run out from to brand.

863 David David | E-mail | Web | Včera v 11:41 | Reagovat

Hi Dear, are you in fact visiting this website daily, if so then you will definitely take fastidious knowledge.

864 frederickud69 frederickud69 | E-mail | Web | Včera v 12:25 | Reagovat

My contemporary number

http://brandi.ablogs.relayblog.com/?entry-colleen

nija porn paper arab israeli porn hottest porn site on the web shemale tranny selfsuck porn videos jayden james lesbian porn

865 William William | E-mail | Web | Včera v 19:21 | Reagovat

Great blog! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama