Slovensko - Romsky Slovnik

28. února 2009 v 9:01 | wonett
1 jeden - jekh
2 dva - duj
3 tri - trin
4 štyri - štar
5 päť - pandž
6 šesť - šov
7 sedem - efta
8 osem - ochto
9 deväť - eňa
10 desať - deš

11 jedenásť - dešujekh
12 dvanásť - dešuduj
13 trinásť - dešutrin
14 štrnásť - dešuštar
15 pätnásť - dešupandž
16 šestnásť - dešušov
17 sedemnásť - dešuefta
18 osemnásť - dešuochto
19 devätnásť - dešueňa
20 dvadsať - biš
21dvadsaťjeden - bišujekh
22 dvadsaťdva - bišuduj
23 dvadsaťtri - bišutrin
24 dvadsaťštyri - bišuštar
25 dvadsaťpäť - bišupandž
26 dvadsaťšesť - bišušov
27 dvadsaťsedem - bišuefta
28 dvadsaťosem - bišuochto
29 dvadsaťdeväť - bišueňa
30 tridsať - tranda
40 štyridsať - saranda

Dobrý deň - Lačho džives
Dovidenia - Ačhen Devleha (Ostávajte s Bohom)
Ďakujem - Paľikerav
Ako sa máš? - Sar sal?
Ako sa máte? - Sar san?
Svätý - Sentno
Svätá - Sentňi
Ľúbim ťa - Kamav tut
Ľúbiš ma? - Kames man?
Dobrú chuť - Lačho chaviben (Mište tuke te perel)
Prosím ťa - Mangav tut
Nechoď preč - Nadža ňikhaj
Škaredé - Džungales
Pekné - Šukares
Ideme čítať - Džas te genel
Ideme jesť - Džas te chal
Ideme domov - Džas khere
Ideme von - Džas avri
Ideme spievať - Džas the džijavel
Daj mi pusu - Čumide man
Daj mi ruku - An o vas
Chcem, aby si bol šťastný - Kamav, hoj te aves bachtalo
Áno - He
Nie - Na
Nerob to - Naker oda
Ide mi o teba - Džal mange pal tute
Poď sem - Av ade
Poď ku mne - Av kemande (Av kema)
Rozumiem - Achajuvav
Nerozumiem - Naachajuvav
Bože môj - Devla miro
Čo chceš? - So kames?
Čo robíš? - So keres?
Čo sa stalo? - So pes ačhija?
Myslím na teba - Gondoľinav pre tute
Chcem byť s tebou- Kamav te el tuha
Láska moja - Kamiben miro
Môj život - Miro dživipen

Ja - Me
Ty - Tu
On, Ona - Ov, Oj
My - Amen
Vy - Tumen
Oni - On

Ja hovorím - Me phenav
Ty hovoríš - Tu phenes
On hovorí - Ov phenel (vakerel)
My rozprávame - Amen vakeras
Vy rozprávate - Tumen vakeren
Oni rozprávajú - On vakeren

Ja mám - Man hin
Ty máš - Tut hin
On má - Les hin
Ona má - La hin
My máme - Amen hin
Vy máte - Tumen hin
Oni majú - Len hin

Ja nemám - Man nane
Ty nemáš - Tut nane
Je mi smutno - Phares mange hin
Bolí ma to - Dukhal man oda
Prečo? - Soske?
Koľko? - Keci?
Zajtra - Tajsa
Dnes - Ada džives
Včera - Ič
Ráno - Tosara
Večer - Rači

Ja viem - Me džanav
Ja neviem - Me nadžanav
Ty vieš - Tu džanes
Ty nevieš - Tu nadžanes

S kým si? - Kaha sal?
Už idem - Imar džav
Už ideš? - Imar aves?
Kedy prídeš? - Kana aveha?
Ja idem - Me džav
Ja prídem - Me avava
Ty ideš - Tu džas
Ty prídeš - Tu aveha
Čo budeš robiť? - So kereha?
Čo si robil včera? - So kerehas ič?
Čo hovoríš? - So vakeres?
Čo on povedal? - So ov phendža?
Čo si povedal? - So vakerehas?
Poviem ti to ráno - Phenava tuke oda tosara
Spíš? - Soves?

Ja som ešte v práci - Me som mek andre buči
Ja som v električke - Me som andre električka
Musím veľa pracovať - Mušinav te kerel but buči
Mám veľa práce - Hin man but buči

Čakám - Užarav
Čakaj - Užar
Poď so mnou - Av manca
Kto? - Ko?
Kde? - Kaj?
Sadni si - Beš tele
Malý(á) - Cikno(ni)
Veľký(á) - Baro(ri)
Pomaly - Polokores
Rýchlo - Siďar
Bež! Nebež! - Denaš! Nadenaš!
Ako sa voláš? - Sar pes vičines?
Volám sa … - Vičinav pes
Koľko máš rokov?- Keci tuke berš?
Odkiaľ si? - Khatar sal?
Kde si teraz? - Kaj sal kanake?
Kde ma budeš čakať? - Kaj man užareha?
Kedy ma budeš čakať? - Kana man užareha?
Zabudla som - Bisterdžom
Zabudol si - Bisterdžal


Pýtať sa - Te phučel (pes)
Opýtaj sa - Phuč
Chcem sa ťa opýtať - Kamav tutar te phučel
Nepýtaj sa - Naphuč
Zavolaj mi - Vičin mange
Zavolám ti - Vičinava tuke
Zazvoň mi - Brinkin mange
Zazvoním ti - Brinkinava tuke
Pozri sa - Dikh
Nepozeraj sa - Nadikh
Počúvaj - Šun
Prečo sa smeješ? - Soske asas?
Som smiešna? - Som po asaben?
Si smiešny - Sal po asaben


Nechaj ma - Muk man
Daj mi pokoj - De mange sirom
Trošku - Sikra
Zo srdca - Jilestar
Si rómka? - Sal romaňi?
Si róm? - Sal romano?
Polovične - Jepašuňi


Chrbát - Dumo
Hlava - Šero
Vlasy - Bala
Nos - Nakh
Oči - Jakha
Ústa - Vušta
Krk - Meň
Prsia - Čuča
Ruky - Vasta
Prsty - Angušťa
Žalúdok - Ďombra
Koleno - Khoč
Brucho - Per
Tvár - Muj
Nohy - Pindre
Topánky - Kamašťi


Čo, kto, ktorý, kde, kedy, ako, prečo-So, ko, savo, kaj, kana, sar, soske
Kto je ten chlapec? - Ko hin oda čho?
Čo je to? - So hin oda?
Kúpil som dve autá - Cindžom duj motora.
Kde je? - Kaj hin? - hino?
Kedy prídu? - Kana avena?
Prečo ona nechodieva načas do školy?-Soske oj phirel nasik andre škola?
Prečo prichádzaš tak neskoro? - Soske aves avke nasik?
Čo robí tvoja sestra? Píše. - So kerel tiri pheň? Irinel.
Kedy budú doma? - Kana ena khere?
Nikto to nevie. - Ňiko oda nadžanel.
Kde bývaš? Žiješ? - Kaj bešes? Džives?
S kým ideš? - Kaha džas?
Čo hľadáš? - So rodes?
Kto to tak povedal? - Ko oda avke phendža?
Odkiaľ prichádzajú? - Khatar aven?
Čo chce robiť? - So kamel te kerel?
Načo myslí? - Pre soste gondoľinel?
Komu sa mám poďakovať za obraz? - Kaske majinav te paľikerel vašo kipos?
Ako to urobíme? - Sar oda keraha?
Čo si o tom myslíš? - So peske pal oda gondoľines?
Kedy sa to stalo? - Kana pes oda ačhija?
Aká je tvoja adresa? - Savi hiňi tiri adresa?
Ktorý z tých chlapcov je Ján? - Ko kale čhavendar hino o Jankus?
Od koho si dostal peniaze? - Kastar chudľal o love?
Ktoré jazyky študuješ? - Save čhiba študines?
Kto ti to povedal? - Ko tuke phendža?
Čo je ťa do toho? - So hin tut andro oda?
To nič. - Oda nič.
Kde to položím? - Kaj oda te thovav?
Kto to urobil? - Ko oda kerdža?
Prečo si robiť starosti? - Soske peske tekerel starosti?
Kde, hore, dole, vpredu, vzadu - Kaj, upre, tele, anglal, palal
Kde si to našiel? - Kaj oda arakhľal?
Kde to je? Je to blízko. Je to ďaleko - Kaj hin oda? Hin oda pašes. Hin oda dur.
Na čo to je? - Pre soste koda hin?
Kde si to kúpil, dostal? - Kaj oda cindžal, chudľal?
Kto tam ešte bol? - Ko sas mek odoj?
Kedy odchádzaš? - Kana džas?
Čo keby sme išli spolu na obed? - So te geľamas khetane pro dilos?
Koľko máš rokov? - Keci tuke berša?
Kde a kedy si to počul? - Kaj u the kana oda šunďal?
Kedy si to poslal? - Kana oda bičhaďal?
Kedy si ho videl naposledy? - Kana les dikhľal naposledy?
Kto je tá žena? - Ko hin odi džuvľi?
Koho si ešte videl? - Kas mek dikhľal?
O čo ide? - Pal soste džal?
Kde tak asi býva? - Kaj avke bešel?
Čie je to auto? - Kaskero hin oda motoris?
Ako ďaleko je to odtiaľto? - Sar dur hin oda adarik?
Koľko ľudí je tam? - Keci manuša hine odoj?
Koľko chceš? - Keci kames?

Ako je to možné? - Sar oda avke šaj el?
Ako sa vám to páči - Sar pes tumenge oda tecinel

Kde bývaš? - Kaj bešes?
Bývam v strede mesta/na sídlisku. - Bešav maškaro fors/pro sidliskos.
Aká je tvoja adresa? - Savi hiňi tiri adresa?
Moja adresa je Ružová 5, Košice. - Miri adresa hiňi Ružová 5, Košice.
Máte veľký byt? - Hin tumen baro kher?
Nie, tri izby a kuchyňu. - Na, trin khera, the jekh kuchňa.
Na ktorom poschodí bývaš? - Pro savo poschodie bešes?
Bývam na prvom poschodí. - Bešav pro eršino poschodie.
Chceš vidieť náš byt/dom? - Kames te dikhel amaro kher?
Príď sa pozrieť na náš byt/dom. - Av te dikhel pro amaro kher.
Môžeme si niečo uvariť v kuchyni? - Šaj peske vareso tavas andre kuchňa?

Otec/matka - dad/daj
Brat/sestra - phral/pheň
Syn/dcéra/deti - čho/čhaj/čhavore
Starý otec/Stará matka - phuri dad/phuri daj
Strýko/teta - bačis/nena
Švagor/švagriná - šogoris/šogorkiňa
Bratranec/sesternica - bratrancos/sesternica
Svokor/svokra - sastro/sasuj
Manžel/manželka - rom/romňi
Vnuk/vnučka - lačhakero čho/lačhakeri čhaj
Nevlastný otec - čimos
Máš ženu/muža? - Hin tut romňi/rom?
Áno, už desať rokov. - He, imar deš berš.
Máte deti? - Hin tumen čhavore?
Máme jedného syna a jednu dcéru. - Hin amen jekh čho the jekh čhaj.
Môj brat má ženu/nemá ženu. - Mire phrales hin romňi/nane romňi.
Moja sestra nežije s mužom. - Miri pheň nadživel le romeha.
Svadba bude v marci. - Bijav ela andro marcos.
Kde bude svadba? - Kaj ela o bijav?
Moja manželka sa narodila v Jasove. - Miri romňi uľiľa Jasoste.
Koľko rokov má váš syn? - Keci beršengero hino tumaro čho? /Keci berš hin tumare čhaske?
Môj starší syn má jedenásť rokov. - Miro phureder čho hino dešujek beršeskero. /Mire phureder čhaske hin dešujek berš./
Nevedel som, že máš sestru. - Nadžanavas hoj tut hin pheň.
Môj syn veľmi rád športuje. - Miro čho igen rado športinel.
Dcéra rada varí. - E čhaj rado tavel.

Aký je?/Aká je? - Savo hino?/Savi hiňi?
Je veľmi vysoký/nízky. - Hino igen učo/cikno.
Má dobrú postavu. - Hin les šukar postava.
Je to chudé dievča. - Hiňi šuki/saňi čhaj.
Jej priateľka je tlstá. - Lakeri baratkiňa hiňi thuľi.
Môj dedo je starý. - Miro papus hino phuro.
Jej zelené oči sú krásne. - Lakere zelene jakha hine šukar.
Môj brat je pekný muž. - Miro phral hino šukar rom.
Ja mám modré oči a on má hnedé. - Man hin kike jakha, la hin hňede.
On je škaredý. - Ov hino džungalo.

Prečo si smutný? - Soske sal smutno?
On je šťastný. - Ov hino bachtalo.
Ona je zlá a lenivá. - Oj hiňi nalačhi the lenivo.
Tento chlapec je veľmi zvedavý. - Ada čhavo hino igen zvedavo/kivančošno.
Dávaj na seba pozor. - Viďazin pre tute.
Múdry človek. - Goďaver manuš.
Veľmi zvedavá žena. - Igen zvedavo/kivančošňi džuvľi.
On je lakomý muž. - Ov hino hamišno.
Môj syn je najlepší študent. - Miro čho hino jekhfeder študentos.
Daj mi viac peňazí. - De man buter love.
Pavol pracuje najviac. - O Pavol kerel jekhbuter.
On má viac šťastia ako rozumu. - Les hin buter bacht sar godži.
Pre pravdu sa každý hnevá. - Vaš o čačipen sako rušel.
Verím ti. Veríme vám. - Pačav tuke. Pačas tumenge.
Najšťastnejší muž na svete. - Jekhbachtaleder murš pro svetos/pre luma.
Mária je najkrajšie dievča, aké poznám.- E Maria hiňi jekhšukarader čhaj sava prindžarav.

Chcem zavolať pánovi Baloghovi. - Kamav te vičinel le Balogoske.
Máte telefónny zoznam? - Hin tumen telefonno zoznamos?
Áno, tu je. - He, ade hino/ he, ake hino.
Kto volá? Volá Ervín. - Ko vičinel? Vičinel o Ervin.
Môžeš mi zavolať v stredu večer? - Šaj mange vičines stredone rači?
Aké je tvoje telefónne číslo? - Savo hin tiro telefonno samos?
Zavolaj mi zajtra. - Vičin mange tajsa.
Chcem hovoriť s tvojou sestrou. - Kamav te vakerel tira/tra pheňaha.
Nie je doma. - Nane khere.
Mám jej povedať, aby ti zavolala? - Majinav lake te phenel hoj te vičinel tuke?
Už som jej volal dvakrát. - Imar duvar lake vičinďom.
Prosím, hovor hlasnejšie, nepočujem ťa.- Mangav tut, vaker zoraleder, našunďol tut.
Počkaj chvíľku. - Užar sikra.

Koľko stojí táto izba? - Keci mol ada kher?
Je to veľmi drahé. - Oda hin igen dragano.
Kde je moja taška? - Kaj hiňi miri taška?
Zobuď ma ráno o šiestej. - Uštav man tosara šovorendar.

Koľko mám zaplatiť? - Keci majinav te počinel?
Auto sa pokazilo. - O motoris mosajija.
Zavolajte mi opravára. - Vičinen mange le opravaris.
Kedy to bude hotové? - Kana oda ela kisno?
O tri dni. - Palo trin džives.

Kde budeme jesť? V reštaurácii. - Kaj chaha? Andre reštauracija.
Budete jesť aj polievku? - Chaha the zumin?
Nepoznám toto jedlo. - Naprindžarav ada chaben.
Máte zeleninu? - Hin tumen zelenina?
Pil si pivo? - Pijal lovina?
Chceš ešte niečo? - Kames mek vareso?
Nie som hladný. Som smädný. - Nasom bokhalo. Som somňašno/smedno.
Čo budeš piť? - So pijeha?
Prineste mi fľašu červeného vína. - Anen mange caklos joji mol.
Ďakujem, všetko mi chutilo. - Paľikerav, sa mange chuťinelas.
Svadba - Bijav, vera Krstiny - Boľipen

Aké je počasie? - Savo hin idejos?
Je pekný deň./Je škaredý deň. - Šukar džives./Džungalo džives.
Je veľmi teplo./Je veľmi zima. - Igen tato./Igen šil.
Fúka vietor. - Phurdel e balvaj.
Svieti slnko. - Sitinel o kham.
Je veľmi veľká zima. - Igen baro šil hin.
Bude búrka. Prší. - Ela burka. Del brišind.
Sneží a mrzne. - Del o jiv the faďinel.
Zober si kabát, bude pršať. - Le peske e guba, dela brišind.

Ako sa cítiš? - Sar pes irzines/ciťines?
Dnes mi je lepšie ako včera. - Ada džives mange hin feder sar ič.
Som chorý./Som unavený. - Som nasvalo./Som unavimen.
Kašlem a som prechladený. - Khasav u mek som prechlaďimen.
Pichalo ma v chrbte. - Surinlas man andro dumo.
Mám asi teplotu. - Hin man talam horučka.
Bolí ma hrdlo. - Dukhal man o kirlo.
Zvracal, omdlel. - Čhankerlas, mengisajija.
Zomrel na rakovinu. - Muja pre rakovina.
Nech ide k lekárovi. - Midžal ko doktoris.
Spadol som a udrel som si koleno. - Pejom the demaďom peske e khoč.
Zlomil som si ľavú ruku. - Phagľom peske o balugno vast.
Zavolajte lekára. - Vičinen le doktoris.
Bolí ma hlava. - Dukhal man o šero.
Nechcem jesť. - Nakamav te chal.
Spím zle a potím sa. - Sovav namište the poťinav pes.
Ťažko dýcham a silno kašlem. - Phares dichinav the zorales khasav.
Otvor ústa. - Phundrav o muj.
Nedýchaj, ľahni si. - Nadichin, pašťuv tuke.
Vezmeš si lieky, bude ti lepšie. - Leha peske o prašky, ela tuke feder.

Kde pracuješ? - Kaj keres buči?
V úrade. Som sekretárka. - Pro urados. Som sekretarka.
Ona stratila zamestnanie/prácu. - Oj našaďa e buči.
Môj kamarát nemá prácu. - Mire baratos nane buči.
Aký máš plat?/Koľko zarábaš? - Keci zarodes?
On je dôchodca. - Ov hino dvochodcas.

Koľko to stojí? - Keci oda mol?
Prosíte si ešte niečo? - Kamen mek vareso?
Táto košeľa je lacná/drahá. - Ada gad nane dragano/hino dragano.
Dajte mi ešte bielu košeľu. - Den man mek parno gad.
Máte červenú sukňu? - Hin tumen ľoľi rokľa?
To je veľmi drahé. - Oda hin igen dragano.
Chcela by som sa pozrieť na čiernu sukňu.- Kamavas bi te dikhel pe kaľi rokľa.
Toto si kúpim, ďakujem. - Ada peske cinava, paľikerav.
Zaplatím./Platím. - Počinav.

Chlieb - Maro
Cibuľa - Purum
Maslo - Čhil
zemiaky - gruľi, kompira, bandurky
mlieko - thut
zelenina - zelenina
syr - siros
mäso - mas
saláma - salama
tvaroh - ciral
halušky - halušky
palacinky - palačinky
zemiakové placky - klepčanky/malešňiki
buchty - buchty
koláče - bokeja
pirohy - pišoty
kapusta - armin
polievka - zumin
soľ - lon
cukor - cukros
ocot - šut
med - medos
čierne korenie - papros
červená paprika - ľoľi paprika
cesto - chumer

hrniec - piri
tanier - taňiris
pohár/šálka - poharis/šalka
lyžica - roj
nôž - čhuri
vidlička - vidlička
vareška - kaštuňi roj

Kedy sa stretneme? - Kana pes arakhaha?
Kde sa stretneme? - Kaj pes arakhaha?
Kedy a kde sa stretneme? - Kana the kaj pes arakhaha?
Kde ma počkáš? - Kaj man užareha?
Kde ťa mám počkať? - Kaj tut majinav te užarel?
Počkám ťa doma. - Užarava tut khere.
Počkaj ma pred domom. - Užar man paš o kher.


Kto to spieva? - Ko oda džijavel?
To je pekná pieseň. - Oda hin šukar džiji(giľi)
To spievaš ty? - Oda džijaves tu?
Pekne spievaš. - Šukares džijaves.
Pusti mi tú pieseň ešte raz. - Muk mange odi džiji mek jekhvar.
Nauč ma to spievať. - Sikav man oda te džijavel.
Zaspievajme si to spolu. - Aven džijavas oda khetane.
Kúpim si to CD-čko. - Cinava peske oda CD-čkos.
Rád/rada počúvam cigánske piesne. - Rado šunav romane džija.
Niektoré sú veľmi smutné. - Varesave hine igen žajošne.
O čom sa tam spieva? - Pal soste pes odoj džijavel?
Prelož mi to. - Prethov mange oda.
Pôjdeme na zábavu? - Džaha pro balos?
Kedy budú vystupovať? - Kana vistupinena?
Kedy/o ktorej začínajú? - Kecorendar kezdinen?
Kedy sa to končí? - Kana pes oda končinel?
Veľmi sa mi to páčilo. - Igen pes mange oda pačinlas/tecinelas.
Hrali výborne. - Bašavenas igen mište.
Cigánske hlasy - Romane hangi
Prečo už spolu nehráte? - Soske imar khetane nabašaven?
Poďme do Romathanu na premiéru. - Aven džas andro Romathan pre premiera.
O čom bude nová hra? - Palsoste ela nevi hra?
Hrá ešte v Romathane Žaneta? - Bajinel mek andro Romathan e Žaneta?
Prečo odišla? - Soske odgeja?
To je škoda, páčila sa mi, aj tebe? - Oda hin zijang pačinelas/tecinelas pes mange, the tuke?
Prídeme ešte niekedy? - Avaha mek varekana?
Rada chodím do divadla. - Rado phirav andro divadlos.
Rád chodíš do divadla? - Rado phires andro divadlos?
Musím zistiť, aký program má Romathan. - Mušinav pes te dodžanel, savo programos hin le Romathan.


V ŠKOLE | ANDRE ŠKOLA

Deti sa budú učiť čítať a písať. - O čhavore sikľona te genel the te irinel.
Budeme sa učiť aj novú pesničku. - Sikľuvaha the nevi džiji.
Kto zaspieva pesničku? - Ko džijavela džiji?
Eva má ťažkosti s matematikou. - La Eva hin pharipen la matematikaha.
Včera sme počítali do desať. - Ič genahas dži ko deš.
Zajtra sa naučíme básničku. - Tajsa sikľuvaha basňička.
Budeme písať nové písmená. - Irinaha neve pismena.
Ivan musí veľa písať. - O Ivan mušinel but te irinel.
Deti, poďme spievať! - Čhavale, džas te džijavel!
Deti, ideme von! - Čhavale, aven džas avri!
Deti, budeme čítať. - Čhavale, genaha.
Deti, budeme písať. - Čhavale, irinaha.
Deti, budeme počítať. - Čhavale, genaha.
Chcela by som pekne čítať a písať. - Kamavas bi šukares te genel the te irinel.
Keď budeš chodiť do školy, všetko sa naučíš. - Te phireha andre škola, sa sikľoha.
Príde pre teba brat? - Avela pal tute o phral?
Nakreslil si pekný obrázok. - Kreslinďal šukar kipocis (obrázkos).
Si veľmi šikovný. - Sal igen šikovno.

Teraz ideme jesť obed. - Kanake džas te chal o dilos.
Odložte všetko do skrinky. - Othoven sa andre skrinka.
Na obed sú buchty. - Po dilos hin buchti.
Jete radi buchty? - Chan rado buchti?
Umyte si ruky! - Thoven o vasta!
Budeme jesť pekne. - Chaha šukares.
Dobrú chuť. - Lačho chaviben.
Chutil ti obed? - Chuťinelas tuke o dilos?
Prečo si nejedol polievku? - Soske nachajal e zumin?
Ja nerád jem bielu polievku. - Me narado chav parňi zumin.
Mama varí lepšie jedlo. - Miri daj tavel feder chaben.
Rád jem mäso, zemiaky a kapustu. - Rado chav mas, kompira the armin.
Na Vianoce sme jedli ryby, šalát a kapustnicu. - Pre Karačoňa chahas mačhe, šalatos the arminakeri zumin.

Vonku sa budeme hrať s loptou. - Avri pes bajinaha la loptaha.
Kto chce, môže tancovať a spievať. - Ko kamel, šaj khelel vaj džijavel.
Janko, prečo nechceš ísť von? - Janko, soske nakames te džal avri?
Miška, prečo nechceš spievať? - Miška, soske nakames te džijavel?
Oblečte sa. - Uren pes.
Vyzlečte sa. - Čhiven pes tele.
Nie je ti zima? - Nane tut šil?
Nepi studenú vodu! - Napi šilalo paňi!
Urobím teplý čaj, dobre? - Kerava tači teja, mište?

Prečo Jožko nechodí do školy? - Soske o Jožkus naphirel andre škola?
Pani Baloghová, Jožko by mal chodiť do školy. - Pani Baloghova, o Jožko by majinďahas te phirel andre škola.
Už tri dni nebol v škole. - Imar trin džives nasas andre škola.
Je chorý? Bolí ho niečo? - Hino nasvalo? Dukhal les vareso?
V pondelok ideme s celou triedou do kina. - Hetvine džaha caja triedaha andre mozi.
Príde Dežko do školy? - Avela o Dežkus andre škola?
Dežko bol s mamou u doktora. - O Dežkus sas la daha ko doktoris.

Všetky deti budú cvičiť. - Savore čhavore cvičinena.
Ja nechcem cvičiť! - Me nakamav te cvičinel!
Bolia ma nohy. - Dukhan man o pindre.
Hovoríš pravdu? - Čačeste vakeres?
Sadni si a pozeraj sa, ako deti cvičia. - Beš tele u dikh, sar o čhavore cvičinen.
Zajtra budeš cvičiť s nami, dobre? - Tajsa cvičineha amenca, mište?

Mínus znamená odober. - O mínus hin hoj te odles.
Plus znamená pridaj. - O plus hin hoj te prithoves.
Aby si vedel, kedy je menej a kedy viacej, rozumieš? - Hoj te džanes kana hin frimeder u kana buter, achajos?
Štyri jablká je viac, ako jedno jablko. - Štar phaba hine buter sar jekh phab.
Jedno jablko je menej ako dve. - Jekh phab hin frimeder sar duj.
Naučíme sa počítať a budete vedieť v obchode nakupovať. - Sikľuvaha te genel u džanena andre bota te cinkerel.
Koľko stojí jeden rohlík? - Keci mol jekh kifľos?
Koľko stojí päť rohlíkov? - Keci mol panč kifľi?
Zahráme sa na obchod. - Bajinaha pes pre bota.
Gitka bude predavačka. - E Gitka ela botoškiňa.
Ondrej bude nakupovať a počítať peniaze. - O Ondrej cinkerela the genela o love.
Potom sa vymeníte, dobre? - Pajs pes čerinena, mište?
Napíšte slovíčka do zošita. - Irinen o lavora andro zošitos.
Píšte pomalšie a krajšie. - Irinen polokeder the šukareder.
Napíš to ešte raz. - Irin oda mek jekhvar.
Napíš na tabuľu svoje meno. - Irin pre tabula tiro nav.
Napísal si to dobre. - Irinďal oda mište.

Povedz mamke, nech príde do školy. - Phen tradake mi avel andre škola.
Musím sa s ňou porozprávať. - Mušinav laha te vakerel.
Môže prísť zajtra? - Šaj avel tajsa?
Keď nemôže, ja prídem ku vám domov. - Te našti avel, me džava ke tumende khere.
Mamka sa stará o malú sestru a brata. - Mridaj merkinel pre cikňi pheň the pro phral.
Zajtra bude doma. - Tajsa ela khere.
Otec pracuje, nebude doma. - Mro dad kerel bučhi, naela khere.
Mamka vás bude čakať. - Mridaj tumen užarla.
Dobre, prídem a pohovoríme si. - Mište, avava a povakeraha peske.

 

24 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (681)
Zobrazit starší komentáře

601 bernadetteph11 bernadetteph11 | E-mail | Web | 3. dubna 2018 v 7:24 | Reagovat

Stared new prepare:
http://julian.projects.telrock.org

602 probivinfo probivinfo | E-mail | 6. dubna 2018 v 1:19 | Reagovat

Пробив информации по абсолютно любым госсударственным базам, а так же банкам и сотовым сетям.

Достанем для вас информацию из баз МВД, ГИБДД, ФССП, ФМС, Налоговой, ЕГРП, Пенсионному фонду
А так же достанем паспортные данные, сделаем детализацию, определим местоположение абонента таких сетей как МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и достанем информацию из любых российских банков.

Так же имеем много возможностей достать информацию из баз Украины, Беларуси, Казахстана и других стран ближнего зарубежья.

Оплата в большинстве случаев после выполнения заказа, никакого обмана, не требуем предоплат!!!
Не стесняйтесь, пишите, спрашивайте, поможем, ответим на все вопросы.

Цены на пробивы от 500 руб!

контакты:

+79180589706 Алексей (телефон, viber, whatsapp, skype)
Telegram @alekseydetectiv
почта alekseydetectiv@gmail.com

603 BruceTag BruceTag | E-mail | 7. dubna 2018 v 16:51 | Reagovat

Hello. And Bye.

604 deborasj18 deborasj18 | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 15:34 | Reagovat

Vulgar girls blog    
http://toys.adultnet.in/?reserved-kallie
  amanda young 3d video black girl fucking horse kendra wilkinson pictures naked manhattan toy baby stella

605 merlehm11 merlehm11 | E-mail | Web | 21. dubna 2018 v 10:22 | Reagovat

Freeware gay porn  
http://gayfiles.xblog.in/?page-waylon
  gay emo gavin rossdale gay gay authors mr gay jason orange gay

606 4GLTE2018 4GLTE2018 | E-mail | Web | 21. dubna 2018 v 11:50 | Reagovat

Интернет-магазин по продаже телефонов, планшетов и смартфонов с 4G, LTE в Украине. Купить смартфон 4G (LTE), телефон 4g LTE купить в Украине. Планшет с 4G купить в Украине. Смартфоны 4G в Украине купить. Купить 4G-телефоны, LTE-смартфоны, планшеты 4G/LTE. купить 4g телефон (4g смартфон). Купить 4g смартфон, LTE телефон, 4g (lte) планшет купить в украине купить 4g телефоны, lte смартфоны украина Мобильные телефоны 4G - купить в интернет магазине 4G телефоны Украина. купить мобильные телефоны 4G. Купить смартфоны 4g LTE Украина. Лучшие мобильные телефоны / смартфоны 2018 года! Наш сайт: http://moby.in.ua

607 KevinIcema KevinIcema | E-mail | Web | 23. dubna 2018 v 23:55 | Reagovat

Dartma Tavan,Dartma Tavanlar Bakida,Azerbaycanda. Temir ve tikinti. Натяжные потолки в Баку Азербайджан +994 (55) 577-00-01 email: time4soft.com@gmail.com Купить натяжные потолки, Французские, Немецкие, Китайские, Глянцевые, Бесшовные, Матовый, Глянцевый, зеркальный, Сатиновый, Двухуровневый, Парящий, Одноуровневый потолок

Желающих зарабатывать Много, по нарастающей, в пассиве, без Копейки вложений, без знаний интернета или со знаниями, с уникальным продуктом для здоровья, известным во всем мире аналогом ламинина, но дешевле в 4 раза и более эффективным, без обязательных покупок, можно с приглашениями, а можно и абсолютно без приглашений, жду в скайпе evg7773
Звучит как сказка. Но таковым является на деле. Долго искал. Нашел.
Приглашаю.

608 genamj4 genamj4 | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 0:12 | Reagovat

Modern network work:
http://billie.forum.telrock.net

609 James James | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 7:58 | Reagovat

Very well written article. It will be helpful to anyone who usess it, as well as yours truly

610 Richardnem Richardnem | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 22:32 | Reagovat

瑋澄資訊-全台最強SEO│全台首創無限組關鍵字│保證排名最多組 http://tw-seo.com/

611 CedrickAxops CedrickAxops | E-mail | Web | 1. května 2018 v 13:01 | Reagovat

unethost無限空間虛擬主機 http://blog.unethost.com/

612 enves enves | E-mail | Web | 2. května 2018 v 1:33 | Reagovat

http://autoss.ru/ - Трасологическая экспертиза после ДТП

613 Matthewhiz Matthewhiz | E-mail | 2. května 2018 v 11:00 | Reagovat

Hello. And Bye.

614 Dennisric Dennisric | E-mail | Web | 4. května 2018 v 14:24 | Reagovat

Состояние окружающей нас среды во многом зависит от правильного использования природных ресурсов, которые даются человеку. Это касается и строительной деятельности. Подробнее об этом читайте на сайте <a href=http://beton-cement-ru.ru>beton-cement-ru.ru</a>

615 Angelrep Angelrep | E-mail | Web | 8. května 2018 v 19:27 | Reagovat

<a href=http://www.t2gm.net/replay/must.php?member=Oxandrolone-Prescription-Australia-China-Steroid-Powder-Methenolone-New-Zealand-868/>Oxandrolone Prescription Australia</a>
To economize touring long distance inside the United States consider getting Amtrak as an alternative to traveling. Amtrak will save you a huge amount of funds once you know exactly where to consider savings. Obtaining a low cost with Amtrak is really a fun strategy to travel to see the nation with no higher costs included when soaring.
  <a href=http://jp.imelfin.com/wp-content/database.php?p=1617-Trenbolone-Powder-Oxandrolone-Uk-Testosterone-Isocaproate-Uses>Trenbolone Powder</a>
If you need your the teeth to keep healthful and you get pleasure from having a gorgeous laugh, you ought to visit your dental professional each six months time. Obtaining your the teeth washed twice a year will assist those to keep clean and free from unsightly tartar and oral plaque develop. Typical dental check-ups are definitely the factor to stopping dental decay.
  <a href=http://www.silaai.in/wp-content/publish.php?ud=23-Anabolic-Steroids-Definition,Oxandrolone-Uk,Testosterone-Isocaproate-Uses.html>Anabolic Steroids Definition</a>
When you initially acquire some thing as fantastic being an apple ipad tablet, you may possibly not understand how each of the features function. This is the reason it is essential that you collect enough information to comprehend the inner workings of any apple ipad. These write-up will provide you with some guidelines that will help you discover the amazing things of ipad tablet.
  <a href=http://www.dive4fun.nl/cache/fail.php?template=Buy-Methasterone-Online-Anavar-Oxandrolone-Tablets-Trenbolone-Enanthate-For-Sale-Uk-215/>Buy Methasterone Online</a>

616 JACGox JACGox | E-mail | Web | 8. května 2018 v 19:55 | Reagovat

Вилочный погрузчик (forklift truck) представляет собой погрузочную технику, предназначенную для подъёма, перемещения тяжёлых предметов внутри склада. Он помогает в погрузке, разгрузке, штабелировании грузов на ограниченной открытой либо закрытой территории. Грузовой подъёмник называется по причине наличия специального захвата на мачте или каретке.

http://kikipedia.jp/index.php?title=--JAC---z

617 bfxUnpark bfxUnpark | E-mail | Web | 10. května 2018 v 5:54 | Reagovat

payday loans direct lender poor credit <a href="https://creditrepairLabs.com/#">usa payday advance</a> payday loans liberty tx <a href=https://creditrepairLabs.com/#>usa payday advance</a>

618 RichardEvogy RichardEvogy | E-mail | Web | 10. května 2018 v 11:04 | Reagovat

<a href="https://syndication.dynsrvwer.com/splash.php?idzone=3001092&return_url=" target="_blank">Click Here!</a>

619 JollyKiss JollyKiss | E-mail | Web | 10. května 2018 v 11:41 | Reagovat

Hi! Ja som Jano. Som romsky chlapec. My sme piati. Otec je hudobnik. Mama je doma. Babka s dedkom su uz stari. Me som o Jano. Me som romano chavo. Amen sam pandz dzene. O dad hino lavutaris. E daj hini khere. E baba-papus hine imar phure.

620 RobertSlami RobertSlami | E-mail | Web | 11. května 2018 v 7:28 | Reagovat

05 points. But are you really really prepared for the worst that could happen? Do you think that you are prepared in the game and something cannot go wrong? Even though you are prepared, something can still go wrong and if this possible thing occur, you still should keep yourself level headed when pressured. In the United States, Sophia was the most popular name for 2011, 2012 and 2013! Variations of the name are also popular, including Fia, Sofana, <a href=http://www.cheapfootballnfljerseyschina.com/>Cheap NFL Jerseys China Online</a>, Sophie, Sophio and Soffia. Until you know how your body reacts to didrex, do not drive, operate machinery, or do anything that could be life threatening. Its mission is strengthening the union and friendship ties among peoples and nations through sports and the Olympic ideals. For women芒鈧劉s health: do not use this medicine if you are pregnant or breast feeding. Didrex is meant for short term use.The company’s security camera technology supports high performance operations by protecting the business from outside intruders and ensuring that in house staff members are following security protocol while opening and closing the business on time.Self esteem actually has nothing to do with your achievements or with other people.Do you believe that you will have high self esteem when:芒鈧?You make a lot of money?芒鈧?You achieve a high position in your work?芒鈧?You have an expensive car or an expensive home?芒鈧?You are famous?芒鈧?You find the right relationship?芒鈧?You receive approval from the important people in your life?While all of these can result in momentary good feelings, none of them create a deep and abiding sense of self esteem. A U.<a href=http://www.cheapfootballnfljerseyschina.com/>Cheap NFL Jerseys Online</a>.<a href=http://www.cheapfootballnfljerseyschina.com/>Cheap Nike NFL Jerseys</a>. Any news and rumors would spread quickly between teams.<br>Visit my site:http://www.cheapfootballnfljerseyschina.com/

621 forfriskhud.se forfriskhud.se | E-mail | Web | 12. května 2018 v 1:19 | Reagovat

Hello! Na tejto stranke budeme uverejnovat texty z predmetu Romsky jazyk a dalsie prispevky, ktorymi dotvorime konecnu verziu cvicebnice.

622 letawz18 letawz18 | E-mail | Web | 12. května 2018 v 18:57 | Reagovat

My cool describe:
http://queen.web.telrock.net

623 StephenKak StephenKak | E-mail | 13. května 2018 v 20:07 | Reagovat

Jarle Thorsen Swietokrzyskie, Jarle Thorsen itel global group, Jarle Thorsen Kielce, Jarle Thorsen Swietokrzyskie, Jarle Thorsen Kielce

624 JeffreyNeele JeffreyNeele | E-mail | Web | 13. května 2018 v 22:21 | Reagovat

Все знают, что натуральные природные материалы имеют массу преимуществ, среди которых экологичность, невероятный дизайн, прочность и долговечность, подробнее читайте на сайте <a href=http://dumainfo.ru>dumainfo.ru</a>

625 DanielHer DanielHer | E-mail | Web | 13. května 2018 v 23:22 | Reagovat

Модные женские советы здесь <a href=http://ppfood.ru/>ppfood.ru</a>

626 altheagn4 altheagn4 | E-mail | Web | 14. května 2018 v 9:21 | Reagovat

Fresh launched porn site  
http://ebony.porndairy.in/?angeline
  erotic dancing erotic funny erotic wallpapers erotic flowers victorian erotic pictures

627 JamesTem JamesTem | E-mail | Web | 15. května 2018 v 3:09 | Reagovat

Последние строительные новости здесь <a href=http://sportdon.ru/>sportdon.ru</a>

628 Billyaromi Billyaromi | E-mail | Web | 15. května 2018 v 3:09 | Reagovat

Новости народной медицины здесь <a href=http://medata.org/>medata.org</a>

629 coraed16 coraed16 | E-mail | Web | 15. května 2018 v 23:08 | Reagovat

Stared unusual concoct:
http://sabrina.forum.telrock.net

630 George George | E-mail | Web | 16. května 2018 v 4:09 | Reagovat

I do not even know how I stopped up here, however I assumed this put up was good. I do not recognise who you are however definitely you're going to a wellknown blogger for those who are not already

631 Jameslap Jameslap | E-mail | Web | 17. května 2018 v 0:41 | Reagovat

Новости туризма тут <a href=http://zimnij-turizm.ru/>zimnij-turizm.ru</a>

632 Woommociopask Woommociopask | E-mail | Web | 17. května 2018 v 12:12 | Reagovat

Us8 yqxBRPhSsa. This is a common problem in a paintball game and one of the best advice is to check or calibrate the weapon prior to the beginning of every game. It has been an extremely popular name in Western countries over the last 10 years and despite retreating becoming less popular recently, it will most like remain in the top 10 in 2016.“Our core business generated significant cash flow of US$7. I will not try the other higher difficulty dives before getting used to current ones, <a href=http://www.cheapnflsportsjerseys.com/>Cheap NFL Jerseys From China</a>," Qiu told the Global Times."I think my dives are the hardest. This tactic is very simple and is made to get you pondering about other approaches to perform the sport of blackjack.8 billion, Alibaba said.<a href=http://www.cheapnflsportsjerseys.com/>Cheap NFL Jerseys Wholesale</a>.“Our core business generated significant cash flow of US$7.<a href=http://www.cheapnflsportsjerseys.com/>Cheap NFL Jerseys China Online</a>. Any vulnerability detected will be highlighted by the NYC based 360 alarm systems and security camera experts, who will then recommend a cost effective solution from the company’s broad ranging catalogue.S. <The>medicine can be excreted in breast milk].<br>Visit my site:http://www.cheapnflsportsjerseys.com/

633 caseysc11 caseysc11 | E-mail | Web | 19. května 2018 v 4:21 | Reagovat

Prepare servant moved:
http://teresa.blogs.telrock.org

634 Williamsat Williamsat | E-mail | Web | 22. května 2018 v 17:36 | Reagovat

<a href=http://texaschemist.org>texaschemist online scam</a> - texaschemist reviews 2017, texaschemist reorder

635 ChesterTella ChesterTella | E-mail | Web | 23. května 2018 v 22:48 | Reagovat

Достаточно непростой задачей поисковой оптимизации является продвижение корпоративного сайта. Качественное продвижение в Яндексе или Гугле поможет повысить посещаемость корпоративного сайта. Подробнее читайте на сайте <a href=http://gdefile.ru>gdefile.ru</a>

636 Elwoodfup Elwoodfup | E-mail | Web | 24. května 2018 v 13:13 | Reagovat

Новости компьютерного мира тут <a href=http://progio.ru/>progio.ru</a>

637 HassanDem HassanDem | E-mail | Web | 24. května 2018 v 13:13 | Reagovat

Последние компьютерные новости здесь <a href=http://wtsolutions.ru/>wtsolutions.ru</a>

638 Zeldagok Zeldagok | E-mail | Web | 26. května 2018 v 7:46 | Reagovat

Vous vous faites piquer par un insecte dans votre lit la nuit à Le Havre… vous êtes peut être victime des punaises de lit. Même après avoir pulvérisé différents insecticides vous vous faites piquer pendant la nuit par un insecte. Vous avez éventuellement trouvé des petites tâches de sang dans vos draps ou remarqué des petites tâches noires sur votre literie. La
punaise de lit (Cimex Lectularius) est un insecte hématophage (se nourrit de sang), rampant (ne vole pas), visible à l’œil nu, de couleur brune, avec un corps ovale et aplati, qui adulte mesure de 4 à 5 mm de long.

PIQURE DE PUNAISE DE LIT paris

Les punaises de lit se nourrissent de sang, principalement la nuit. La piqûre de punaise de lit est souvent indolore et laisse des traces rouges sur la peau comme celles du moustique (généralement plusieurs piqûres groupées au même endroit sur la peau, souvent les bras, les jambes et le dos). Souvent les piqûres causent des démangeaisons, très souvent il y a une réaction allergique (chez 70% des individus piqués tout de même) mais parfois aussi certaines personnes ne savent même pas qu’elles ont été piquées car leur peau ne réagit pas. La réaction allergique est en fait causée par la salive à l’effet anesthésiant et anticoagulant que la punaise injecte avant de sucer le sang.
<a href=http://www.expertnuisible.fr/traitement-nuisible-entreprise-deratisation-desinsectisation/souris/>nuisible pomme de terre</a>

<youtube> https://www.youtube.com/watch?v=7Ro5AD4BsoQ </youtube>

<youtube> https://youtu.be/wF0njX9Nwd4 </youtube>

639 Neznamy Neznamy | E-mail | 31. května 2018 v 21:30 | Reagovat

Prosím vás nadavate také debiliny neni to sprave a máte moc chýb:D

640 George George | E-mail | Web | 1. června 2018 v 13:38 | Reagovat

You completed a number of fine points there. I did a search on the theme and found the majority of folks will agree with your blog.

641 William William | E-mail | Web | 4. června 2018 v 13:30 | Reagovat

You have brought up a very good   details ,  thankyou  for the post.

642 Jamesmut Jamesmut | E-mail | Web | 7. června 2018 v 8:37 | Reagovat

Facebook isn't new to the biggest sports happenings. <a href=http://www.cheapnfljerseysmr.us.com/>NFL Jerseys Outlet</a> Last year, it saw 350 million people worldwide engaged in conversation around the World Cup.
"I feel at home and I'm thankful for the opportunity to be here," Foles said. "As a <a href=http://www.wholesalenflchinajerseyscheap.us.com/>Wholesale Jerseys 2017</a> young player you always want to play for your first team, but I'm thankful I'm here, I'm excited to be here, and I'm ready to get to work."
After the Giants' 24-10 win on Sunday, <a href=http://www.cheapnfljerseysclub.us.com/>Wholesale NFL Jerseys</a> a couple of Bills criticized Beckham for <a href=http://www.cheapjerseysforwholesale.us.com/>Cheap Jerseys For Wholesale</a> being a "prima donna."
Hillman returned to the Broncos' backfield for the first <a href=http://www.cheapjerseysforwholesale.us.com/>Cheap Jerseys Free Shipping</a> time since spraining his left foot Nov. 9 and added 56 yards on 15 rushes.
Pettine spent part of a long weekend off <a href=http://www.authenticnfljerseyscheap.us.com/>Cheap NFL Authentic Jerseys</a> discussing Cleveland's <a href=http://www.wholesalejersyeschinanfl.us.com/>NFL Jerseys Wholesale</a> <a href=http://www.cheapjerseysforwholesale.us.com/>Cheap Jerseys Free Shipping</a> QB situation with his staff and came to the conclusion that a healthy McCown is a better option than Manziel.
He posted on Facebook on Wednesday that he had tried to kill himself "on <a href=http://www.cheapnfljerseysclub.us.com/>Wholesale China Jerseys</a> multiple occasions."

643 edwarddr16 edwarddr16 | E-mail | Web | 8. června 2018 v 20:01 | Reagovat

Started new snare stand out
http://amatuer.only.sexblog.top/?post.priscila
porn female golf illegal rusisan kidi porn pics orgamic porn top latina teen porn stars free porn lust

644 Carlosrhite Carlosrhite | E-mail | Web | 10. června 2018 v 12:51 | Reagovat

<a href=https://cardswm.com/>перевод с карты на вебмани украина</a> - чека paymer, вебмани банковская карта.

645 Dennisceant Dennisceant | E-mail | Web | 11. června 2018 v 11:45 | Reagovat

Local authorities happen to be the epicenter of unethical practices," he said.m. As well as the Queen's tree, <a href=http://www.wholesalefootballnfljerseysshop.com/>Wholesale NFL Jerseys Cheap</a>, a number of giant redwood and endangered species of trees are also threatened.Some of the factors that play an important role in male infertility are: Sperm Motility, Sperm Morphology, and Sperm Count. Wisley is the UK's center of excellence for horticulture and horticultural science and helps millions of people to garden and grow plants.<a href=http://www.wholesalefootballnfljerseysshop.com/>Wholesale Jerseys Cheap</a>. She did not know of anything they might see there.If you are looking for the facts about Seattle junk removal services, visit our web pages online today.""Right after the quake, I was told that paraplegic patients could survive for only 15 years," she said.Deficiency of any of these factors can result in infertility.The attacker managed to flee the scene, and rammed his car into another car not far from the scene of the attack."It said the registration as a GI product in EU provides an added value to the traditional reputation of Kampot pepper, as it will help combat counterfeiting and fake products marketed in the EU,<a href=http://www.wholesalefootballnfljerseysshop.com/>Wholesale NFL Jerseys</a>, as well as help boost the market performance of the product in the EU, in Cambodia and on other markets because the product will be able to carry the Protected Geographical Indication quality logo from now on. 1.<br>Visit my site:http://www.wholesalefootballnfljerseysshop.com/

646 Jamesmut Jamesmut | E-mail | Web | 11. června 2018 v 14:39 | Reagovat

Wells also led an NFL-sanctioned investigation into last season's scandal known as "Deflategate," finding that the New England Patriots supplied improperly inflated footballs for the AFC championship game against the Indianapolis Colts. As a result, Tom Brady was suspended four games and the Patriots were docked $1 million and two draft picks.
"The guy's got rabbit ears," Ryan said of the official who threw the flag. "I obviously have to control my emotions a little better."
TONY TERRIFIC: Since a loss to the Eagles last Thanksgiving, Tony Romo has posted a passer rating over 100 in seven straight games, including two in the playoffs. He has 1,827 yards passing, 19 TDs and three interceptions <a href=http://www.cheapjerseys20.us.com/>Cheap Jerseys Free Shipping</a> while leading <a href=http://www.cheapjerseysleague.us.com/>Cheap China Jerseys</a> the Cowboys to a 6-1 record in those games. "One of the best quarterbacks in the league running the show," <a href=http://www.wholesalenflchinajerseyscheap.us.com/>Cheap NFL Football Jerseys</a> Eagles coach Chip Kelly said.
Kelce pushed the lead to 14-0 when Smith found him wide open on a 42-yard touchdown pass. Kelce finished with 106 yards receiving.
Seahawks backup cornerback Tharold Simon is out with a toe injury after being questionable. Backup linebacker Mike Morgan was ruled out earlier with <a href=http://www.cheapjerseysnear.us.com/>wholesale jerseys</a> a hamstring injury that kept him out of practice all week.
"As linebackers you want a defensive lineman who's disruptive and who's keeping the offensive line occupied," Ayers said. "A lot of times for us, we're going to be running free making tackles. When <a href=http://www.nfljerseyscheaponline.us.com/>NFL Jerseys China Online</a> it's time for us to blitz, they're worried about our ends and our interior so we're going to come free for a lot of sacks a lot of times."

647 Joseph Joseph | E-mail | Web | 12. června 2018 v 13:29 | Reagovat

what are some really good and popular websites for blogging? ?? .

648 carmenqm18 carmenqm18 | E-mail | Web | 12. června 2018 v 14:39 | Reagovat

My self-controlled project:
http://alfredo.w.telrock.org

649 Robert Robert | E-mail | Web | 13. června 2018 v 5:38 | Reagovat

insecticide permethrin side effects in cats

650 Ольга Степанова Ольга Степанова | E-mail | Web | 14. června 2018 v 3:48 | Reagovat

Спасибо! Интересно очень !

651 Israfacefipsy Israfacefipsy | E-mail | Web | 14. června 2018 v 5:18 | Reagovat

Еврейская социальная сеть и знакомства в Израиле

<a href=http://israface.com>израиль знакомства в Израиле подробнее тут</a>

652 Jamesmut Jamesmut | E-mail | Web | 15. června 2018 v 3:25 | Reagovat

ASHBURN, Va. (AP) 锟?First-round draft pick Brandon Scherff has signed his rookie contract with the Washington <a href=http://www.nhljerseycheapsale.com/>Cheap Adidas Hockey Jerseys</a> Redskins.
Vikings general manager Rick <a href=http://www.wholesalejerseysnflchinacheap.us.com/>Cheap NFL Jerseys China</a> Spielman announced the deal Tuesday.
Lechler is the Texans' punter. His buddy <a href=http://www.cheapjerseysnflelite.us.com/>cheap jerseys</a> from college offered long-distance barbs this week, reminiscing about a kick Lechler shanked nearly 20 years ago against Texas Tech.
"I focus on moving past that and getting ready to play football."
On Brady's <a href=http://www.nfljerseyscheaponline.us.com/>Wholesale Jerseys Online</a> milestone touchdown, Amendola faked a spike and then ran over to hand the ball to a fan in the front row. A ballboy quickly retrieved <a href=http://www.cheapnfljerseyschinateam.us.com/>Cheap NFL Jerseys</a> it.
Pettine said it's easy to second-guess McCown's decision, but hard to fault him for trying to get the Browns an early lead.

653 Donald Donald | E-mail | Web | 15. června 2018 v 10:58 | Reagovat

Sweet website, super layout, very clean and utilise genial.

654 sofiajn18 sofiajn18 | E-mail | Web | 15. června 2018 v 11:44 | Reagovat

Gay porn from societal networks  
http://yaoi.erolove.in/?info.armando
  gay speed dating world gay gay pride merchandise meet gay people is he gay

655 RobertDaync RobertDaync | E-mail | 16. června 2018 v 3:52 | Reagovat

Язва и и чудо AminoBoosters ( AminoPure) это замена Ламинина (Laminine LPGN), но в 4 раза дешевле и сильнее. Все от д-ра Eskeland  http://1541.ru skype evg7773

<a href=http://1541.ru>AminoBoosters единственный в Мире натуральный продукт из оплодотворенного куриного яйца, способный спасать тяжело больных с самыми разными заболеваниями тогда, когда медицина бессильна. Дешевле ламинина в 4 раза</a>

<a href=http://1541.ru>Only for USA in Russian Analogue of Laminine AminoBoosters (aminopure) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN</a>

Only for USA in Russian Analogue of Laminine AminoBoosters (aminopure) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN http://1541.ru/rz1.html

<a href=http://1541.ru>Заработок без вложений, без обяз. ежемесячных покупок и Асолютно без приглашений, если пожелаете. Скайп evg7773 Работаем с Аналогом Ламинина 1 в 1, но дешевле чем Laminine LPGN  в 4 раза. Продукт спасает, Когда медицина помочь не Может априори</a>

<a href=https://www.getyourboomback.com/#_l_2ps>Kup Analog Lamininu AminoPure (AminoBoosters) w Polsce tansze 4 razy</a>

CrowdFunding International (eu) SKAM. Does not pay out money.(Краудфандинг)Мошенники. Не платят.

656 stephenab2 stephenab2 | E-mail | Web | 16. června 2018 v 5:17 | Reagovat

Erotic shemales  
http://futanari.blogporn.in/?post.kaley
  shemels pic blackshemale shemail sex clip transexuals tgirls

657 rimreDiuct rimreDiuct | E-mail | Web | 17. června 2018 v 3:58 | Reagovat

Если Вы хотите приобрести каркасный бассейн, обращайтесь к нам - в нашем интернет - магазине Вы найдете самые выгодные предложения от ведущих производителей по самой доступной цене. Если же купленный товар по какой-то причине Вам не подойдет, мы тут же обменяем его на другой. Сотрудничаем как с розничными, так и с оптовыми покупателями.

Ассортимент товаров представлен на нашем официальном сайте, а также Вы можете посетить наш магазин в Москве, чтобы более детально ознакомиться с перечнем продукции.

Все еще сомневаетесь в том, чтобы <a href=http://intexsea.ru>купить каркасный бассейн в интернет магазине</a>? Решайтесь, ведь преимуществами наших товаров являются:

1.    Надежная конструкция, которая имеет качественное и прочное покрытие. Ухаживать за таким резервуаром достаточно просто, ведь поверхность можно легко очистить от любых загрязнений.
2.    Долговечное и эффективное оборудование для фильтрации воды. Большинство изделий, которые Вы найдёте в нашем каталоге, продаются в комплекте с фильтрами-насосами.
3.    Надёжная и лёгкая конструкция. Бассейн достаточно быстро и легко монтируется, а также отличается высокой прочностью и устойчивостью. Конструкционные элементы бассейна покрывается защитной плёнкой, благодаря чему становятся неуязвимым перед разрушительным воздействием влаги.
4.    Простота сборки и установки. Выбрав изделие в нашем интернет - магазине, Вам даже не придется обустраивать специальное место для его установки. Около часа может понадобиться на то, чтобы собрать каркас бассейна. Если же Вы сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно установить бассейн, то мы предлагаем свои услуги монтажа конструкций.
5.    Отсутствие необходимости в проведении демонтажа в зимнее время года. Однако если же Вы захотите переместить бассейн в другое место, то без труда сможете это сделать даже без посторонней помощи.

Мы предлагаем приобрести круглые, овальные или квадратные бассейны - выбирайте любую понравившуюся модель. Большой ассортимент бассейнов и комплектующих позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для установки на Ваш участок. В том случае, если Вы не располагаете достаточным количеством свободного места на дачном участке, советуем приобрести бассейн прямоугольной формы, который с легкостью поместиться, например, между домом и забором. У нас Вы найдете компактные модели, а также бассейны большого объема, которые идеально подойдут для большой семьи.

Не знаете, какую же модель каркасного бассейна выбрать? Обращайтесь к нашим специалистам, которые помогут Вам подобрать изделие, а также необходимые для него аксессуары.

658 Dwamit Dwamit | E-mail | 17. června 2018 v 23:44 | Reagovat

С началом 2018-го года к звездам как мировой, так и отечественной эстрады пожаловал модный тренд - необычный браслет из черных камней. Сегодня можно встретить все больше знаменитостей с такими аксессуарами на запястье. Что это - веяния моды, или все куда серьезнее? Я раскрою вам все секреты!<a href=http://catcut.net/aaHv> Подробнее...</a>

659 David David | E-mail | Web | 18. června 2018 v 10:18 | Reagovat

I got what you  intend,  appreciate it for posting .Woh I am  lucky  to find this website through google. I was walking down the street wearing glasses when the prescription ran out. by Steven Wright.

660 rafaelmy11 rafaelmy11 | E-mail | Web | 19. června 2018 v 21:07 | Reagovat

Further about stage as project:
http://shawn.forum.telrock.net

661 altheadx3 altheadx3 | E-mail | Web | 20. června 2018 v 4:53 | Reagovat

My creative network outline:
http://anna.projects.telrock.org

662 kakadAmivy kakadAmivy | E-mail | Web | 20. června 2018 v 15:48 | Reagovat

Компания ООО "НЕВАСТАНКОМАШ" занимается продажей деревообрабатывающего, металлорежущего и кузнечнопрессового оборудования любым предприятиям или частным лицам. Имея огромный опыт в сфере продаж (более 15 лет), фирма поставляет только качественные изделия импортного и отечественного производства. Также если Вы не в состоянии купить новое оборудование, то имеется возможность приобрести б/у по недорогой цене. Полный список оборудования и предоставляемые услуги можно узнать на сайте компании https://dvt-spb.ru или по телефону +7(904) 645-00-36.

663 dirafDak dirafDak | E-mail | Web | 20. června 2018 v 20:28 | Reagovat

Посетив интернет - магазин "Часы и механизмы", Вы можете выбрать и <a href=https://watchgears.ru>купить российские наручные часы</a>. У нас представлены часы для женщин, мужчин и детей.

Купить наручные часы российского производителя, а также изделия известных мировых брендов - отличный выбор подарка для дорогого Вам человека. Мы сотрудничаем с партнёрами из таких стран, как Великобритания, Италия, Китай, США, Южная Корея и Япония.

Посетив наш интернет - магазин, Вы сможете ознакомиться с огромным выбором товаров - Вам точно не придется искать часы на других ресурсах, ведь у нас есть все, что Вам нужно! Для изготовления часов используются только качественные материалы, такие как пластик, сталь, каучук, бронза и многое другое.

У нас можно купить стильные наручные часы с кварцевым, механическим, электрическим и смешанным типом механизма.

Мы регулярно следим за модными тенденциями в мире аксессуаров, поэтому наряду с традиционными и классическими моделями закупаем современные инновационные механизмы, к примеру, часы с Bluetooth, будильником, вибрацией и дополнительными циферблатами (действующими или имитируемыми).

Разнообразие моделей удивит каждого покупателя. В нашем магазине Вы можете купить недорогие электронные часы наручные с разным способом отображения времени: аналоговым, цифровым, светодиодным, комбинированным. Для удобства наших покупателей мы предлагаем воспользоваться специальными фильтрами поиска, чтобы быстро подобрать часы нужной модели. Так, отметив желаемые параметры и стоимость изделия, Вы в считанные минуты найдёте оптимальную модель наручных часов.

Чтобы купить российские механические наручные часы или продукцию иностранного производства, просто добавьте понравившийся товар в корзину, и перейдите к оформлению заявки на покупку. Обратите внимание на то, что мы работаем по 100% предоплате - после оформления запроса, Вам понадобится оплатить покупку. После того, как Вы осуществите оплату заказа, мы отправим посылку по адресу, который Вы укажите в заявке.

Доставку товаров мы может осуществить почтой и различными логистическими компаниями - на нашем сайте Вы можете сами выбрать способ доставки. Обратите внимание на то, что мы предлагаем бесплатную доставку для тех клиентов, которые сделали заказ на сумму 5000 рублей.

Появились вопросы к нашим сотрудникам? Звоните нам по телефону справочной службы! Мы на связи ежедневно (кроме воскресенья) с 10:00 до 18:00. Бесплатно поможем подобрать товар и оформить заявку!

--
#35184

664 slataScund slataScund | E-mail | Web | 20. června 2018 v 20:56 | Reagovat

Компания “Окна Вам” предлагает приобрести качественные и не дорогие окна и двери знаменитых производителей. Посетив сайт https://domaster.ru/ Вы можете найти для себя не только окна но и дополнительные материалы к ним, сюда входят: москитные сетки, детские замки на окна, дверные фурнитуры, оконные и дверные клапаны и многое другое. Установкой занимаются исключительно профессионалы с высоким стажем опыта работы (более 10 лет), поэтому все услуги займут минимальное время. Заказывайте только лучшие пластиковые окна, двери или полное остекление!

665 StephenBig StephenBig | E-mail | 22. června 2018 v 1:36 | Reagovat

Замена ( Аналог) ламинину, это AminoBoosters ( AminoPure) 1 в 1, но дешевле в 4 раза и выпускается Только на знаменитом  Экстракте YТE.
В 1 капсуле 400 - 420 мг, а  в ламинине 200.  Мир узнал о Ламинине в 2011 году, когда его начали выпускать на норвежском экстракте YТЕ из инкубированного оплодотворенного куриного яйца,  который  создал д-р Эскеланд. Ламинин творил чудеса в восстановлении здоровья там, где медицина ничего не может сделать априори. Название продукта не важно. Главное, что Восстановление ( не лечение) дает именно Экстракт YТE, его количество в 1 капсуле. Это почти панацея, настолько хорош экстракт. Можно не верить, но факты есть факты. И отзывы в интернете говорят об этом. Главный минус Ламинина -  Дорого, так как для получения эффекта пить надо МНОГО. А заработать хотя бы $200 в МЛМ Laminine LPGN могут немногие.  Пришло время более дешевого и эффективного Aminoboosters ( AminoPure) на том же сырье, тоже д-р Эскеланд, та же технология. И заработок без обяз. ежемесячных покупок, без копейки затрат, без приглашений,  на пассиве с 1-го шага доступен любому. Это партнерка.
Консультации по скайпу evg7773
Подробно на сайте http://1541.ru

Analogue of Laminine AminoPure (AminoBoosters) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn in Russian how to earn money in this projekt ( not mlm) and how to get a product at a price 4 times cheaper than Laminine, contact me on skype evg7773 http://1541.ru
English Buy http://1541.ru/rz1.html

Only for USA in Russian Analogue of Laminine AminoBoosters (aminopure) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN http://1541.ru/rz1.html

666 cafosAdets cafosAdets | E-mail | Web | 23. června 2018 v 2:11 | Reagovat

Магазин сантехнического оборудования “Тайкун” предлагает своим клиентам и всем желающим приобрести качественную и не дорогую сантехнику в Москве. Все представленные товары имеют высокое качество сборки, ведь компания сотрудничает только с проверенными производителями и поэтому на весь ассортимент имеется гарантия. На сайте http://profitingi.ru/ можно заранее ознакомится с некоторым представленным списком: чугунные фитинги, гибкая подводка для смесителя, медные трубы, стальной сгон и ещё множества изделий. Мы всегда рады Вас приветствовать в нашем магазине!

667 Jamesmut Jamesmut | E-mail | Web | 23. června 2018 v 8:38 | Reagovat

"We got talent back <a href=http://www.nfljerseyscheaponline.us.com/>Cheap Jerseys Online</a> there. I think the sky is the limit for (our secondary)," Colts coach Chuck Pagano said. "I think we have an excellent group. We got playmakers and smart guys that communicate well and play well together. I'm excited for that group."
Ever since drafting Alfred Morris in the sixth round in 2012, the same year they got now third-string QB Robert Griffin III, the Redskins have been able to count on the rugged runner to bounce off would-be tacklers and gain yards, week after week.
"I would <a href=http://www.nfljerseyscheaponline.us.com/>NFL Jerseys China Online</a> love to be (drafted) here."
Stopping Romo will be the key for the Eagles (0-1) against Dallas (1-0) in <a href=http://www.cheapjerseysnear.us.com/>cheap nfl jerseys</a> their home opener on Sunday. Romo is missing his best receiver after All-Pro Dez Bryant had foot surgery this week. He's <a href=http://www.cheapjerseysforwholesale.us.com/>Cheap Jerseys Free Shipping</a> also missing his best running back because <a href=http://www.cheapjerseysnflelite.us.com/>nfl jerseys china</a> DeMarco Murray switched uniforms in this rivalry.
Mariota told the NFL Network he had met with the Buccaneers and Eagles, and was also going to sit down with the <a href=http://www.cheapjerseysnflelite.us.com/>nfl jerseys china</a> Titans.
A Little League artist goes on display.

668 ChesterVom ChesterVom | E-mail | Web | 23. června 2018 v 12:26 | Reagovat

” The three family members hit Guan’s head with a chair and strangled her neck, which led to the victim’s death.China and Hungary have also made strides in peopletopeople exchange and cooperation in the areas of culture, education, sports, <a href=http://www.cheapnikenfljerseysshop.us.com/>Cheap Jerseys Wholesale</a>, tourism and traditional Chinese medicine, he said.Late in January, Abadi declared the liberation of the eastern side of Mosul, or the left bank of Tigris.<a href=http://www.cheapnikenfljerseysshop.us.com/>Cheap NFL Jerseys Free Shipping</a>. The couple allegedly fled to the United States in 2000.Meanwhile, Barrick Gold Corporation, the largest gold miner in the world saw shares dwindle 3.<a href=http://www.cheapnikenfljerseysshop.us.com/>Cheap MLB Jerseys</a>. These tools and cheats don't contain any kind of complicity, but just a simple set of rules you have to apply during perform.Previously, five “Church of Almighty God” cult members were sentenced to at least 3 years in prison in Henan province. There is another way to avoid any kind of infection; you need to depend only around the authenticated site to obtain the hay day hack tools as well as cheats. astronaut John Glenn, took off atop a United Launch Alliance (ULA) Atlas V rocket at 11:11 a. Therefore one should be physically fit and also have good tactics that would help in defeating the opponent.Thanks to the emergence of innovationdriven growth engines, China still has competitive advantages in foreign trade, said Vice Premier Wang Yang on Monday, adding that more needs to be done to make foreign trade "more stable and stronger. The sanctions are aimed at denying the North the money to develop miniaturized warheads and the longrange missiles required to deliver them.<br>Visit my site:http://www.cheapnikenfljerseysshop.us.com/

669 RobertDaync RobertDaync | E-mail | 27. června 2018 v 12:28 | Reagovat

Астма и и чудо AminoBoosters ( AminoPure) это замена Ламинина (Laminine LPGN), но в 4 раза дешевле и сильнее. Все от д-ра Eskeland  http://1541.ru skype evg7773

<a href=http://1541.ru>AminoBoosters ( аналог ламинина 1 в 1 )единственный в Мире натуральный продукт из оплодотворенного куриного яйца, способный спасать тяжело больных с самыми разными заболеваниями тогда, когда медицина бессильна. Дешевле ламинина в 4 раза</a>

<a href=http://1541.ru>Only for USA in Russian Analogue of Laminine AminoBoosters (aminopure) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN</a>

Only for USA. Analogue of Laminine AminoBoosters (aminopure) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN http://1541.ru/rz1.html

<a href=http://1541.ru>Заработок без вложений, без обяз. ежемесячных покупок и Асолютно без приглашений, если пожелаете. Скайп evg7773 Работаем с Аналогом Ламинина 1 в 1, но дешевле чем Laminine LPGN  в 4 раза. Продукт спасает, Когда медицина помочь не Может априори</a>

670 Donniegen Donniegen | E-mail | Web | 27. června 2018 v 19:16 | Reagovat

<a href=http://www.atlantiquegites.com/old/list.php?id=318-Cheap-Stanozolol,Clomid-Australia-Price,Mesterolone-Ireland>Cheap Stanozolol</a>
Is there any thing rotting within your garden? If you have, this could be major insect close to and after that into your home. Tidy up your work by ridding yourself of the bad squander in a plastic case away from your residence. Once it's went, your pest troubles must go away, as well, fortunately.
  <a href=http://www.gauashram.com/demo/search.php?client=1517>Testosterone Undecanoate For Sale Uk</a>
Really know what sparks your asthma attack and the way to prevent them. Triggers are different for each individual, so it could take serious amounts of decide what your own property are. Have a record of which. Once you find out what your triggers are, attempt to avoid or restrict your experience of them.
  <a href=http://www.dichvuphoto.com.vn/components/better.php?pei=Clomid-South-Africa-Oxymetholone-Powder-For-Sale-Testosterone-Powder-Source-411.html>Clomid South Africa</a>
Try using coconut dairy or aloe vera. You can use sometimes one with this. Initially you massage therapy coconut dairy or aloe-vera gel delicately into the your hair. You need to keep this with your hair for 30 minutes. Following, you need to always rinse them back with tepid to warm water. Recurring 3 x per week to find the best outcomes.
  <a href=http://www.rajhansav.com/css/ali.php?p=114>Comprar Hormona Del Crecimiento China</a>

671 David David | E-mail | Web | 28. června 2018 v 12:20 | Reagovat

I appreciate you sharing this article.Thanks Again. Really Cool.

672 kinocshete kinocshete | E-mail | Web | 29. června 2018 v 4:24 | Reagovat

Для всех желающих иностранных граждан кто желает пройти государственное тестирование и подготовку по русскому языку, истории России или основам законодательства РФ, чтобы получить сертификат гражданства, компания ООО “ЕКА-ТЕСТ” предлагает свои услуги. Пройти медицинскую комиссию и записаться на экзамен можно на сайте http://eka-test.ru, где также имеется вся подробная информация о прохождении и тестировании. По всем вопросам обращайтесь к консультантам на сайте или по телефону +7(978)211-70-76.

673 George George | E-mail | Web | 30. června 2018 v 9:51 | Reagovat

Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy

674 alexnt60 alexnt60 | E-mail | Web | 2. července 2018 v 3:51 | Reagovat

My unheard of web scheme:
http://sam.forum.telrock.net

675 margaretif3 margaretif3 | E-mail | Web | 3. července 2018 v 0:06 | Reagovat

Started up to date cobweb stand out
http://teenbbw.yopoint.in/?leaf.katelin
adult sites erotic capital erotic cake free sex video erotic radio

676 Thomas Thomas | E-mail | Web | 6. července 2018 v 2:31 | Reagovat

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

677 nancyrm16 nancyrm16 | E-mail | Web | 6. července 2018 v 16:07 | Reagovat

New project
http://bbw.fun.sexblog.top/?entry-anahi
porn comics farm lessons free porn movies squirt itunes porn videos free porn galleries stockings aimee luis porn

678 tishamr69 tishamr69 | E-mail | Web | Úterý v 3:32 | Reagovat

Fresh gay site  
http://men.sexblog.pw/?profile_ari
  gay talese gay friend old gays sleeping gay gay live chat

679 ronosver ronosver | E-mail | Web | Středa v 20:24 | Reagovat

Салон “Страна Столов” предлагает своим клиентам только лучшие виды столов, стульев, кресел и диванов по приемлемым ценам в Екатеринбурге. Посетив интернет-магазин http://s-stolov.ru Вы можете лично убедиться в качестве и доступности мебели для Вашего дома. При изготовлении используется только качественный материал, который завоевал тысячи довольных клиентов. Наш адрес находится в МЦ «Полтинник» где Вы найдёте более 300 моделей. Ждём вас ежедневно!

680 janicerf1 janicerf1 | E-mail | Web | Čtvrtek v 8:52 | Reagovat

Sexy self shots    
http://bigblackbooty.adultgalls.com/?exclusive-kailey
  spread legs for us display cunt stories bdsm uk slut porn tube asian free mov sex oh femdom

681 RobertDaync RobertDaync | E-mail | Web | Sobota v 17:42 | Reagovat

Laminine LPGN уже не N1. AminoBoosters ( AminoPure) восстанавливает ВЕСЬ организм. Спасены сотни тысяч больных диабетом, сняты Проблемы: неврозов, бессоницы, головного мозга щитовидки, поджелудочной, кожные, мужские, женские и мн. другое. AminoBoosters ( aminоPure) дешевле ламинина в 3-6 раз и сильнее по экстракту. В 1 капсуле 400 - 420 мг, а  в ламинине 200.  Все 1 в 1 с laminine  - Сырье, технология  д-ра Эскеланда - только разные названия. Это не  MLM.  Заработок без обязательных покупок, без вложений, можно абсолютно без приглашений на единственном в мире  продукте из инкубированного оплодотворенного куриного яйца с FGF ( фактором роста фибробластов).
Подробно на сайте http://1541.ru  viber +380976131437  Скайп evg7773

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama