Slovensko - Romsky Slovnik

28. února 2009 v 9:01 | wonett
1 jeden - jekh
2 dva - duj
3 tri - trin
4 štyri - štar
5 päť - pandž
6 šesť - šov
7 sedem - efta
8 osem - ochto
9 deväť - eňa
10 desať - deš

11 jedenásť - dešujekh
12 dvanásť - dešuduj
13 trinásť - dešutrin
14 štrnásť - dešuštar
15 pätnásť - dešupandž
16 šestnásť - dešušov
17 sedemnásť - dešuefta
18 osemnásť - dešuochto
19 devätnásť - dešueňa
20 dvadsať - biš
21dvadsaťjeden - bišujekh
22 dvadsaťdva - bišuduj
23 dvadsaťtri - bišutrin
24 dvadsaťštyri - bišuštar
25 dvadsaťpäť - bišupandž
26 dvadsaťšesť - bišušov
27 dvadsaťsedem - bišuefta
28 dvadsaťosem - bišuochto
29 dvadsaťdeväť - bišueňa
30 tridsať - tranda
40 štyridsať - saranda

Dobrý deň - Lačho džives
Dovidenia - Ačhen Devleha (Ostávajte s Bohom)
Ďakujem - Paľikerav
Ako sa máš? - Sar sal?
Ako sa máte? - Sar san?
Svätý - Sentno
Svätá - Sentňi
Ľúbim ťa - Kamav tut
Ľúbiš ma? - Kames man?
Dobrú chuť - Lačho chaviben (Mište tuke te perel)
Prosím ťa - Mangav tut
Nechoď preč - Nadža ňikhaj
Škaredé - Džungales
Pekné - Šukares
Ideme čítať - Džas te genel
Ideme jesť - Džas te chal
Ideme domov - Džas khere
Ideme von - Džas avri
Ideme spievať - Džas the džijavel
Daj mi pusu - Čumide man
Daj mi ruku - An o vas
Chcem, aby si bol šťastný - Kamav, hoj te aves bachtalo
Áno - He
Nie - Na
Nerob to - Naker oda
Ide mi o teba - Džal mange pal tute
Poď sem - Av ade
Poď ku mne - Av kemande (Av kema)
Rozumiem - Achajuvav
Nerozumiem - Naachajuvav
Bože môj - Devla miro
Čo chceš? - So kames?
Čo robíš? - So keres?
Čo sa stalo? - So pes ačhija?
Myslím na teba - Gondoľinav pre tute
Chcem byť s tebou- Kamav te el tuha
Láska moja - Kamiben miro
Môj život - Miro dživipen

Ja - Me
Ty - Tu
On, Ona - Ov, Oj
My - Amen
Vy - Tumen
Oni - On

Ja hovorím - Me phenav
Ty hovoríš - Tu phenes
On hovorí - Ov phenel (vakerel)
My rozprávame - Amen vakeras
Vy rozprávate - Tumen vakeren
Oni rozprávajú - On vakeren

Ja mám - Man hin
Ty máš - Tut hin
On má - Les hin
Ona má - La hin
My máme - Amen hin
Vy máte - Tumen hin
Oni majú - Len hin

Ja nemám - Man nane
Ty nemáš - Tut nane
Je mi smutno - Phares mange hin
Bolí ma to - Dukhal man oda
Prečo? - Soske?
Koľko? - Keci?
Zajtra - Tajsa
Dnes - Ada džives
Včera - Ič
Ráno - Tosara
Večer - Rači

Ja viem - Me džanav
Ja neviem - Me nadžanav
Ty vieš - Tu džanes
Ty nevieš - Tu nadžanes

S kým si? - Kaha sal?
Už idem - Imar džav
Už ideš? - Imar aves?
Kedy prídeš? - Kana aveha?
Ja idem - Me džav
Ja prídem - Me avava
Ty ideš - Tu džas
Ty prídeš - Tu aveha
Čo budeš robiť? - So kereha?
Čo si robil včera? - So kerehas ič?
Čo hovoríš? - So vakeres?
Čo on povedal? - So ov phendža?
Čo si povedal? - So vakerehas?
Poviem ti to ráno - Phenava tuke oda tosara
Spíš? - Soves?

Ja som ešte v práci - Me som mek andre buči
Ja som v električke - Me som andre električka
Musím veľa pracovať - Mušinav te kerel but buči
Mám veľa práce - Hin man but buči

Čakám - Užarav
Čakaj - Užar
Poď so mnou - Av manca
Kto? - Ko?
Kde? - Kaj?
Sadni si - Beš tele
Malý(á) - Cikno(ni)
Veľký(á) - Baro(ri)
Pomaly - Polokores
Rýchlo - Siďar
Bež! Nebež! - Denaš! Nadenaš!
Ako sa voláš? - Sar pes vičines?
Volám sa … - Vičinav pes
Koľko máš rokov?- Keci tuke berš?
Odkiaľ si? - Khatar sal?
Kde si teraz? - Kaj sal kanake?
Kde ma budeš čakať? - Kaj man užareha?
Kedy ma budeš čakať? - Kana man užareha?
Zabudla som - Bisterdžom
Zabudol si - Bisterdžal


Pýtať sa - Te phučel (pes)
Opýtaj sa - Phuč
Chcem sa ťa opýtať - Kamav tutar te phučel
Nepýtaj sa - Naphuč
Zavolaj mi - Vičin mange
Zavolám ti - Vičinava tuke
Zazvoň mi - Brinkin mange
Zazvoním ti - Brinkinava tuke
Pozri sa - Dikh
Nepozeraj sa - Nadikh
Počúvaj - Šun
Prečo sa smeješ? - Soske asas?
Som smiešna? - Som po asaben?
Si smiešny - Sal po asaben


Nechaj ma - Muk man
Daj mi pokoj - De mange sirom
Trošku - Sikra
Zo srdca - Jilestar
Si rómka? - Sal romaňi?
Si róm? - Sal romano?
Polovične - Jepašuňi


Chrbát - Dumo
Hlava - Šero
Vlasy - Bala
Nos - Nakh
Oči - Jakha
Ústa - Vušta
Krk - Meň
Prsia - Čuča
Ruky - Vasta
Prsty - Angušťa
Žalúdok - Ďombra
Koleno - Khoč
Brucho - Per
Tvár - Muj
Nohy - Pindre
Topánky - Kamašťi


Čo, kto, ktorý, kde, kedy, ako, prečo-So, ko, savo, kaj, kana, sar, soske
Kto je ten chlapec? - Ko hin oda čho?
Čo je to? - So hin oda?
Kúpil som dve autá - Cindžom duj motora.
Kde je? - Kaj hin? - hino?
Kedy prídu? - Kana avena?
Prečo ona nechodieva načas do školy?-Soske oj phirel nasik andre škola?
Prečo prichádzaš tak neskoro? - Soske aves avke nasik?
Čo robí tvoja sestra? Píše. - So kerel tiri pheň? Irinel.
Kedy budú doma? - Kana ena khere?
Nikto to nevie. - Ňiko oda nadžanel.
Kde bývaš? Žiješ? - Kaj bešes? Džives?
S kým ideš? - Kaha džas?
Čo hľadáš? - So rodes?
Kto to tak povedal? - Ko oda avke phendža?
Odkiaľ prichádzajú? - Khatar aven?
Čo chce robiť? - So kamel te kerel?
Načo myslí? - Pre soste gondoľinel?
Komu sa mám poďakovať za obraz? - Kaske majinav te paľikerel vašo kipos?
Ako to urobíme? - Sar oda keraha?
Čo si o tom myslíš? - So peske pal oda gondoľines?
Kedy sa to stalo? - Kana pes oda ačhija?
Aká je tvoja adresa? - Savi hiňi tiri adresa?
Ktorý z tých chlapcov je Ján? - Ko kale čhavendar hino o Jankus?
Od koho si dostal peniaze? - Kastar chudľal o love?
Ktoré jazyky študuješ? - Save čhiba študines?
Kto ti to povedal? - Ko tuke phendža?
Čo je ťa do toho? - So hin tut andro oda?
To nič. - Oda nič.
Kde to položím? - Kaj oda te thovav?
Kto to urobil? - Ko oda kerdža?
Prečo si robiť starosti? - Soske peske tekerel starosti?
Kde, hore, dole, vpredu, vzadu - Kaj, upre, tele, anglal, palal
Kde si to našiel? - Kaj oda arakhľal?
Kde to je? Je to blízko. Je to ďaleko - Kaj hin oda? Hin oda pašes. Hin oda dur.
Na čo to je? - Pre soste koda hin?
Kde si to kúpil, dostal? - Kaj oda cindžal, chudľal?
Kto tam ešte bol? - Ko sas mek odoj?
Kedy odchádzaš? - Kana džas?
Čo keby sme išli spolu na obed? - So te geľamas khetane pro dilos?
Koľko máš rokov? - Keci tuke berša?
Kde a kedy si to počul? - Kaj u the kana oda šunďal?
Kedy si to poslal? - Kana oda bičhaďal?
Kedy si ho videl naposledy? - Kana les dikhľal naposledy?
Kto je tá žena? - Ko hin odi džuvľi?
Koho si ešte videl? - Kas mek dikhľal?
O čo ide? - Pal soste džal?
Kde tak asi býva? - Kaj avke bešel?
Čie je to auto? - Kaskero hin oda motoris?
Ako ďaleko je to odtiaľto? - Sar dur hin oda adarik?
Koľko ľudí je tam? - Keci manuša hine odoj?
Koľko chceš? - Keci kames?

Ako je to možné? - Sar oda avke šaj el?
Ako sa vám to páči - Sar pes tumenge oda tecinel

Kde bývaš? - Kaj bešes?
Bývam v strede mesta/na sídlisku. - Bešav maškaro fors/pro sidliskos.
Aká je tvoja adresa? - Savi hiňi tiri adresa?
Moja adresa je Ružová 5, Košice. - Miri adresa hiňi Ružová 5, Košice.
Máte veľký byt? - Hin tumen baro kher?
Nie, tri izby a kuchyňu. - Na, trin khera, the jekh kuchňa.
Na ktorom poschodí bývaš? - Pro savo poschodie bešes?
Bývam na prvom poschodí. - Bešav pro eršino poschodie.
Chceš vidieť náš byt/dom? - Kames te dikhel amaro kher?
Príď sa pozrieť na náš byt/dom. - Av te dikhel pro amaro kher.
Môžeme si niečo uvariť v kuchyni? - Šaj peske vareso tavas andre kuchňa?

Otec/matka - dad/daj
Brat/sestra - phral/pheň
Syn/dcéra/deti - čho/čhaj/čhavore
Starý otec/Stará matka - phuri dad/phuri daj
Strýko/teta - bačis/nena
Švagor/švagriná - šogoris/šogorkiňa
Bratranec/sesternica - bratrancos/sesternica
Svokor/svokra - sastro/sasuj
Manžel/manželka - rom/romňi
Vnuk/vnučka - lačhakero čho/lačhakeri čhaj
Nevlastný otec - čimos
Máš ženu/muža? - Hin tut romňi/rom?
Áno, už desať rokov. - He, imar deš berš.
Máte deti? - Hin tumen čhavore?
Máme jedného syna a jednu dcéru. - Hin amen jekh čho the jekh čhaj.
Môj brat má ženu/nemá ženu. - Mire phrales hin romňi/nane romňi.
Moja sestra nežije s mužom. - Miri pheň nadživel le romeha.
Svadba bude v marci. - Bijav ela andro marcos.
Kde bude svadba? - Kaj ela o bijav?
Moja manželka sa narodila v Jasove. - Miri romňi uľiľa Jasoste.
Koľko rokov má váš syn? - Keci beršengero hino tumaro čho? /Keci berš hin tumare čhaske?
Môj starší syn má jedenásť rokov. - Miro phureder čho hino dešujek beršeskero. /Mire phureder čhaske hin dešujek berš./
Nevedel som, že máš sestru. - Nadžanavas hoj tut hin pheň.
Môj syn veľmi rád športuje. - Miro čho igen rado športinel.
Dcéra rada varí. - E čhaj rado tavel.

Aký je?/Aká je? - Savo hino?/Savi hiňi?
Je veľmi vysoký/nízky. - Hino igen učo/cikno.
Má dobrú postavu. - Hin les šukar postava.
Je to chudé dievča. - Hiňi šuki/saňi čhaj.
Jej priateľka je tlstá. - Lakeri baratkiňa hiňi thuľi.
Môj dedo je starý. - Miro papus hino phuro.
Jej zelené oči sú krásne. - Lakere zelene jakha hine šukar.
Môj brat je pekný muž. - Miro phral hino šukar rom.
Ja mám modré oči a on má hnedé. - Man hin kike jakha, la hin hňede.
On je škaredý. - Ov hino džungalo.

Prečo si smutný? - Soske sal smutno?
On je šťastný. - Ov hino bachtalo.
Ona je zlá a lenivá. - Oj hiňi nalačhi the lenivo.
Tento chlapec je veľmi zvedavý. - Ada čhavo hino igen zvedavo/kivančošno.
Dávaj na seba pozor. - Viďazin pre tute.
Múdry človek. - Goďaver manuš.
Veľmi zvedavá žena. - Igen zvedavo/kivančošňi džuvľi.
On je lakomý muž. - Ov hino hamišno.
Môj syn je najlepší študent. - Miro čho hino jekhfeder študentos.
Daj mi viac peňazí. - De man buter love.
Pavol pracuje najviac. - O Pavol kerel jekhbuter.
On má viac šťastia ako rozumu. - Les hin buter bacht sar godži.
Pre pravdu sa každý hnevá. - Vaš o čačipen sako rušel.
Verím ti. Veríme vám. - Pačav tuke. Pačas tumenge.
Najšťastnejší muž na svete. - Jekhbachtaleder murš pro svetos/pre luma.
Mária je najkrajšie dievča, aké poznám.- E Maria hiňi jekhšukarader čhaj sava prindžarav.

Chcem zavolať pánovi Baloghovi. - Kamav te vičinel le Balogoske.
Máte telefónny zoznam? - Hin tumen telefonno zoznamos?
Áno, tu je. - He, ade hino/ he, ake hino.
Kto volá? Volá Ervín. - Ko vičinel? Vičinel o Ervin.
Môžeš mi zavolať v stredu večer? - Šaj mange vičines stredone rači?
Aké je tvoje telefónne číslo? - Savo hin tiro telefonno samos?
Zavolaj mi zajtra. - Vičin mange tajsa.
Chcem hovoriť s tvojou sestrou. - Kamav te vakerel tira/tra pheňaha.
Nie je doma. - Nane khere.
Mám jej povedať, aby ti zavolala? - Majinav lake te phenel hoj te vičinel tuke?
Už som jej volal dvakrát. - Imar duvar lake vičinďom.
Prosím, hovor hlasnejšie, nepočujem ťa.- Mangav tut, vaker zoraleder, našunďol tut.
Počkaj chvíľku. - Užar sikra.

Koľko stojí táto izba? - Keci mol ada kher?
Je to veľmi drahé. - Oda hin igen dragano.
Kde je moja taška? - Kaj hiňi miri taška?
Zobuď ma ráno o šiestej. - Uštav man tosara šovorendar.

Koľko mám zaplatiť? - Keci majinav te počinel?
Auto sa pokazilo. - O motoris mosajija.
Zavolajte mi opravára. - Vičinen mange le opravaris.
Kedy to bude hotové? - Kana oda ela kisno?
O tri dni. - Palo trin džives.

Kde budeme jesť? V reštaurácii. - Kaj chaha? Andre reštauracija.
Budete jesť aj polievku? - Chaha the zumin?
Nepoznám toto jedlo. - Naprindžarav ada chaben.
Máte zeleninu? - Hin tumen zelenina?
Pil si pivo? - Pijal lovina?
Chceš ešte niečo? - Kames mek vareso?
Nie som hladný. Som smädný. - Nasom bokhalo. Som somňašno/smedno.
Čo budeš piť? - So pijeha?
Prineste mi fľašu červeného vína. - Anen mange caklos joji mol.
Ďakujem, všetko mi chutilo. - Paľikerav, sa mange chuťinelas.
Svadba - Bijav, vera Krstiny - Boľipen

Aké je počasie? - Savo hin idejos?
Je pekný deň./Je škaredý deň. - Šukar džives./Džungalo džives.
Je veľmi teplo./Je veľmi zima. - Igen tato./Igen šil.
Fúka vietor. - Phurdel e balvaj.
Svieti slnko. - Sitinel o kham.
Je veľmi veľká zima. - Igen baro šil hin.
Bude búrka. Prší. - Ela burka. Del brišind.
Sneží a mrzne. - Del o jiv the faďinel.
Zober si kabát, bude pršať. - Le peske e guba, dela brišind.

Ako sa cítiš? - Sar pes irzines/ciťines?
Dnes mi je lepšie ako včera. - Ada džives mange hin feder sar ič.
Som chorý./Som unavený. - Som nasvalo./Som unavimen.
Kašlem a som prechladený. - Khasav u mek som prechlaďimen.
Pichalo ma v chrbte. - Surinlas man andro dumo.
Mám asi teplotu. - Hin man talam horučka.
Bolí ma hrdlo. - Dukhal man o kirlo.
Zvracal, omdlel. - Čhankerlas, mengisajija.
Zomrel na rakovinu. - Muja pre rakovina.
Nech ide k lekárovi. - Midžal ko doktoris.
Spadol som a udrel som si koleno. - Pejom the demaďom peske e khoč.
Zlomil som si ľavú ruku. - Phagľom peske o balugno vast.
Zavolajte lekára. - Vičinen le doktoris.
Bolí ma hlava. - Dukhal man o šero.
Nechcem jesť. - Nakamav te chal.
Spím zle a potím sa. - Sovav namište the poťinav pes.
Ťažko dýcham a silno kašlem. - Phares dichinav the zorales khasav.
Otvor ústa. - Phundrav o muj.
Nedýchaj, ľahni si. - Nadichin, pašťuv tuke.
Vezmeš si lieky, bude ti lepšie. - Leha peske o prašky, ela tuke feder.

Kde pracuješ? - Kaj keres buči?
V úrade. Som sekretárka. - Pro urados. Som sekretarka.
Ona stratila zamestnanie/prácu. - Oj našaďa e buči.
Môj kamarát nemá prácu. - Mire baratos nane buči.
Aký máš plat?/Koľko zarábaš? - Keci zarodes?
On je dôchodca. - Ov hino dvochodcas.

Koľko to stojí? - Keci oda mol?
Prosíte si ešte niečo? - Kamen mek vareso?
Táto košeľa je lacná/drahá. - Ada gad nane dragano/hino dragano.
Dajte mi ešte bielu košeľu. - Den man mek parno gad.
Máte červenú sukňu? - Hin tumen ľoľi rokľa?
To je veľmi drahé. - Oda hin igen dragano.
Chcela by som sa pozrieť na čiernu sukňu.- Kamavas bi te dikhel pe kaľi rokľa.
Toto si kúpim, ďakujem. - Ada peske cinava, paľikerav.
Zaplatím./Platím. - Počinav.

Chlieb - Maro
Cibuľa - Purum
Maslo - Čhil
zemiaky - gruľi, kompira, bandurky
mlieko - thut
zelenina - zelenina
syr - siros
mäso - mas
saláma - salama
tvaroh - ciral
halušky - halušky
palacinky - palačinky
zemiakové placky - klepčanky/malešňiki
buchty - buchty
koláče - bokeja
pirohy - pišoty
kapusta - armin
polievka - zumin
soľ - lon
cukor - cukros
ocot - šut
med - medos
čierne korenie - papros
červená paprika - ľoľi paprika
cesto - chumer

hrniec - piri
tanier - taňiris
pohár/šálka - poharis/šalka
lyžica - roj
nôž - čhuri
vidlička - vidlička
vareška - kaštuňi roj

Kedy sa stretneme? - Kana pes arakhaha?
Kde sa stretneme? - Kaj pes arakhaha?
Kedy a kde sa stretneme? - Kana the kaj pes arakhaha?
Kde ma počkáš? - Kaj man užareha?
Kde ťa mám počkať? - Kaj tut majinav te užarel?
Počkám ťa doma. - Užarava tut khere.
Počkaj ma pred domom. - Užar man paš o kher.


Kto to spieva? - Ko oda džijavel?
To je pekná pieseň. - Oda hin šukar džiji(giľi)
To spievaš ty? - Oda džijaves tu?
Pekne spievaš. - Šukares džijaves.
Pusti mi tú pieseň ešte raz. - Muk mange odi džiji mek jekhvar.
Nauč ma to spievať. - Sikav man oda te džijavel.
Zaspievajme si to spolu. - Aven džijavas oda khetane.
Kúpim si to CD-čko. - Cinava peske oda CD-čkos.
Rád/rada počúvam cigánske piesne. - Rado šunav romane džija.
Niektoré sú veľmi smutné. - Varesave hine igen žajošne.
O čom sa tam spieva? - Pal soste pes odoj džijavel?
Prelož mi to. - Prethov mange oda.
Pôjdeme na zábavu? - Džaha pro balos?
Kedy budú vystupovať? - Kana vistupinena?
Kedy/o ktorej začínajú? - Kecorendar kezdinen?
Kedy sa to končí? - Kana pes oda končinel?
Veľmi sa mi to páčilo. - Igen pes mange oda pačinlas/tecinelas.
Hrali výborne. - Bašavenas igen mište.
Cigánske hlasy - Romane hangi
Prečo už spolu nehráte? - Soske imar khetane nabašaven?
Poďme do Romathanu na premiéru. - Aven džas andro Romathan pre premiera.
O čom bude nová hra? - Palsoste ela nevi hra?
Hrá ešte v Romathane Žaneta? - Bajinel mek andro Romathan e Žaneta?
Prečo odišla? - Soske odgeja?
To je škoda, páčila sa mi, aj tebe? - Oda hin zijang pačinelas/tecinelas pes mange, the tuke?
Prídeme ešte niekedy? - Avaha mek varekana?
Rada chodím do divadla. - Rado phirav andro divadlos.
Rád chodíš do divadla? - Rado phires andro divadlos?
Musím zistiť, aký program má Romathan. - Mušinav pes te dodžanel, savo programos hin le Romathan.


V ŠKOLE | ANDRE ŠKOLA

Deti sa budú učiť čítať a písať. - O čhavore sikľona te genel the te irinel.
Budeme sa učiť aj novú pesničku. - Sikľuvaha the nevi džiji.
Kto zaspieva pesničku? - Ko džijavela džiji?
Eva má ťažkosti s matematikou. - La Eva hin pharipen la matematikaha.
Včera sme počítali do desať. - Ič genahas dži ko deš.
Zajtra sa naučíme básničku. - Tajsa sikľuvaha basňička.
Budeme písať nové písmená. - Irinaha neve pismena.
Ivan musí veľa písať. - O Ivan mušinel but te irinel.
Deti, poďme spievať! - Čhavale, džas te džijavel!
Deti, ideme von! - Čhavale, aven džas avri!
Deti, budeme čítať. - Čhavale, genaha.
Deti, budeme písať. - Čhavale, irinaha.
Deti, budeme počítať. - Čhavale, genaha.
Chcela by som pekne čítať a písať. - Kamavas bi šukares te genel the te irinel.
Keď budeš chodiť do školy, všetko sa naučíš. - Te phireha andre škola, sa sikľoha.
Príde pre teba brat? - Avela pal tute o phral?
Nakreslil si pekný obrázok. - Kreslinďal šukar kipocis (obrázkos).
Si veľmi šikovný. - Sal igen šikovno.

Teraz ideme jesť obed. - Kanake džas te chal o dilos.
Odložte všetko do skrinky. - Othoven sa andre skrinka.
Na obed sú buchty. - Po dilos hin buchti.
Jete radi buchty? - Chan rado buchti?
Umyte si ruky! - Thoven o vasta!
Budeme jesť pekne. - Chaha šukares.
Dobrú chuť. - Lačho chaviben.
Chutil ti obed? - Chuťinelas tuke o dilos?
Prečo si nejedol polievku? - Soske nachajal e zumin?
Ja nerád jem bielu polievku. - Me narado chav parňi zumin.
Mama varí lepšie jedlo. - Miri daj tavel feder chaben.
Rád jem mäso, zemiaky a kapustu. - Rado chav mas, kompira the armin.
Na Vianoce sme jedli ryby, šalát a kapustnicu. - Pre Karačoňa chahas mačhe, šalatos the arminakeri zumin.

Vonku sa budeme hrať s loptou. - Avri pes bajinaha la loptaha.
Kto chce, môže tancovať a spievať. - Ko kamel, šaj khelel vaj džijavel.
Janko, prečo nechceš ísť von? - Janko, soske nakames te džal avri?
Miška, prečo nechceš spievať? - Miška, soske nakames te džijavel?
Oblečte sa. - Uren pes.
Vyzlečte sa. - Čhiven pes tele.
Nie je ti zima? - Nane tut šil?
Nepi studenú vodu! - Napi šilalo paňi!
Urobím teplý čaj, dobre? - Kerava tači teja, mište?

Prečo Jožko nechodí do školy? - Soske o Jožkus naphirel andre škola?
Pani Baloghová, Jožko by mal chodiť do školy. - Pani Baloghova, o Jožko by majinďahas te phirel andre škola.
Už tri dni nebol v škole. - Imar trin džives nasas andre škola.
Je chorý? Bolí ho niečo? - Hino nasvalo? Dukhal les vareso?
V pondelok ideme s celou triedou do kina. - Hetvine džaha caja triedaha andre mozi.
Príde Dežko do školy? - Avela o Dežkus andre škola?
Dežko bol s mamou u doktora. - O Dežkus sas la daha ko doktoris.

Všetky deti budú cvičiť. - Savore čhavore cvičinena.
Ja nechcem cvičiť! - Me nakamav te cvičinel!
Bolia ma nohy. - Dukhan man o pindre.
Hovoríš pravdu? - Čačeste vakeres?
Sadni si a pozeraj sa, ako deti cvičia. - Beš tele u dikh, sar o čhavore cvičinen.
Zajtra budeš cvičiť s nami, dobre? - Tajsa cvičineha amenca, mište?

Mínus znamená odober. - O mínus hin hoj te odles.
Plus znamená pridaj. - O plus hin hoj te prithoves.
Aby si vedel, kedy je menej a kedy viacej, rozumieš? - Hoj te džanes kana hin frimeder u kana buter, achajos?
Štyri jablká je viac, ako jedno jablko. - Štar phaba hine buter sar jekh phab.
Jedno jablko je menej ako dve. - Jekh phab hin frimeder sar duj.
Naučíme sa počítať a budete vedieť v obchode nakupovať. - Sikľuvaha te genel u džanena andre bota te cinkerel.
Koľko stojí jeden rohlík? - Keci mol jekh kifľos?
Koľko stojí päť rohlíkov? - Keci mol panč kifľi?
Zahráme sa na obchod. - Bajinaha pes pre bota.
Gitka bude predavačka. - E Gitka ela botoškiňa.
Ondrej bude nakupovať a počítať peniaze. - O Ondrej cinkerela the genela o love.
Potom sa vymeníte, dobre? - Pajs pes čerinena, mište?
Napíšte slovíčka do zošita. - Irinen o lavora andro zošitos.
Píšte pomalšie a krajšie. - Irinen polokeder the šukareder.
Napíš to ešte raz. - Irin oda mek jekhvar.
Napíš na tabuľu svoje meno. - Irin pre tabula tiro nav.
Napísal si to dobre. - Irinďal oda mište.

Povedz mamke, nech príde do školy. - Phen tradake mi avel andre škola.
Musím sa s ňou porozprávať. - Mušinav laha te vakerel.
Môže prísť zajtra? - Šaj avel tajsa?
Keď nemôže, ja prídem ku vám domov. - Te našti avel, me džava ke tumende khere.
Mamka sa stará o malú sestru a brata. - Mridaj merkinel pre cikňi pheň the pro phral.
Zajtra bude doma. - Tajsa ela khere.
Otec pracuje, nebude doma. - Mro dad kerel bučhi, naela khere.
Mamka vás bude čakať. - Mridaj tumen užarla.
Dobre, prídem a pohovoríme si. - Mište, avava a povakeraha peske.

 

21 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (556)
Zobrazit starší komentáře

501 Azeyapej Azeyapej | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 16:28 | Reagovat

domperidone serum prolactin levels - http://kisokika38.tumblr.com/#28597 order domperidone online new zealand

502 Denovoa Denovoa | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 16:39 | Reagovat

Я прозвал это средство витаминами выходного дня. Здоровье у меня крепкое. Но с возрастом стал замечать убыток сил в сексе. Веду активный образ жизни, чувствую себя прекрасно. Люблю секс. А здесь такая осечка… Возникла неуверенность, даже унизительный страх. Сложно понять, что проще было: принять личную неидеальность или купить виагру впервые.

http://ofarma.ru

Все дело в личном взгляде на себя. Почему общество не удивляет, что к определенному возрасту появляются проблемы с сердцем, суставами и т.д.? А приобрести препарат для повышения мужской силы вроде как позорно или не принято. Как быть с всеобщим мнением, стериотипами? Я научился разобраться во всем этом. Уяснил, что легче выпить чудную таблетку за час до сексуальной близости, чем воспринимать себя лузером.

http://ofarma.ru/ - купить виагру поштучно в аптеке

Да, мне за пятьдесят. Безусловно, я веду более чем энергичный образ жизни во всех отношениях. Купить виагру в Москве с доставкой, оказывается, теперь еще проще, чем сходить в аптеку. На сайте продемонстрирован огромный спектр различных препаратов схожей направленности. Но я остановился именно на этом прекрасном лекарстве. Один раз пробовал, помогло, понравилась. Нет нужды экспериментировать. К тому же в нем заключены все самые расхожие эффекты. Именно виагра увеличивает продолжительность интимной близости, повышает качество секса, провоцирует возникновение эрекции.

Советую всем, кто столкнулся с такой проблемой - не сосредоточиваться на своих промахах. А уверенно идти вперед - навстречу новым завоеваниям.

503 Jasonved Jasonved | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 20:18 | Reagovat

Основной составляющей этой пленки является полиэтилен. Благодаря этому материалу стоимость стрейч продукции невысокая и доступна для всех потребителей, читайте об этом подробнее на сайте <a href=http://s-narodom.ru>s-narodom.ru</a>

504 Buy Cheap Essays Buy Cheap Essays | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 10:13 | Reagovat

college essay <a href="https://essay.us.org">essay writing</a> college essays <a href=https://essay.us.org>alabama live homework help</a>

505 John John | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 14:53 | Reagovat

hi and thanks for the actual blog post ive recently been searching regarding this specific advice online for sum hours these days as a result thanks

506 Bobbyweene Bobbyweene | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 16:56 | Reagovat

Сегодня Норвежское чудо не Ламинин, а новый продукт в 4 раза дешевле и в 2 раза сильнее чем laminine LPGN из США http://1541.ru  

Настоящее Норвежское чудо http://youtu.be/MsW9EWzzRWM. В Новом продукте он в 4 раза дешевле, в 2 раза сильнее ламинина по концентрации экстакта, заработок без обяз. покупок, доставка на дом в любую страну, не млм

<a href=http://youtu.be/INzunr0RQf4>Предлагаю за 10 usd  в месяц рассылку 1-го объявления на доски объявления, форумы,блоги, гостевые, WP на 30 млн. ресурсов круглосуточно, без перерыва xруmeроm</a>

Детская Яркая Стильная  одежда и аксессуары  для детей Уже в Украине  instagram  little_bembik

<a href=http://a9i.ru/543485529>Заработайте 9 млн. руб.внеся 1 раз $9 или Бесплатно. Это не матрица, не игра,не хайп, не инвестиции, не bitcoin</a>

507 Juliaadat Juliaadat | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 16:57 | Reagovat

Hi !  I'm Jan Pawel Żywicki, and I’m going to show you How to make money fast:
<a href="http://kako-make-money.medpharmaeurope.eu/">http://kako-make-money.medpharmaeurope.eu/</a>

508 ThomasRob ThomasRob | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 23:50 | Reagovat

Самый сложный способ комбинации — это оклеивание стен обоями с различными рисунками. Подобрать их гармонично довольно сложно, подробнее читайте на сайте <a href=http://omontazhe.ru>omontazhe.ru</a>

509 leannvc60 leannvc60 | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 10:59 | Reagovat

My up to date trap project:
http://hector.blogs.telrock.org

510 Ahapobiy Ahapobiy | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 8:56 | Reagovat

did you gain weight on domperidone - http://kisokika38.tumblr.com/#85812 buy domperidone breast milk

511 Best Online Loans Best Online Loans | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 23:57 | Reagovat

online loan <a href="https://onlineloan.us.com">no fax cash advance</a> loan site <a href=https://onlineloan.us.com>loan site</a>

512 Aramineo Aramineo | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 20:18 | Reagovat

how fast does domperidone work - http://kisokika38.tumblr.com/#75681 domperidone buy fast shipping

513 mercedesxg69 mercedesxg69 | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 16:53 | Reagovat

Started untrodden web throw
apps for android free tablet app store best game in android phone download for free games apps google play download
http://erotic.apps.android.blogporn.in/?mail.tayler
cexy pictures games you can download the best xxx apps live streaming adult channel rfee p2p music downloads

514 Agapofux Agapofux | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 13:07 | Reagovat

what is the dose of domperidone - http://kisokika38.tumblr.com/#56967 can i buy domperidone online

515 ErickVed ErickVed | E-mail | 18. ledna 2018 v 21:40 | Reagovat

Привет и пока!

516 Write Essay For Me Write Essay For Me | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 23:30 | Reagovat

write my paper <a href="https://writemypaper.us.com">write my paper</a> write my paper <a href=https://writemypaper.us.com>write my custom paper</a>

517 Daniel Daniel | E-mail | Web | 19. ledna 2018 v 16:19 | Reagovat

Thanksamundo for the post.Really thank you! Awesome.

518 audreytn16 audreytn16 | E-mail | Web | 20. ledna 2018 v 12:11 | Reagovat

Hi new website
http://love.dating.sexblog.pw/?profile.desiree
  my cougar dates australia dating italian woman romanian girl dating site uk free sex dating ladies baltic

519 Arahesua Arahesua | E-mail | Web | 20. ledna 2018 v 17:48 | Reagovat

esomeprazole with domperidone brands in india - http://kisokika38.tumblr.com/#20092 can i buy domperidone

520 KsuhaSew KsuhaSew | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 7:10 | Reagovat

Группа помощи студентам

<a href=https://vk.com/ia_studhouse>Дипломная работа недорого. Оформить заказ</a>

521 Joseph Joseph | E-mail | Web | 23. ledna 2018 v 1:01 | Reagovat

Definitely pent subject material, be thankful in support of picky facts .

522 Aikedom Aikedom | E-mail | Web | 23. ledna 2018 v 2:41 | Reagovat

motilium 30 mg suppositories domperidone - http://kisokika38.tumblr.com/#85786 cheap domperidone no prescription

523 Awomeyal Awomeyal | E-mail | Web | 23. ledna 2018 v 21:25 | Reagovat

dose of domperidone in dogs - http://kisokika38.tumblr.com/#63144 buy domperidone online without prescription

524 Nikola Nikola | E-mail | 24. ledna 2018 v 2:36 | Reagovat

miste cajori miri sukar

525 Atsupudoh Atsupudoh | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 10:38 | Reagovat

how much will domperidone increase my milk supply - http://kisokika38.tumblr.com/#29524 buy domperidone online canada

526 pearliety69 pearliety69 | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 11:39 | Reagovat

My new work is bellow!
japanese sexy wallpaper google stores app android development companies sexygame download games mobile phone
http://android.adult.games.yopoint.in/?leaf.marley
remove apps from android device top 100 android apps free download google nexus android version games apps free download for mobile my play market

527 jonixn4 jonixn4 | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 12:20 | Reagovat

My new page
http://arab.sex.photo.xblog.in/?entry-nadia
browser western bakrit muda hasan

528 Aneharif Aneharif | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 15:06 | Reagovat

domperidone dosage for children - http://kisokika38.tumblr.com/#45458 how to get domperidone without prescription

529 CarmineUnelt CarmineUnelt | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 10:13 | Reagovat

There are particular locations that will have a much better choice of fits geared for males. When individuals know exactly where <a href="https://www.wirisi.com/ladies-high-heels-online-shopping-womens-shoes-websites-1000112417911003.html">read review</a> appear for mens fits Vancouver it can pace up their buying procedure. Purchasing the correct suit is sometimes a mixture of cost and style.

This extra exertion is due to your body's muscles reacting to that all-natural instability in the sand. When you wear traditional footwear, you aren't exercising many various muscle tissues in your physique. With MBT Shoes, you can activate muscle tissues that have long laid dormant, successfully maximizing the outcomes you obtain.

Dress shoes that have low heels ought to be preferred more than extremely higher heels. Heels up to two inches in height will not only make you appear taller but also assist you remain comfortable.

Some women get so exhausted of attempting to find large shoes in retail stores that they determine to merely purchase bespoke gown foot wears instead. Even though this can price quite a bit, it is worth it to personal at least a single pair of gown <a href="https://www.wirisi.com/women-fashion-flats-shoe-best-place-to-buy-boots-online-1000111227828002.html">shoes online purchase</a> that are tailored completely to your feet. You ought to be able to find a cobbler near you who specializes in creating big foot wears for women. Upon discovering a specialty cobbler in your region, phone him or her to established-up a time to meet.

Wear shoes that are a proper match. In addition to a proper fit see to it that your shoes are comfortable and that there are no internal protrusions and so on. Rigid, non-fitting or unpleasant footwear, this kind of as higher <a href="https://www.wirisi.com/women-shoes-online-shopping-cheap-ladies-heels-footwear-1001125170922001.html">womens discount shoes</a> are inherently at a greater risk of blistering.

Diesel fragrances, like all of their products, are sold worldwide. Depending on which part of the world you live in, you will have a different choice from other countries <a href="https://www.wirisi.com/womens-shoes-online-store-order-ladies-high-heels-pumps-1000112417907003.html">platform shoes</a> locations.

If you're not utilized to sporting dress shoes and gown socks. It might be a good concept to put on them a small so your ft get utilized to them. You require to be comfy in your footwear. If your shoes are hurting your ft throughout the job interview you are not heading to be comfortable. Dress footwear are various then sneakers.

Having said all of this, you do not want to be lugging around your whole footwear wardrobe. You need to plan your itinerary and your attire in combination with your footwear and sandals. That way you will have what you require, what is comfy and gained't have a sore back (or sore ft) from getting to have baggage filled with shoes and sandals.

530 Agufuzaj Agufuzaj | E-mail | Web | 28. ledna 2018 v 14:01 | Reagovat

domperidone maleate brand name - http://kisokika38.tumblr.com/#11532 cost of domperidone in canada

531 alex14_St alex14_St | E-mail | Web | 28. ledna 2018 v 20:15 | Reagovat

Мне сказали, что если купить хорошую нанопленку скрывающую номер и заклеить весь номер - то те камеры, которые фиксируют номер в инфракрасном спектре больше не страшны. В Москве понаставили камер. Им ставят инфракрасный режим фиксации номера и днём и ночью. Очень прикольная вещь. Я немного погуглил,нашел что то подходящее на <a href=http://shop-m2.ru/nano>http://shop-m2.ru/nano</a>.
Что вы думаете по этому поводу?

532 George George | E-mail | Web | 29. ledna 2018 v 14:45 | Reagovat

I needed to thank you for this good read!! I certainly enjoyed every little bit of it. I've got you bookmarked to check out new stuff you post

533 Daniel Daniel | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 12:10 | Reagovat

Admiring the hard work you put into your site and detailed information you offer. It's good to come across a blog every once in a while that isn't the same unwanted rehashed material. Wonderful read! I've bookmarked your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.

534 leannayw69 leannayw69 | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 12:19 | Reagovat

Modish starkers pictures  
http://granny.xblog.in/?jenifer
  korean erotic movies shunga erotic pon vidoes free adult game erotic love letters

535 William William | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 7:40 | Reagovat

Perfect webpage you have at this website!  Precisely how could i add in this blog's feed into my Rss reader?

536 Amemaik Amemaik | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 12:11 | Reagovat

domperidone 10 mg indication - http://kisokika38.tumblr.com/#48260 buy domperidone 10mg tablets

537 David David | E-mail | Web | 1. února 2018 v 3:30 | Reagovat

griseofulvin psoriasis

538 George George | E-mail | Web | 1. února 2018 v 3:31 | Reagovat

Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way Ill be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

539 James James | E-mail | Web | 1. února 2018 v 3:31 | Reagovat

Definitely, what a fantastic website and informative posts, I definitely will bookmark your blog.All the Best!

540 Akitetsul Akitetsul | E-mail | Web | 1. února 2018 v 7:59 | Reagovat

domperidone timing tube feeding - http://kisokika38.tumblr.com/#75216 domperidone buy online canada

541 amiesm18 amiesm18 | E-mail | Web | 2. února 2018 v 5:50 | Reagovat

New domestic page for throw:
http://bernard.forum.telrock.net

542 KevinIcema KevinIcema | E-mail | Web | 5. února 2018 v 1:11 | Reagovat

Норвежское чудо уже НЕ Ламинин https://youtu.be/dnxmoWu8tEY  

<a href=https://globus-inter.com/ru/land/people?invite=11379>Globus - Просмотр рекламы на автомате. Пассивный Заработок. За декабрь 2017 выплачено партнерам $400000</a>

<a href=http://youtu.be/INzunr0RQf4>Предлагаю Всего за $10 целый месяц, 24 часа в сутки, рассылку Вашего объявления на 30 млн. свежих сайтов - это доски объявл., форумы, блоги, WP, гостевые. Крайне Дешево ( низкую цену позволяет многозадачность уникальной программы и опыт) и Эффективно. Вот так это работает.</a>

543 KevinIcema KevinIcema | E-mail | Web | 5. února 2018 v 9:28 | Reagovat

Медицина приговорила меня к смерти. Но спас Ламинин -Laminine LPGN. Сейчас есть продукт на базе YTЕ в 3-7 раз дешевле ламинина и в раза сильнее. Скайп evg7773 https://youtu.be/dnxmoWu8tEY  

<a href=https://globus-inter.com/ru/land/people?invite=11379>Globus - Просмотр рекламы на автомате. Пассивный Заработок. За декабрь 2017 выплачено партнерам $400000</a>

<a href=http://youtu.be/INzunr0RQf4>Предлагаю Всего за $10 целый месяц, 24 часа в сутки, рассылку Вашего объявления на 30 млн. свежих сайтов - это доски объявл., форумы, блоги, WP, гостевые. Крайне Дешево ( низкую цену позволяет многозадачность уникальной программы и опыт) и Эффективно. Вот так это работает.</a>

544 eddiemw3 eddiemw3 | E-mail | Web | 7. února 2018 v 2:56 | Reagovat

Sexy photo blog
http://sexypic.erolove.in/?post-maria
atk hairy free anusha sonalie sex photos simpsons sex toons overload sugar babe 4share angelica sin, foot fetish

545 Charles Charles | E-mail | Web | 7. února 2018 v 4:08 | Reagovat

I like this post, enjoyed this one regards for putting up. The goal of revival is conformity to the image of Christ, not imitation of animals. by Richard F. Lovelace.

546 paulettegb4 paulettegb4 | E-mail | Web | 8. února 2018 v 10:31 | Reagovat

New devise
http://pattaya.girls.blogporn.in/?post.angeline
hook pubic senate terms princeton

547 olliezj18 olliezj18 | E-mail | Web | 13. února 2018 v 23:46 | Reagovat

Sexy pctures  
http://nudistbeach.xblog.in/?katharine
  erotic cars erotic fantasy books erotic hug best erotic books french erotic art

548 Party žena Party žena | Web | 14. února 2018 v 11:48 | Reagovat

Vidím samý spam na porno, tak se přidám.. http://jenporno.cz/

549 telefonvipyou telefonvipyou | E-mail | 15. února 2018 v 5:45 | Reagovat

Вы сможете звонить абсолютно с любого номера, друга, жены или +77777777777

Предлагаю абсолютно анонимный сервис для звонков со всего мира и по всему миру.
Наши плюсы:
1) Неограниченая бесплатная подмена номера, хоть 1000 раз в день
2) Подмена голоса 6 режимов
3) Абсолютная анонимность, невозможность прослушки и определения местонахождения звонящего.
4) Детализация звонков выдает тот номер, который вы использовали для подмены.
5) Возможность работать через приложение или через специальную сим карту, которую мы вам доставим.
6) Наша сим карта работает по всему миру без роуминга
7) Тарифы на звонки по всему миру от 2 до 20 рублей за минуту
8) Работает на всех платформах и телефонах (Windows, Linux, android, iphone, простая звонилка типа nokia 1100)
На любой компьютерной ос или смартфоне/планшете можно настроить наш сервис через приложение.
На любом аппарате, где есть слот под sim карту можно пользоваться сервисом с помощью нее.

Цены: Настройка, установка, подключение - 5000 руб
Сим карта - 3000 руб + доставка
Звонки 2-20 руб/мин
Пополнение счета - 5-10% от суммы, зависит от метода пополнения

Пройдем любые проверки, сделаем Вам тестовые звонки. Согласны на оплату через гаранта любого авторитетного форума.

Контакты: Почта    - vipsecurecall@gmail.com
Телеграм - @Vip_Security
Jabber   - VipSecurity@xmpp.jp
Icq      - 723882584
Время работы: 10:00-23:00 по МСК

550 luy luy | Web | 17. února 2018 v 15:53 | Reagovat

Kupuješ si losy? A co takhle pouze je sbírat na internetu Zdarma? Losování o peněžní výhry je každý týden a to vše ZDARMA! www.stastnavyhra.cz :-D

551 KevinIcema KevinIcema | E-mail | Web | Úterý v 1:18 | Reagovat

Как начать зарабатывать Сразу, без вложений и без обязательных закупок. http://1541.ru  

<a href=http://www.1541.ru>AminoBoosters и AminoPure - Настоящее Норвежское Чудо, каким был ранее ламинин, пока выпускался на норвежском YTE - Это проверенное годами и практикой  ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ - там, где Медицина бессильна. Дешевле Ламинина в 3-7 раз и сильнее по экстракту в 2 раза + Заработок СРАЗУ и без Обязательных покупок. Уходят болезни: Аритмия, Артрит, Астма, Атеросклероз, Рак груди, Кандидоз, Кардиомиопатия, холестерин, Депрессия, тревожность, Диабет, Фибромиалгии, Пищевая аллергия, алопеция, Изжога и гастроэзофагеальный рефлюкс, Геморрой, Герпес, Гипертония, Гипогликемия, Импотенция, эректильная дисфункция, Недержание, Почки, печень, простата, Псориаз, Стресс, Щитовидка, Фибромиома матки, Варикоз, Женское. СКАЙП evg7773</a>

552 Donald Donald | E-mail | Web | Úterý v 15:48 | Reagovat

Hi there. Merely desired to question an instant dilemma.

553 Thomas Thomas | E-mail | Web | Středa v 16:52 | Reagovat

This is really attentiongrabbing, You're a very professional blogger. I have joined your rss feed and sit up for in search of extra of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks!

554 Josephdub Josephdub | E-mail | Web | Čtvrtek v 18:46 | Reagovat

Hello. Look my hosting https://well-web.net

555 David David | E-mail | Web | Pátek v 5:18 | Reagovat

i love your blog and i think its going to my favorite!!i love viagra and cialis too!

556 terriers60 terriers60 | E-mail | Web | Včera v 7:28 | Reagovat

Updated engagement number:
http://dolly.web1.telrock.net

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama