Slovensko - Romsky Slovnik

28. února 2009 v 9:01 | wonett
1 jeden - jekh
2 dva - duj
3 tri - trin
4 štyri - štar
5 päť - pandž
6 šesť - šov
7 sedem - efta
8 osem - ochto
9 deväť - eňa
10 desať - deš

11 jedenásť - dešujekh
12 dvanásť - dešuduj
13 trinásť - dešutrin
14 štrnásť - dešuštar
15 pätnásť - dešupandž
16 šestnásť - dešušov
17 sedemnásť - dešuefta
18 osemnásť - dešuochto
19 devätnásť - dešueňa
20 dvadsať - biš
21dvadsaťjeden - bišujekh
22 dvadsaťdva - bišuduj
23 dvadsaťtri - bišutrin
24 dvadsaťštyri - bišuštar
25 dvadsaťpäť - bišupandž
26 dvadsaťšesť - bišušov
27 dvadsaťsedem - bišuefta
28 dvadsaťosem - bišuochto
29 dvadsaťdeväť - bišueňa
30 tridsať - tranda
40 štyridsať - saranda

Dobrý deň - Lačho džives
Dovidenia - Ačhen Devleha (Ostávajte s Bohom)
Ďakujem - Paľikerav
Ako sa máš? - Sar sal?
Ako sa máte? - Sar san?
Svätý - Sentno
Svätá - Sentňi
Ľúbim ťa - Kamav tut
Ľúbiš ma? - Kames man?
Dobrú chuť - Lačho chaviben (Mište tuke te perel)
Prosím ťa - Mangav tut
Nechoď preč - Nadža ňikhaj
Škaredé - Džungales
Pekné - Šukares
Ideme čítať - Džas te genel
Ideme jesť - Džas te chal
Ideme domov - Džas khere
Ideme von - Džas avri
Ideme spievať - Džas the džijavel
Daj mi pusu - Čumide man
Daj mi ruku - An o vas
Chcem, aby si bol šťastný - Kamav, hoj te aves bachtalo
Áno - He
Nie - Na
Nerob to - Naker oda
Ide mi o teba - Džal mange pal tute
Poď sem - Av ade
Poď ku mne - Av kemande (Av kema)
Rozumiem - Achajuvav
Nerozumiem - Naachajuvav
Bože môj - Devla miro
Čo chceš? - So kames?
Čo robíš? - So keres?
Čo sa stalo? - So pes ačhija?
Myslím na teba - Gondoľinav pre tute
Chcem byť s tebou- Kamav te el tuha
Láska moja - Kamiben miro
Môj život - Miro dživipen

Ja - Me
Ty - Tu
On, Ona - Ov, Oj
My - Amen
Vy - Tumen
Oni - On

Ja hovorím - Me phenav
Ty hovoríš - Tu phenes
On hovorí - Ov phenel (vakerel)
My rozprávame - Amen vakeras
Vy rozprávate - Tumen vakeren
Oni rozprávajú - On vakeren

Ja mám - Man hin
Ty máš - Tut hin
On má - Les hin
Ona má - La hin
My máme - Amen hin
Vy máte - Tumen hin
Oni majú - Len hin

Ja nemám - Man nane
Ty nemáš - Tut nane
Je mi smutno - Phares mange hin
Bolí ma to - Dukhal man oda
Prečo? - Soske?
Koľko? - Keci?
Zajtra - Tajsa
Dnes - Ada džives
Včera - Ič
Ráno - Tosara
Večer - Rači

Ja viem - Me džanav
Ja neviem - Me nadžanav
Ty vieš - Tu džanes
Ty nevieš - Tu nadžanes

S kým si? - Kaha sal?
Už idem - Imar džav
Už ideš? - Imar aves?
Kedy prídeš? - Kana aveha?
Ja idem - Me džav
Ja prídem - Me avava
Ty ideš - Tu džas
Ty prídeš - Tu aveha
Čo budeš robiť? - So kereha?
Čo si robil včera? - So kerehas ič?
Čo hovoríš? - So vakeres?
Čo on povedal? - So ov phendža?
Čo si povedal? - So vakerehas?
Poviem ti to ráno - Phenava tuke oda tosara
Spíš? - Soves?

Ja som ešte v práci - Me som mek andre buči
Ja som v električke - Me som andre električka
Musím veľa pracovať - Mušinav te kerel but buči
Mám veľa práce - Hin man but buči

Čakám - Užarav
Čakaj - Užar
Poď so mnou - Av manca
Kto? - Ko?
Kde? - Kaj?
Sadni si - Beš tele
Malý(á) - Cikno(ni)
Veľký(á) - Baro(ri)
Pomaly - Polokores
Rýchlo - Siďar
Bež! Nebež! - Denaš! Nadenaš!
Ako sa voláš? - Sar pes vičines?
Volám sa … - Vičinav pes
Koľko máš rokov?- Keci tuke berš?
Odkiaľ si? - Khatar sal?
Kde si teraz? - Kaj sal kanake?
Kde ma budeš čakať? - Kaj man užareha?
Kedy ma budeš čakať? - Kana man užareha?
Zabudla som - Bisterdžom
Zabudol si - Bisterdžal


Pýtať sa - Te phučel (pes)
Opýtaj sa - Phuč
Chcem sa ťa opýtať - Kamav tutar te phučel
Nepýtaj sa - Naphuč
Zavolaj mi - Vičin mange
Zavolám ti - Vičinava tuke
Zazvoň mi - Brinkin mange
Zazvoním ti - Brinkinava tuke
Pozri sa - Dikh
Nepozeraj sa - Nadikh
Počúvaj - Šun
Prečo sa smeješ? - Soske asas?
Som smiešna? - Som po asaben?
Si smiešny - Sal po asaben


Nechaj ma - Muk man
Daj mi pokoj - De mange sirom
Trošku - Sikra
Zo srdca - Jilestar
Si rómka? - Sal romaňi?
Si róm? - Sal romano?
Polovične - Jepašuňi


Chrbát - Dumo
Hlava - Šero
Vlasy - Bala
Nos - Nakh
Oči - Jakha
Ústa - Vušta
Krk - Meň
Prsia - Čuča
Ruky - Vasta
Prsty - Angušťa
Žalúdok - Ďombra
Koleno - Khoč
Brucho - Per
Tvár - Muj
Nohy - Pindre
Topánky - Kamašťi


Čo, kto, ktorý, kde, kedy, ako, prečo-So, ko, savo, kaj, kana, sar, soske
Kto je ten chlapec? - Ko hin oda čho?
Čo je to? - So hin oda?
Kúpil som dve autá - Cindžom duj motora.
Kde je? - Kaj hin? - hino?
Kedy prídu? - Kana avena?
Prečo ona nechodieva načas do školy?-Soske oj phirel nasik andre škola?
Prečo prichádzaš tak neskoro? - Soske aves avke nasik?
Čo robí tvoja sestra? Píše. - So kerel tiri pheň? Irinel.
Kedy budú doma? - Kana ena khere?
Nikto to nevie. - Ňiko oda nadžanel.
Kde bývaš? Žiješ? - Kaj bešes? Džives?
S kým ideš? - Kaha džas?
Čo hľadáš? - So rodes?
Kto to tak povedal? - Ko oda avke phendža?
Odkiaľ prichádzajú? - Khatar aven?
Čo chce robiť? - So kamel te kerel?
Načo myslí? - Pre soste gondoľinel?
Komu sa mám poďakovať za obraz? - Kaske majinav te paľikerel vašo kipos?
Ako to urobíme? - Sar oda keraha?
Čo si o tom myslíš? - So peske pal oda gondoľines?
Kedy sa to stalo? - Kana pes oda ačhija?
Aká je tvoja adresa? - Savi hiňi tiri adresa?
Ktorý z tých chlapcov je Ján? - Ko kale čhavendar hino o Jankus?
Od koho si dostal peniaze? - Kastar chudľal o love?
Ktoré jazyky študuješ? - Save čhiba študines?
Kto ti to povedal? - Ko tuke phendža?
Čo je ťa do toho? - So hin tut andro oda?
To nič. - Oda nič.
Kde to položím? - Kaj oda te thovav?
Kto to urobil? - Ko oda kerdža?
Prečo si robiť starosti? - Soske peske tekerel starosti?
Kde, hore, dole, vpredu, vzadu - Kaj, upre, tele, anglal, palal
Kde si to našiel? - Kaj oda arakhľal?
Kde to je? Je to blízko. Je to ďaleko - Kaj hin oda? Hin oda pašes. Hin oda dur.
Na čo to je? - Pre soste koda hin?
Kde si to kúpil, dostal? - Kaj oda cindžal, chudľal?
Kto tam ešte bol? - Ko sas mek odoj?
Kedy odchádzaš? - Kana džas?
Čo keby sme išli spolu na obed? - So te geľamas khetane pro dilos?
Koľko máš rokov? - Keci tuke berša?
Kde a kedy si to počul? - Kaj u the kana oda šunďal?
Kedy si to poslal? - Kana oda bičhaďal?
Kedy si ho videl naposledy? - Kana les dikhľal naposledy?
Kto je tá žena? - Ko hin odi džuvľi?
Koho si ešte videl? - Kas mek dikhľal?
O čo ide? - Pal soste džal?
Kde tak asi býva? - Kaj avke bešel?
Čie je to auto? - Kaskero hin oda motoris?
Ako ďaleko je to odtiaľto? - Sar dur hin oda adarik?
Koľko ľudí je tam? - Keci manuša hine odoj?
Koľko chceš? - Keci kames?

Ako je to možné? - Sar oda avke šaj el?
Ako sa vám to páči - Sar pes tumenge oda tecinel

Kde bývaš? - Kaj bešes?
Bývam v strede mesta/na sídlisku. - Bešav maškaro fors/pro sidliskos.
Aká je tvoja adresa? - Savi hiňi tiri adresa?
Moja adresa je Ružová 5, Košice. - Miri adresa hiňi Ružová 5, Košice.
Máte veľký byt? - Hin tumen baro kher?
Nie, tri izby a kuchyňu. - Na, trin khera, the jekh kuchňa.
Na ktorom poschodí bývaš? - Pro savo poschodie bešes?
Bývam na prvom poschodí. - Bešav pro eršino poschodie.
Chceš vidieť náš byt/dom? - Kames te dikhel amaro kher?
Príď sa pozrieť na náš byt/dom. - Av te dikhel pro amaro kher.
Môžeme si niečo uvariť v kuchyni? - Šaj peske vareso tavas andre kuchňa?

Otec/matka - dad/daj
Brat/sestra - phral/pheň
Syn/dcéra/deti - čho/čhaj/čhavore
Starý otec/Stará matka - phuri dad/phuri daj
Strýko/teta - bačis/nena
Švagor/švagriná - šogoris/šogorkiňa
Bratranec/sesternica - bratrancos/sesternica
Svokor/svokra - sastro/sasuj
Manžel/manželka - rom/romňi
Vnuk/vnučka - lačhakero čho/lačhakeri čhaj
Nevlastný otec - čimos
Máš ženu/muža? - Hin tut romňi/rom?
Áno, už desať rokov. - He, imar deš berš.
Máte deti? - Hin tumen čhavore?
Máme jedného syna a jednu dcéru. - Hin amen jekh čho the jekh čhaj.
Môj brat má ženu/nemá ženu. - Mire phrales hin romňi/nane romňi.
Moja sestra nežije s mužom. - Miri pheň nadživel le romeha.
Svadba bude v marci. - Bijav ela andro marcos.
Kde bude svadba? - Kaj ela o bijav?
Moja manželka sa narodila v Jasove. - Miri romňi uľiľa Jasoste.
Koľko rokov má váš syn? - Keci beršengero hino tumaro čho? /Keci berš hin tumare čhaske?
Môj starší syn má jedenásť rokov. - Miro phureder čho hino dešujek beršeskero. /Mire phureder čhaske hin dešujek berš./
Nevedel som, že máš sestru. - Nadžanavas hoj tut hin pheň.
Môj syn veľmi rád športuje. - Miro čho igen rado športinel.
Dcéra rada varí. - E čhaj rado tavel.

Aký je?/Aká je? - Savo hino?/Savi hiňi?
Je veľmi vysoký/nízky. - Hino igen učo/cikno.
Má dobrú postavu. - Hin les šukar postava.
Je to chudé dievča. - Hiňi šuki/saňi čhaj.
Jej priateľka je tlstá. - Lakeri baratkiňa hiňi thuľi.
Môj dedo je starý. - Miro papus hino phuro.
Jej zelené oči sú krásne. - Lakere zelene jakha hine šukar.
Môj brat je pekný muž. - Miro phral hino šukar rom.
Ja mám modré oči a on má hnedé. - Man hin kike jakha, la hin hňede.
On je škaredý. - Ov hino džungalo.

Prečo si smutný? - Soske sal smutno?
On je šťastný. - Ov hino bachtalo.
Ona je zlá a lenivá. - Oj hiňi nalačhi the lenivo.
Tento chlapec je veľmi zvedavý. - Ada čhavo hino igen zvedavo/kivančošno.
Dávaj na seba pozor. - Viďazin pre tute.
Múdry človek. - Goďaver manuš.
Veľmi zvedavá žena. - Igen zvedavo/kivančošňi džuvľi.
On je lakomý muž. - Ov hino hamišno.
Môj syn je najlepší študent. - Miro čho hino jekhfeder študentos.
Daj mi viac peňazí. - De man buter love.
Pavol pracuje najviac. - O Pavol kerel jekhbuter.
On má viac šťastia ako rozumu. - Les hin buter bacht sar godži.
Pre pravdu sa každý hnevá. - Vaš o čačipen sako rušel.
Verím ti. Veríme vám. - Pačav tuke. Pačas tumenge.
Najšťastnejší muž na svete. - Jekhbachtaleder murš pro svetos/pre luma.
Mária je najkrajšie dievča, aké poznám.- E Maria hiňi jekhšukarader čhaj sava prindžarav.

Chcem zavolať pánovi Baloghovi. - Kamav te vičinel le Balogoske.
Máte telefónny zoznam? - Hin tumen telefonno zoznamos?
Áno, tu je. - He, ade hino/ he, ake hino.
Kto volá? Volá Ervín. - Ko vičinel? Vičinel o Ervin.
Môžeš mi zavolať v stredu večer? - Šaj mange vičines stredone rači?
Aké je tvoje telefónne číslo? - Savo hin tiro telefonno samos?
Zavolaj mi zajtra. - Vičin mange tajsa.
Chcem hovoriť s tvojou sestrou. - Kamav te vakerel tira/tra pheňaha.
Nie je doma. - Nane khere.
Mám jej povedať, aby ti zavolala? - Majinav lake te phenel hoj te vičinel tuke?
Už som jej volal dvakrát. - Imar duvar lake vičinďom.
Prosím, hovor hlasnejšie, nepočujem ťa.- Mangav tut, vaker zoraleder, našunďol tut.
Počkaj chvíľku. - Užar sikra.

Koľko stojí táto izba? - Keci mol ada kher?
Je to veľmi drahé. - Oda hin igen dragano.
Kde je moja taška? - Kaj hiňi miri taška?
Zobuď ma ráno o šiestej. - Uštav man tosara šovorendar.

Koľko mám zaplatiť? - Keci majinav te počinel?
Auto sa pokazilo. - O motoris mosajija.
Zavolajte mi opravára. - Vičinen mange le opravaris.
Kedy to bude hotové? - Kana oda ela kisno?
O tri dni. - Palo trin džives.

Kde budeme jesť? V reštaurácii. - Kaj chaha? Andre reštauracija.
Budete jesť aj polievku? - Chaha the zumin?
Nepoznám toto jedlo. - Naprindžarav ada chaben.
Máte zeleninu? - Hin tumen zelenina?
Pil si pivo? - Pijal lovina?
Chceš ešte niečo? - Kames mek vareso?
Nie som hladný. Som smädný. - Nasom bokhalo. Som somňašno/smedno.
Čo budeš piť? - So pijeha?
Prineste mi fľašu červeného vína. - Anen mange caklos joji mol.
Ďakujem, všetko mi chutilo. - Paľikerav, sa mange chuťinelas.
Svadba - Bijav, vera Krstiny - Boľipen

Aké je počasie? - Savo hin idejos?
Je pekný deň./Je škaredý deň. - Šukar džives./Džungalo džives.
Je veľmi teplo./Je veľmi zima. - Igen tato./Igen šil.
Fúka vietor. - Phurdel e balvaj.
Svieti slnko. - Sitinel o kham.
Je veľmi veľká zima. - Igen baro šil hin.
Bude búrka. Prší. - Ela burka. Del brišind.
Sneží a mrzne. - Del o jiv the faďinel.
Zober si kabát, bude pršať. - Le peske e guba, dela brišind.

Ako sa cítiš? - Sar pes irzines/ciťines?
Dnes mi je lepšie ako včera. - Ada džives mange hin feder sar ič.
Som chorý./Som unavený. - Som nasvalo./Som unavimen.
Kašlem a som prechladený. - Khasav u mek som prechlaďimen.
Pichalo ma v chrbte. - Surinlas man andro dumo.
Mám asi teplotu. - Hin man talam horučka.
Bolí ma hrdlo. - Dukhal man o kirlo.
Zvracal, omdlel. - Čhankerlas, mengisajija.
Zomrel na rakovinu. - Muja pre rakovina.
Nech ide k lekárovi. - Midžal ko doktoris.
Spadol som a udrel som si koleno. - Pejom the demaďom peske e khoč.
Zlomil som si ľavú ruku. - Phagľom peske o balugno vast.
Zavolajte lekára. - Vičinen le doktoris.
Bolí ma hlava. - Dukhal man o šero.
Nechcem jesť. - Nakamav te chal.
Spím zle a potím sa. - Sovav namište the poťinav pes.
Ťažko dýcham a silno kašlem. - Phares dichinav the zorales khasav.
Otvor ústa. - Phundrav o muj.
Nedýchaj, ľahni si. - Nadichin, pašťuv tuke.
Vezmeš si lieky, bude ti lepšie. - Leha peske o prašky, ela tuke feder.

Kde pracuješ? - Kaj keres buči?
V úrade. Som sekretárka. - Pro urados. Som sekretarka.
Ona stratila zamestnanie/prácu. - Oj našaďa e buči.
Môj kamarát nemá prácu. - Mire baratos nane buči.
Aký máš plat?/Koľko zarábaš? - Keci zarodes?
On je dôchodca. - Ov hino dvochodcas.

Koľko to stojí? - Keci oda mol?
Prosíte si ešte niečo? - Kamen mek vareso?
Táto košeľa je lacná/drahá. - Ada gad nane dragano/hino dragano.
Dajte mi ešte bielu košeľu. - Den man mek parno gad.
Máte červenú sukňu? - Hin tumen ľoľi rokľa?
To je veľmi drahé. - Oda hin igen dragano.
Chcela by som sa pozrieť na čiernu sukňu.- Kamavas bi te dikhel pe kaľi rokľa.
Toto si kúpim, ďakujem. - Ada peske cinava, paľikerav.
Zaplatím./Platím. - Počinav.

Chlieb - Maro
Cibuľa - Purum
Maslo - Čhil
zemiaky - gruľi, kompira, bandurky
mlieko - thut
zelenina - zelenina
syr - siros
mäso - mas
saláma - salama
tvaroh - ciral
halušky - halušky
palacinky - palačinky
zemiakové placky - klepčanky/malešňiki
buchty - buchty
koláče - bokeja
pirohy - pišoty
kapusta - armin
polievka - zumin
soľ - lon
cukor - cukros
ocot - šut
med - medos
čierne korenie - papros
červená paprika - ľoľi paprika
cesto - chumer

hrniec - piri
tanier - taňiris
pohár/šálka - poharis/šalka
lyžica - roj
nôž - čhuri
vidlička - vidlička
vareška - kaštuňi roj

Kedy sa stretneme? - Kana pes arakhaha?
Kde sa stretneme? - Kaj pes arakhaha?
Kedy a kde sa stretneme? - Kana the kaj pes arakhaha?
Kde ma počkáš? - Kaj man užareha?
Kde ťa mám počkať? - Kaj tut majinav te užarel?
Počkám ťa doma. - Užarava tut khere.
Počkaj ma pred domom. - Užar man paš o kher.


Kto to spieva? - Ko oda džijavel?
To je pekná pieseň. - Oda hin šukar džiji(giľi)
To spievaš ty? - Oda džijaves tu?
Pekne spievaš. - Šukares džijaves.
Pusti mi tú pieseň ešte raz. - Muk mange odi džiji mek jekhvar.
Nauč ma to spievať. - Sikav man oda te džijavel.
Zaspievajme si to spolu. - Aven džijavas oda khetane.
Kúpim si to CD-čko. - Cinava peske oda CD-čkos.
Rád/rada počúvam cigánske piesne. - Rado šunav romane džija.
Niektoré sú veľmi smutné. - Varesave hine igen žajošne.
O čom sa tam spieva? - Pal soste pes odoj džijavel?
Prelož mi to. - Prethov mange oda.
Pôjdeme na zábavu? - Džaha pro balos?
Kedy budú vystupovať? - Kana vistupinena?
Kedy/o ktorej začínajú? - Kecorendar kezdinen?
Kedy sa to končí? - Kana pes oda končinel?
Veľmi sa mi to páčilo. - Igen pes mange oda pačinlas/tecinelas.
Hrali výborne. - Bašavenas igen mište.
Cigánske hlasy - Romane hangi
Prečo už spolu nehráte? - Soske imar khetane nabašaven?
Poďme do Romathanu na premiéru. - Aven džas andro Romathan pre premiera.
O čom bude nová hra? - Palsoste ela nevi hra?
Hrá ešte v Romathane Žaneta? - Bajinel mek andro Romathan e Žaneta?
Prečo odišla? - Soske odgeja?
To je škoda, páčila sa mi, aj tebe? - Oda hin zijang pačinelas/tecinelas pes mange, the tuke?
Prídeme ešte niekedy? - Avaha mek varekana?
Rada chodím do divadla. - Rado phirav andro divadlos.
Rád chodíš do divadla? - Rado phires andro divadlos?
Musím zistiť, aký program má Romathan. - Mušinav pes te dodžanel, savo programos hin le Romathan.


V ŠKOLE | ANDRE ŠKOLA

Deti sa budú učiť čítať a písať. - O čhavore sikľona te genel the te irinel.
Budeme sa učiť aj novú pesničku. - Sikľuvaha the nevi džiji.
Kto zaspieva pesničku? - Ko džijavela džiji?
Eva má ťažkosti s matematikou. - La Eva hin pharipen la matematikaha.
Včera sme počítali do desať. - Ič genahas dži ko deš.
Zajtra sa naučíme básničku. - Tajsa sikľuvaha basňička.
Budeme písať nové písmená. - Irinaha neve pismena.
Ivan musí veľa písať. - O Ivan mušinel but te irinel.
Deti, poďme spievať! - Čhavale, džas te džijavel!
Deti, ideme von! - Čhavale, aven džas avri!
Deti, budeme čítať. - Čhavale, genaha.
Deti, budeme písať. - Čhavale, irinaha.
Deti, budeme počítať. - Čhavale, genaha.
Chcela by som pekne čítať a písať. - Kamavas bi šukares te genel the te irinel.
Keď budeš chodiť do školy, všetko sa naučíš. - Te phireha andre škola, sa sikľoha.
Príde pre teba brat? - Avela pal tute o phral?
Nakreslil si pekný obrázok. - Kreslinďal šukar kipocis (obrázkos).
Si veľmi šikovný. - Sal igen šikovno.

Teraz ideme jesť obed. - Kanake džas te chal o dilos.
Odložte všetko do skrinky. - Othoven sa andre skrinka.
Na obed sú buchty. - Po dilos hin buchti.
Jete radi buchty? - Chan rado buchti?
Umyte si ruky! - Thoven o vasta!
Budeme jesť pekne. - Chaha šukares.
Dobrú chuť. - Lačho chaviben.
Chutil ti obed? - Chuťinelas tuke o dilos?
Prečo si nejedol polievku? - Soske nachajal e zumin?
Ja nerád jem bielu polievku. - Me narado chav parňi zumin.
Mama varí lepšie jedlo. - Miri daj tavel feder chaben.
Rád jem mäso, zemiaky a kapustu. - Rado chav mas, kompira the armin.
Na Vianoce sme jedli ryby, šalát a kapustnicu. - Pre Karačoňa chahas mačhe, šalatos the arminakeri zumin.

Vonku sa budeme hrať s loptou. - Avri pes bajinaha la loptaha.
Kto chce, môže tancovať a spievať. - Ko kamel, šaj khelel vaj džijavel.
Janko, prečo nechceš ísť von? - Janko, soske nakames te džal avri?
Miška, prečo nechceš spievať? - Miška, soske nakames te džijavel?
Oblečte sa. - Uren pes.
Vyzlečte sa. - Čhiven pes tele.
Nie je ti zima? - Nane tut šil?
Nepi studenú vodu! - Napi šilalo paňi!
Urobím teplý čaj, dobre? - Kerava tači teja, mište?

Prečo Jožko nechodí do školy? - Soske o Jožkus naphirel andre škola?
Pani Baloghová, Jožko by mal chodiť do školy. - Pani Baloghova, o Jožko by majinďahas te phirel andre škola.
Už tri dni nebol v škole. - Imar trin džives nasas andre škola.
Je chorý? Bolí ho niečo? - Hino nasvalo? Dukhal les vareso?
V pondelok ideme s celou triedou do kina. - Hetvine džaha caja triedaha andre mozi.
Príde Dežko do školy? - Avela o Dežkus andre škola?
Dežko bol s mamou u doktora. - O Dežkus sas la daha ko doktoris.

Všetky deti budú cvičiť. - Savore čhavore cvičinena.
Ja nechcem cvičiť! - Me nakamav te cvičinel!
Bolia ma nohy. - Dukhan man o pindre.
Hovoríš pravdu? - Čačeste vakeres?
Sadni si a pozeraj sa, ako deti cvičia. - Beš tele u dikh, sar o čhavore cvičinen.
Zajtra budeš cvičiť s nami, dobre? - Tajsa cvičineha amenca, mište?

Mínus znamená odober. - O mínus hin hoj te odles.
Plus znamená pridaj. - O plus hin hoj te prithoves.
Aby si vedel, kedy je menej a kedy viacej, rozumieš? - Hoj te džanes kana hin frimeder u kana buter, achajos?
Štyri jablká je viac, ako jedno jablko. - Štar phaba hine buter sar jekh phab.
Jedno jablko je menej ako dve. - Jekh phab hin frimeder sar duj.
Naučíme sa počítať a budete vedieť v obchode nakupovať. - Sikľuvaha te genel u džanena andre bota te cinkerel.
Koľko stojí jeden rohlík? - Keci mol jekh kifľos?
Koľko stojí päť rohlíkov? - Keci mol panč kifľi?
Zahráme sa na obchod. - Bajinaha pes pre bota.
Gitka bude predavačka. - E Gitka ela botoškiňa.
Ondrej bude nakupovať a počítať peniaze. - O Ondrej cinkerela the genela o love.
Potom sa vymeníte, dobre? - Pajs pes čerinena, mište?
Napíšte slovíčka do zošita. - Irinen o lavora andro zošitos.
Píšte pomalšie a krajšie. - Irinen polokeder the šukareder.
Napíš to ešte raz. - Irin oda mek jekhvar.
Napíš na tabuľu svoje meno. - Irin pre tabula tiro nav.
Napísal si to dobre. - Irinďal oda mište.

Povedz mamke, nech príde do školy. - Phen tradake mi avel andre škola.
Musím sa s ňou porozprávať. - Mušinav laha te vakerel.
Môže prísť zajtra? - Šaj avel tajsa?
Keď nemôže, ja prídem ku vám domov. - Te našti avel, me džava ke tumende khere.
Mamka sa stará o malú sestru a brata. - Mridaj merkinel pre cikňi pheň the pro phral.
Zajtra bude doma. - Tajsa ela khere.
Otec pracuje, nebude doma. - Mro dad kerel bučhi, naela khere.
Mamka vás bude čakať. - Mridaj tumen užarla.
Dobre, prídem a pohovoríme si. - Mište, avava a povakeraha peske.

 

14 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (109)
Zobrazit starší komentáře

1 Smithc86 Smithc86 | E-mail | Web | 20. května 2014 v 21:03 | Reagovat

Specifically where web can a certified psyciatrist submit content or sites for them to become fashionable? adkgbdbdgeagbebf

2 Smithd199 Smithd199 | E-mail | Web | 23. května 2014 v 20:09 | Reagovat

free cell phone number lookup by name You can certainly see your dcdcdegbdaedddaa

3 Pharme640 Pharme640 | E-mail | Web | 24. května 2014 v 13:28 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://opeaixy2.com/qsqsrqa/1.html">cheap goods</a>

4 Pharmb56 Pharmb56 | E-mail | Web | 24. května 2014 v 13:32 | Reagovat

Very nice site! cheap goods http://opeaixy2.com/qsqsrqa/4.html

5 Pharmg452 Pharmg452 | E-mail | Web | 25. května 2014 v 19:58 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://yieopxa2.com/yxyaoyx/1.html">cheap goods</a>

6 Pharmd300 Pharmd300 | E-mail | Web | 25. května 2014 v 20:03 | Reagovat

Very nice site! cheap goods http://yieopxa2.com/yxyaoyx/4.html

7 Pharme442 Pharme442 | E-mail | Web | 25. května 2014 v 20:06 | Reagovat

Very nice site!

8 cialis cialis | E-mail | Web | 26. května 2014 v 23:16 | Reagovat

Hello!

9 Smithe312 Smithe312 | E-mail | Web | 2. srpna 2014 v 15:47 | Reagovat

Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. Ill make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return. efdegadeedagkfba

10 . . | 10. února 2015 v 23:02 | Reagovat

.

11 True True | E-mail | 9. března 2015 v 21:49 | Reagovat

prepáčte chcem zistiť čo znamená slovo more po cigánsky :D

12 En En | E-mail | 27. března 2015 v 5:52 | Reagovat

Chlap/kluk[11]:

13 Panter Panter | 8. dubna 2015 v 20:34 | Reagovat

[11]: Myslím, že More je niečo ako Hej, Ty!

14 karolko kar karolko kar | E-mail | 13. dubna 2015 v 22:28 | Reagovat

miste keraha gulasis sidar a av palalul pais cengni prala

15 karolko kar karolko kar | E-mail | 13. dubna 2015 v 22:28 | Reagovat

miste keraha gulasis sidar a av palalul pais cengni prala

16 geno geno | E-mail | 13. dubna 2015 v 22:29 | Reagovat

preklad

17 jopo jopo | E-mail | 13. dubna 2015 v 22:30 | Reagovat

chas kar

18 ana ana | E-mail | 13. dubna 2015 v 22:30 | Reagovat

sdfer

19 cialis cialis | E-mail | Web | 15. dubna 2015 v 22:09 | Reagovat

Hello!

20 Veronika Veronika | E-mail | 17. dubna 2015 v 17:07 | Reagovat

odaje ajse kokotiny adaj .. no chan sare gade mri minc po churdo te po sutlo

21 MeNo NeRieS MeNo NeRieS | E-mail | 17. dubna 2015 v 17:09 | Reagovat

[17]: tu cha minc po sutlo hahhah :D

22 nikoletaa nikoletaa | E-mail | 22. dubna 2015 v 15:33 | Reagovat

kamav tut

23 NIKOLETAA NIKOLETAA | E-mail | 22. dubna 2015 v 15:35 | Reagovat

[22]: chas awrii

24 stanislav stanislav | 19. května 2015 v 17:49 | Reagovat

C

25 Elena Elena | 20. května 2015 v 8:22 | Reagovat

krásne :*

26 Honza Honza | 20. května 2015 v 8:23 | Reagovat

krásne :*

[25]: nie nie ty si krajšia :*

27 Elena Elena | 20. května 2015 v 8:23 | Reagovat

[26]: ja viem používam mekap :D

28 Elena Elena | 20. května 2015 v 8:24 | Reagovat

[11]: oceán, rieka , pleso....vodná nádrž

29 macko macko | E-mail | Web | 24. června 2015 v 13:52 | Reagovat

da sa

30 VyfajciMiHo VyfajciMiHo | E-mail | Web | 24. června 2015 v 13:53 | Reagovat

pendejo

31 cialis cialis | E-mail | Web | 6. července 2015 v 13:50 | Reagovat

Hello!

32 Marina Marina | 3. září 2015 v 13:40 | Reagovat

Všetko ste tu nenapísaly

33 sabina sabina | 4. října 2015 v 16:43 | Reagovat

Me dzanaw

34 Michaela Michaela | 12. října 2015 v 16:09 | Reagovat

To sa mi lubi

35 Simona Simona | E-mail | 23. října 2015 v 10:56 | Reagovat

Je to Super

36 ughj ughj | E-mail | 21. ledna 2016 v 11:59 | Reagovat

[11]: hovno

37 ERIKA ERIKA | 22. ledna 2016 v 9:28 | Reagovat

FAJNOVO TO IDE

38 kamos kamos | 25. února 2016 v 13:40 | Reagovat

neni tam slovo "ZLATO".
To by tam malo byt :/

39 vladusko vladusko | E-mail | 4. května 2016 v 12:57 | Reagovat

Kto mi vie povedať ako sa povie po cigánsky : bitka?? Lebo neviem či je to slovo : meres ... Diky pekne ;-)

40 fero fero | E-mail | 27. května 2016 v 21:59 | Reagovat

naela

41 Kriss Kriss | E-mail | 4. června 2016 v 18:10 | Reagovat

Mariben ty geno sproste vyjebane čo nevieš ako sa povie bitka ? po ciganský.....Matky vyjebanejjj!!!
Chas tu mrokar pelona :DD...

42 pharmacy pharmacy | E-mail | Web | 7. června 2016 v 23:21 | Reagovat

Hello!

43 Žaneta Žaneta | E-mail | 11. června 2016 v 1:49 | Reagovat

Somnakaj[38]:

44 klara klara | 22. června 2016 v 10:20 | Reagovat

[3]: oda nane romales hi

45 Evka Evka | 5. srpna 2016 v 21:56 | Reagovat

Co znamena
Naker man? Prosim

46 cialis cialis | E-mail | Web | 6. srpna 2016 v 3:13 | Reagovat

We're a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your site offered us with useful information to paintings on. You've performed a formidable job and our entire group can be thankful to you.

47 Stano Cina Stano Cina | 23. srpna 2016 v 8:47 | Reagovat

[37]:Vidieť, že je to Košický dialekt. Taký mazľavý, nepekný.

48 Smithd321 Smithd321 | E-mail | Web | 24. srpna 2016 v 18:04 | Reagovat

I really like your writing style, good information, thankyou for posting  D. akeagbbacdaceace

49 Pharmk990 Pharmk990 | E-mail | Web | 25. srpna 2016 v 6:24 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://apxoiey2.com/qosyrt/1.html">cheap goods</a>

50 Pharme380 Pharme380 | E-mail | Web | 25. srpna 2016 v 6:25 | Reagovat

Very nice site! cheap goods http://apxoiey2.com/qosyrt/4.html

51 Pharmb604 Pharmb604 | E-mail | Web | 25. srpna 2016 v 6:25 | Reagovat

Very nice site!

52 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 27. srpna 2016 v 15:30 | Reagovat

Hello!

53 Rositka Rositka | E-mail | Web | 20. září 2016 v 20:03 | Reagovat

[11]: More znamená cikán

54 Rositka Rositka | E-mail | Web | 20. září 2016 v 20:05 | Reagovat

Bomba, muselo dát práci to napsat

55 Dominik Dokoupil Dominik Dokoupil | 27. září 2016 v 11:33 | Reagovat

Pridejte si me na fb jsem panic

56 cialis_order cialis_order | E-mail | Web | 29. září 2016 v 8:45 | Reagovat

Wow! This could be one particular of the most useful blogs We've ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I'm also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

57 purchase_cialis purchase_cialis | E-mail | Web | 30. září 2016 v 6:17 | Reagovat

Nice post. I study one thing more difficult on completely different blogs everyday.

58 cialis cialis | E-mail | Web | 5. října 2016 v 0:20 | Reagovat

My brother recommended I may like this website. He used to be totally right. This post truly made my day. You can not consider simply how so much time I had spent for this info! Thanks!

59 Assam Assam | 6. října 2016 v 14:45 | Reagovat
60 PhDr. Godla František PhDr. Godla František | E-mail | 6. října 2016 v 15:12 | Reagovat

Kto je autorom tohto slovníka ?

61 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 7. října 2016 v 18:14 | Reagovat

Fckin amazing things here. Im very glad to see your post. Thanks a lot and i'm looking forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

62 fast fast | E-mail | Web | 10. října 2016 v 23:32 | Reagovat

Okay this YouTube video is much enhanced than last one, this one has pleasant picture feature as well as audio.

63 discount_viagra discount_viagra | E-mail | Web | 12. října 2016 v 1:27 | Reagovat

Great article post.Really thank you! Fantastic.

64 cialis cialis | E-mail | Web | 12. října 2016 v 10:12 | Reagovat

But a smiling visitor  here to share the love , btw  outstanding  layout.

65 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 14. října 2016 v 23:44 | Reagovat

Very good blog post.Really thank you! Fantastic.

66 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 19. října 2016 v 9:17 | Reagovat

Hello!

67 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 20. října 2016 v 8:08 | Reagovat

This design is wicked! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog well, almostHaHa! Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

68 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 20. října 2016 v 21:45 | Reagovat

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

69 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 21. října 2016 v 19:30 | Reagovat

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

70 simona simona | 22. října 2016 v 10:05 | Reagovat

[11]: more znamena chlapec

71 for for | E-mail | Web | 25. října 2016 v 18:51 | Reagovat

Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is great, as well as the content!

72 cialis cialis | E-mail | Web | 27. října 2016 v 18:09 | Reagovat

Heya im for the first time the following. I discovered this specific table as a consequence I to discover The item faithfully of use &amp the idea rallied round myself publicized lots. I am hoping to deliver a little back again furthermore foster further like so

73 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 29. října 2016 v 12:11 | Reagovat

I'm really enjoying the themedesign of your website. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A handful of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any solutions to help fix this problem?

74 cialis cialis | E-mail | Web | 31. října 2016 v 14:05 | Reagovat

Good day! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?

75 Stefan Stefan | 1. listopadu 2016 v 18:13 | Reagovat

[54]: nemas lebo (More) zname hej ty neco take ze nekto ane cigan

76 viagra viagra | E-mail | Web | 1. listopadu 2016 v 21:30 | Reagovat

What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute &amp help other users like its helped me. Good job.

77 canadian_cialis canadian_cialis | E-mail | Web | 3. listopadu 2016 v 8:48 | Reagovat

Normally I do not read post on blogs, but I wish to say that this writeup very compelled me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite great article.

78 order_ciais order_ciais | E-mail | Web | 5. listopadu 2016 v 1:57 | Reagovat

You must indulge in a contest for among the greatest blogs over the internet. Ill suggest this web website!

79 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 8. listopadu 2016 v 17:33 | Reagovat

Greetings! Very useful advice within this article! It is the little changes that make the most important changes. Many thanks for sharing!

80 Rositka Rositka | E-mail | Web | 8. listopadu 2016 v 18:37 | Reagovat

[70]: jsem komediantka a u nás je to cikán tak jsem si myslela že je to stejný

81 sildenafil_citrate sildenafil_citrate | E-mail | Web | 10. listopadu 2016 v 9:58 | Reagovat

Hello to every one, its truly a fastidious for me to visit this site, it contains helpful Information.

82 cialis cialis | E-mail | Web | 11. listopadu 2016 v 15:22 | Reagovat

I just couldnt depart your site prior to suggesting that I incredibly enjoyed the standard information an individual supply for your visitors? Is gonna be back often so that you can inspect new posts

83 cialis cialis | E-mail | Web | 14. listopadu 2016 v 15:04 | Reagovat

Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a weblog site? The account aided me a appropriate deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast provided shiny transparent concept

84 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 15. listopadu 2016 v 11:28 | Reagovat

Ive learn some excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you set to create such a fantastic informative web site.

85 for for | E-mail | Web | 17. listopadu 2016 v 6:22 | Reagovat

insecticide permethrin side effects in cats

86 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 17. listopadu 2016 v 8:46 | Reagovat

very nice post, i certainly love this web site, keep on it

87 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 18. listopadu 2016 v 18:58 | Reagovat

Where To Buy Cheap Generic Cefuroxime 250mg in Baltimore

88 cialis cialis | E-mail | Web | 21. listopadu 2016 v 17:02 | Reagovat

I have read several good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make such a magnificent informative web site.

89 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 24. listopadu 2016 v 0:05 | Reagovat

I like what you guys tend to be up too. Such clever work and coverage! Keep up the very good works guys I've incorporated you guys to my personal blogroll.

90 discount_cialis discount_cialis | E-mail | Web | 24. listopadu 2016 v 23:44 | Reagovat

I'm curious to uncover out what weblog system youre employing? Im experiencing some small security problems with my latest weblog and Id like to locate something a lot more safeguarded. Do you have any recommendations?

91 René René | E-mail | 28. listopadu 2016 v 15:40 | Reagovat

Jak se řekne po romsky rakovina?

92 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 29. listopadu 2016 v 7:56 | Reagovat

Hey, you used to write amazing, but the last couple of posts have been kinda boring I miss your tremendous writings. Past couple of posts are just a little out of track! come on!

93 for for | E-mail | Web | 9. prosince 2016 v 23:28 | Reagovat

Hello!

94 cialis_price cialis_price | E-mail | Web | 12. prosince 2016 v 22:28 | Reagovat

I am really enjoying the themedesign of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A handful of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any advice to help fix this issue?

95 fast fast | E-mail | Web | 13. prosince 2016 v 14:31 | Reagovat

Purchase Generic Bactrim 800mg Without Prescription in Arlington

96 online online | E-mail | Web | 14. prosince 2016 v 7:17 | Reagovat

Very informative article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

97 PAN X PAN X | E-mail | 14. prosince 2016 v 16:20 | Reagovat

Naky slova jsou tam jinak než říkame mi

98 for for | E-mail | Web | 15. prosince 2016 v 14:47 | Reagovat

Only  wanna  tell  that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

99 for for | E-mail | Web | 15. prosince 2016 v 22:31 | Reagovat

i love your blog and i think its going to my favorite!!i love viagra and cialis too!

100 without without | E-mail | Web | 20. prosince 2016 v 4:05 | Reagovat

The data are part of an autumn of just about 16 targets in Lib Dem provide because of the 2010 commander selection, before Huhne scooped 46.5 with all the electionHermes kelly felix bags didn can far in order to move benefit

101 purchase_viagra purchase_viagra | E-mail | Web | 29. prosince 2016 v 11:57 | Reagovat

Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you're talking approximately! Bookmarked. Kindly also visit my web site . We will have a hyperlink exchange arrangement among us!

102 fast fast | E-mail | Web | 4. ledna 2017 v 19:08 | Reagovat

I really like and appreciate your blog post.Thanks Again.

103 cialis cialis | E-mail | Web | 5. ledna 2017 v 5:38 | Reagovat

Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, as well as the content!

104 cialis cialis | E-mail | Web | 10. ledna 2017 v 3:01 | Reagovat

Hello, I desire to subscribe for this blog to obtain most recent updates, thus where can i do it please help.

105 for for | E-mail | Web | 13. ledna 2017 v 11:14 | Reagovat

omg! cant picture how quick time pass, after August, ber months time already and Setempber may be the 1st Christmas season in my location, I genuinely really like it!

106 for for | E-mail | Web | 13. ledna 2017 v 16:32 | Reagovat

free cell phone number lookup by name You can certainly see your

107 generic generic | E-mail | Web | Úterý v 4:49 | Reagovat

Superb post but I was wanting to know if you could write a

108 prescription prescription | E-mail | Web | Čtvrtek v 22:18 | Reagovat

I like this site its a master peace ! Glad I observed this on google. The definition of a beautiful woman is one who loves me. by Sloan Wilson.

109 for for | E-mail | Web | Pátek v 21:38 | Reagovat

I'm curious to uncover out what weblog system youre employing? Im experiencing some small security problems with my latest weblog and Id like to locate something a lot more safeguarded. Do you have any recommendations?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama