Slovensko - Romsky Slovnik

28. února 2009 v 9:01 | wonett
1 jeden - jekh
2 dva - duj
3 tri - trin
4 štyri - štar
5 päť - pandž
6 šesť - šov
7 sedem - efta
8 osem - ochto
9 deväť - eňa
10 desať - deš

11 jedenásť - dešujekh
12 dvanásť - dešuduj
13 trinásť - dešutrin
14 štrnásť - dešuštar
15 pätnásť - dešupandž
16 šestnásť - dešušov
17 sedemnásť - dešuefta
18 osemnásť - dešuochto
19 devätnásť - dešueňa
20 dvadsať - biš
21dvadsaťjeden - bišujekh
22 dvadsaťdva - bišuduj
23 dvadsaťtri - bišutrin
24 dvadsaťštyri - bišuštar
25 dvadsaťpäť - bišupandž
26 dvadsaťšesť - bišušov
27 dvadsaťsedem - bišuefta
28 dvadsaťosem - bišuochto
29 dvadsaťdeväť - bišueňa
30 tridsať - tranda
40 štyridsať - saranda

Dobrý deň - Lačho džives
Dovidenia - Ačhen Devleha (Ostávajte s Bohom)
Ďakujem - Paľikerav
Ako sa máš? - Sar sal?
Ako sa máte? - Sar san?
Svätý - Sentno
Svätá - Sentňi
Ľúbim ťa - Kamav tut
Ľúbiš ma? - Kames man?
Dobrú chuť - Lačho chaviben (Mište tuke te perel)
Prosím ťa - Mangav tut
Nechoď preč - Nadža ňikhaj
Škaredé - Džungales
Pekné - Šukares
Ideme čítať - Džas te genel
Ideme jesť - Džas te chal
Ideme domov - Džas khere
Ideme von - Džas avri
Ideme spievať - Džas the džijavel
Daj mi pusu - Čumide man
Daj mi ruku - An o vas
Chcem, aby si bol šťastný - Kamav, hoj te aves bachtalo
Áno - He
Nie - Na
Nerob to - Naker oda
Ide mi o teba - Džal mange pal tute
Poď sem - Av ade
Poď ku mne - Av kemande (Av kema)
Rozumiem - Achajuvav
Nerozumiem - Naachajuvav
Bože môj - Devla miro
Čo chceš? - So kames?
Čo robíš? - So keres?
Čo sa stalo? - So pes ačhija?
Myslím na teba - Gondoľinav pre tute
Chcem byť s tebou- Kamav te el tuha
Láska moja - Kamiben miro
Môj život - Miro dživipen

Ja - Me
Ty - Tu
On, Ona - Ov, Oj
My - Amen
Vy - Tumen
Oni - On

Ja hovorím - Me phenav
Ty hovoríš - Tu phenes
On hovorí - Ov phenel (vakerel)
My rozprávame - Amen vakeras
Vy rozprávate - Tumen vakeren
Oni rozprávajú - On vakeren

Ja mám - Man hin
Ty máš - Tut hin
On má - Les hin
Ona má - La hin
My máme - Amen hin
Vy máte - Tumen hin
Oni majú - Len hin

Ja nemám - Man nane
Ty nemáš - Tut nane
Je mi smutno - Phares mange hin
Bolí ma to - Dukhal man oda
Prečo? - Soske?
Koľko? - Keci?
Zajtra - Tajsa
Dnes - Ada džives
Včera - Ič
Ráno - Tosara
Večer - Rači

Ja viem - Me džanav
Ja neviem - Me nadžanav
Ty vieš - Tu džanes
Ty nevieš - Tu nadžanes

S kým si? - Kaha sal?
Už idem - Imar džav
Už ideš? - Imar aves?
Kedy prídeš? - Kana aveha?
Ja idem - Me džav
Ja prídem - Me avava
Ty ideš - Tu džas
Ty prídeš - Tu aveha
Čo budeš robiť? - So kereha?
Čo si robil včera? - So kerehas ič?
Čo hovoríš? - So vakeres?
Čo on povedal? - So ov phendža?
Čo si povedal? - So vakerehas?
Poviem ti to ráno - Phenava tuke oda tosara
Spíš? - Soves?

Ja som ešte v práci - Me som mek andre buči
Ja som v električke - Me som andre električka
Musím veľa pracovať - Mušinav te kerel but buči
Mám veľa práce - Hin man but buči

Čakám - Užarav
Čakaj - Užar
Poď so mnou - Av manca
Kto? - Ko?
Kde? - Kaj?
Sadni si - Beš tele
Malý(á) - Cikno(ni)
Veľký(á) - Baro(ri)
Pomaly - Polokores
Rýchlo - Siďar
Bež! Nebež! - Denaš! Nadenaš!
Ako sa voláš? - Sar pes vičines?
Volám sa … - Vičinav pes
Koľko máš rokov?- Keci tuke berš?
Odkiaľ si? - Khatar sal?
Kde si teraz? - Kaj sal kanake?
Kde ma budeš čakať? - Kaj man užareha?
Kedy ma budeš čakať? - Kana man užareha?
Zabudla som - Bisterdžom
Zabudol si - Bisterdžal


Pýtať sa - Te phučel (pes)
Opýtaj sa - Phuč
Chcem sa ťa opýtať - Kamav tutar te phučel
Nepýtaj sa - Naphuč
Zavolaj mi - Vičin mange
Zavolám ti - Vičinava tuke
Zazvoň mi - Brinkin mange
Zazvoním ti - Brinkinava tuke
Pozri sa - Dikh
Nepozeraj sa - Nadikh
Počúvaj - Šun
Prečo sa smeješ? - Soske asas?
Som smiešna? - Som po asaben?
Si smiešny - Sal po asaben


Nechaj ma - Muk man
Daj mi pokoj - De mange sirom
Trošku - Sikra
Zo srdca - Jilestar
Si rómka? - Sal romaňi?
Si róm? - Sal romano?
Polovične - Jepašuňi


Chrbát - Dumo
Hlava - Šero
Vlasy - Bala
Nos - Nakh
Oči - Jakha
Ústa - Vušta
Krk - Meň
Prsia - Čuča
Ruky - Vasta
Prsty - Angušťa
Žalúdok - Ďombra
Koleno - Khoč
Brucho - Per
Tvár - Muj
Nohy - Pindre
Topánky - Kamašťi


Čo, kto, ktorý, kde, kedy, ako, prečo-So, ko, savo, kaj, kana, sar, soske
Kto je ten chlapec? - Ko hin oda čho?
Čo je to? - So hin oda?
Kúpil som dve autá - Cindžom duj motora.
Kde je? - Kaj hin? - hino?
Kedy prídu? - Kana avena?
Prečo ona nechodieva načas do školy?-Soske oj phirel nasik andre škola?
Prečo prichádzaš tak neskoro? - Soske aves avke nasik?
Čo robí tvoja sestra? Píše. - So kerel tiri pheň? Irinel.
Kedy budú doma? - Kana ena khere?
Nikto to nevie. - Ňiko oda nadžanel.
Kde bývaš? Žiješ? - Kaj bešes? Džives?
S kým ideš? - Kaha džas?
Čo hľadáš? - So rodes?
Kto to tak povedal? - Ko oda avke phendža?
Odkiaľ prichádzajú? - Khatar aven?
Čo chce robiť? - So kamel te kerel?
Načo myslí? - Pre soste gondoľinel?
Komu sa mám poďakovať za obraz? - Kaske majinav te paľikerel vašo kipos?
Ako to urobíme? - Sar oda keraha?
Čo si o tom myslíš? - So peske pal oda gondoľines?
Kedy sa to stalo? - Kana pes oda ačhija?
Aká je tvoja adresa? - Savi hiňi tiri adresa?
Ktorý z tých chlapcov je Ján? - Ko kale čhavendar hino o Jankus?
Od koho si dostal peniaze? - Kastar chudľal o love?
Ktoré jazyky študuješ? - Save čhiba študines?
Kto ti to povedal? - Ko tuke phendža?
Čo je ťa do toho? - So hin tut andro oda?
To nič. - Oda nič.
Kde to položím? - Kaj oda te thovav?
Kto to urobil? - Ko oda kerdža?
Prečo si robiť starosti? - Soske peske tekerel starosti?
Kde, hore, dole, vpredu, vzadu - Kaj, upre, tele, anglal, palal
Kde si to našiel? - Kaj oda arakhľal?
Kde to je? Je to blízko. Je to ďaleko - Kaj hin oda? Hin oda pašes. Hin oda dur.
Na čo to je? - Pre soste koda hin?
Kde si to kúpil, dostal? - Kaj oda cindžal, chudľal?
Kto tam ešte bol? - Ko sas mek odoj?
Kedy odchádzaš? - Kana džas?
Čo keby sme išli spolu na obed? - So te geľamas khetane pro dilos?
Koľko máš rokov? - Keci tuke berša?
Kde a kedy si to počul? - Kaj u the kana oda šunďal?
Kedy si to poslal? - Kana oda bičhaďal?
Kedy si ho videl naposledy? - Kana les dikhľal naposledy?
Kto je tá žena? - Ko hin odi džuvľi?
Koho si ešte videl? - Kas mek dikhľal?
O čo ide? - Pal soste džal?
Kde tak asi býva? - Kaj avke bešel?
Čie je to auto? - Kaskero hin oda motoris?
Ako ďaleko je to odtiaľto? - Sar dur hin oda adarik?
Koľko ľudí je tam? - Keci manuša hine odoj?
Koľko chceš? - Keci kames?

Ako je to možné? - Sar oda avke šaj el?
Ako sa vám to páči - Sar pes tumenge oda tecinel

Kde bývaš? - Kaj bešes?
Bývam v strede mesta/na sídlisku. - Bešav maškaro fors/pro sidliskos.
Aká je tvoja adresa? - Savi hiňi tiri adresa?
Moja adresa je Ružová 5, Košice. - Miri adresa hiňi Ružová 5, Košice.
Máte veľký byt? - Hin tumen baro kher?
Nie, tri izby a kuchyňu. - Na, trin khera, the jekh kuchňa.
Na ktorom poschodí bývaš? - Pro savo poschodie bešes?
Bývam na prvom poschodí. - Bešav pro eršino poschodie.
Chceš vidieť náš byt/dom? - Kames te dikhel amaro kher?
Príď sa pozrieť na náš byt/dom. - Av te dikhel pro amaro kher.
Môžeme si niečo uvariť v kuchyni? - Šaj peske vareso tavas andre kuchňa?

Otec/matka - dad/daj
Brat/sestra - phral/pheň
Syn/dcéra/deti - čho/čhaj/čhavore
Starý otec/Stará matka - phuri dad/phuri daj
Strýko/teta - bačis/nena
Švagor/švagriná - šogoris/šogorkiňa
Bratranec/sesternica - bratrancos/sesternica
Svokor/svokra - sastro/sasuj
Manžel/manželka - rom/romňi
Vnuk/vnučka - lačhakero čho/lačhakeri čhaj
Nevlastný otec - čimos
Máš ženu/muža? - Hin tut romňi/rom?
Áno, už desať rokov. - He, imar deš berš.
Máte deti? - Hin tumen čhavore?
Máme jedného syna a jednu dcéru. - Hin amen jekh čho the jekh čhaj.
Môj brat má ženu/nemá ženu. - Mire phrales hin romňi/nane romňi.
Moja sestra nežije s mužom. - Miri pheň nadživel le romeha.
Svadba bude v marci. - Bijav ela andro marcos.
Kde bude svadba? - Kaj ela o bijav?
Moja manželka sa narodila v Jasove. - Miri romňi uľiľa Jasoste.
Koľko rokov má váš syn? - Keci beršengero hino tumaro čho? /Keci berš hin tumare čhaske?
Môj starší syn má jedenásť rokov. - Miro phureder čho hino dešujek beršeskero. /Mire phureder čhaske hin dešujek berš./
Nevedel som, že máš sestru. - Nadžanavas hoj tut hin pheň.
Môj syn veľmi rád športuje. - Miro čho igen rado športinel.
Dcéra rada varí. - E čhaj rado tavel.

Aký je?/Aká je? - Savo hino?/Savi hiňi?
Je veľmi vysoký/nízky. - Hino igen učo/cikno.
Má dobrú postavu. - Hin les šukar postava.
Je to chudé dievča. - Hiňi šuki/saňi čhaj.
Jej priateľka je tlstá. - Lakeri baratkiňa hiňi thuľi.
Môj dedo je starý. - Miro papus hino phuro.
Jej zelené oči sú krásne. - Lakere zelene jakha hine šukar.
Môj brat je pekný muž. - Miro phral hino šukar rom.
Ja mám modré oči a on má hnedé. - Man hin kike jakha, la hin hňede.
On je škaredý. - Ov hino džungalo.

Prečo si smutný? - Soske sal smutno?
On je šťastný. - Ov hino bachtalo.
Ona je zlá a lenivá. - Oj hiňi nalačhi the lenivo.
Tento chlapec je veľmi zvedavý. - Ada čhavo hino igen zvedavo/kivančošno.
Dávaj na seba pozor. - Viďazin pre tute.
Múdry človek. - Goďaver manuš.
Veľmi zvedavá žena. - Igen zvedavo/kivančošňi džuvľi.
On je lakomý muž. - Ov hino hamišno.
Môj syn je najlepší študent. - Miro čho hino jekhfeder študentos.
Daj mi viac peňazí. - De man buter love.
Pavol pracuje najviac. - O Pavol kerel jekhbuter.
On má viac šťastia ako rozumu. - Les hin buter bacht sar godži.
Pre pravdu sa každý hnevá. - Vaš o čačipen sako rušel.
Verím ti. Veríme vám. - Pačav tuke. Pačas tumenge.
Najšťastnejší muž na svete. - Jekhbachtaleder murš pro svetos/pre luma.
Mária je najkrajšie dievča, aké poznám.- E Maria hiňi jekhšukarader čhaj sava prindžarav.

Chcem zavolať pánovi Baloghovi. - Kamav te vičinel le Balogoske.
Máte telefónny zoznam? - Hin tumen telefonno zoznamos?
Áno, tu je. - He, ade hino/ he, ake hino.
Kto volá? Volá Ervín. - Ko vičinel? Vičinel o Ervin.
Môžeš mi zavolať v stredu večer? - Šaj mange vičines stredone rači?
Aké je tvoje telefónne číslo? - Savo hin tiro telefonno samos?
Zavolaj mi zajtra. - Vičin mange tajsa.
Chcem hovoriť s tvojou sestrou. - Kamav te vakerel tira/tra pheňaha.
Nie je doma. - Nane khere.
Mám jej povedať, aby ti zavolala? - Majinav lake te phenel hoj te vičinel tuke?
Už som jej volal dvakrát. - Imar duvar lake vičinďom.
Prosím, hovor hlasnejšie, nepočujem ťa.- Mangav tut, vaker zoraleder, našunďol tut.
Počkaj chvíľku. - Užar sikra.

Koľko stojí táto izba? - Keci mol ada kher?
Je to veľmi drahé. - Oda hin igen dragano.
Kde je moja taška? - Kaj hiňi miri taška?
Zobuď ma ráno o šiestej. - Uštav man tosara šovorendar.

Koľko mám zaplatiť? - Keci majinav te počinel?
Auto sa pokazilo. - O motoris mosajija.
Zavolajte mi opravára. - Vičinen mange le opravaris.
Kedy to bude hotové? - Kana oda ela kisno?
O tri dni. - Palo trin džives.

Kde budeme jesť? V reštaurácii. - Kaj chaha? Andre reštauracija.
Budete jesť aj polievku? - Chaha the zumin?
Nepoznám toto jedlo. - Naprindžarav ada chaben.
Máte zeleninu? - Hin tumen zelenina?
Pil si pivo? - Pijal lovina?
Chceš ešte niečo? - Kames mek vareso?
Nie som hladný. Som smädný. - Nasom bokhalo. Som somňašno/smedno.
Čo budeš piť? - So pijeha?
Prineste mi fľašu červeného vína. - Anen mange caklos joji mol.
Ďakujem, všetko mi chutilo. - Paľikerav, sa mange chuťinelas.
Svadba - Bijav, vera Krstiny - Boľipen

Aké je počasie? - Savo hin idejos?
Je pekný deň./Je škaredý deň. - Šukar džives./Džungalo džives.
Je veľmi teplo./Je veľmi zima. - Igen tato./Igen šil.
Fúka vietor. - Phurdel e balvaj.
Svieti slnko. - Sitinel o kham.
Je veľmi veľká zima. - Igen baro šil hin.
Bude búrka. Prší. - Ela burka. Del brišind.
Sneží a mrzne. - Del o jiv the faďinel.
Zober si kabát, bude pršať. - Le peske e guba, dela brišind.

Ako sa cítiš? - Sar pes irzines/ciťines?
Dnes mi je lepšie ako včera. - Ada džives mange hin feder sar ič.
Som chorý./Som unavený. - Som nasvalo./Som unavimen.
Kašlem a som prechladený. - Khasav u mek som prechlaďimen.
Pichalo ma v chrbte. - Surinlas man andro dumo.
Mám asi teplotu. - Hin man talam horučka.
Bolí ma hrdlo. - Dukhal man o kirlo.
Zvracal, omdlel. - Čhankerlas, mengisajija.
Zomrel na rakovinu. - Muja pre rakovina.
Nech ide k lekárovi. - Midžal ko doktoris.
Spadol som a udrel som si koleno. - Pejom the demaďom peske e khoč.
Zlomil som si ľavú ruku. - Phagľom peske o balugno vast.
Zavolajte lekára. - Vičinen le doktoris.
Bolí ma hlava. - Dukhal man o šero.
Nechcem jesť. - Nakamav te chal.
Spím zle a potím sa. - Sovav namište the poťinav pes.
Ťažko dýcham a silno kašlem. - Phares dichinav the zorales khasav.
Otvor ústa. - Phundrav o muj.
Nedýchaj, ľahni si. - Nadichin, pašťuv tuke.
Vezmeš si lieky, bude ti lepšie. - Leha peske o prašky, ela tuke feder.

Kde pracuješ? - Kaj keres buči?
V úrade. Som sekretárka. - Pro urados. Som sekretarka.
Ona stratila zamestnanie/prácu. - Oj našaďa e buči.
Môj kamarát nemá prácu. - Mire baratos nane buči.
Aký máš plat?/Koľko zarábaš? - Keci zarodes?
On je dôchodca. - Ov hino dvochodcas.

Koľko to stojí? - Keci oda mol?
Prosíte si ešte niečo? - Kamen mek vareso?
Táto košeľa je lacná/drahá. - Ada gad nane dragano/hino dragano.
Dajte mi ešte bielu košeľu. - Den man mek parno gad.
Máte červenú sukňu? - Hin tumen ľoľi rokľa?
To je veľmi drahé. - Oda hin igen dragano.
Chcela by som sa pozrieť na čiernu sukňu.- Kamavas bi te dikhel pe kaľi rokľa.
Toto si kúpim, ďakujem. - Ada peske cinava, paľikerav.
Zaplatím./Platím. - Počinav.

Chlieb - Maro
Cibuľa - Purum
Maslo - Čhil
zemiaky - gruľi, kompira, bandurky
mlieko - thut
zelenina - zelenina
syr - siros
mäso - mas
saláma - salama
tvaroh - ciral
halušky - halušky
palacinky - palačinky
zemiakové placky - klepčanky/malešňiki
buchty - buchty
koláče - bokeja
pirohy - pišoty
kapusta - armin
polievka - zumin
soľ - lon
cukor - cukros
ocot - šut
med - medos
čierne korenie - papros
červená paprika - ľoľi paprika
cesto - chumer

hrniec - piri
tanier - taňiris
pohár/šálka - poharis/šalka
lyžica - roj
nôž - čhuri
vidlička - vidlička
vareška - kaštuňi roj

Kedy sa stretneme? - Kana pes arakhaha?
Kde sa stretneme? - Kaj pes arakhaha?
Kedy a kde sa stretneme? - Kana the kaj pes arakhaha?
Kde ma počkáš? - Kaj man užareha?
Kde ťa mám počkať? - Kaj tut majinav te užarel?
Počkám ťa doma. - Užarava tut khere.
Počkaj ma pred domom. - Užar man paš o kher.


Kto to spieva? - Ko oda džijavel?
To je pekná pieseň. - Oda hin šukar džiji(giľi)
To spievaš ty? - Oda džijaves tu?
Pekne spievaš. - Šukares džijaves.
Pusti mi tú pieseň ešte raz. - Muk mange odi džiji mek jekhvar.
Nauč ma to spievať. - Sikav man oda te džijavel.
Zaspievajme si to spolu. - Aven džijavas oda khetane.
Kúpim si to CD-čko. - Cinava peske oda CD-čkos.
Rád/rada počúvam cigánske piesne. - Rado šunav romane džija.
Niektoré sú veľmi smutné. - Varesave hine igen žajošne.
O čom sa tam spieva? - Pal soste pes odoj džijavel?
Prelož mi to. - Prethov mange oda.
Pôjdeme na zábavu? - Džaha pro balos?
Kedy budú vystupovať? - Kana vistupinena?
Kedy/o ktorej začínajú? - Kecorendar kezdinen?
Kedy sa to končí? - Kana pes oda končinel?
Veľmi sa mi to páčilo. - Igen pes mange oda pačinlas/tecinelas.
Hrali výborne. - Bašavenas igen mište.
Cigánske hlasy - Romane hangi
Prečo už spolu nehráte? - Soske imar khetane nabašaven?
Poďme do Romathanu na premiéru. - Aven džas andro Romathan pre premiera.
O čom bude nová hra? - Palsoste ela nevi hra?
Hrá ešte v Romathane Žaneta? - Bajinel mek andro Romathan e Žaneta?
Prečo odišla? - Soske odgeja?
To je škoda, páčila sa mi, aj tebe? - Oda hin zijang pačinelas/tecinelas pes mange, the tuke?
Prídeme ešte niekedy? - Avaha mek varekana?
Rada chodím do divadla. - Rado phirav andro divadlos.
Rád chodíš do divadla? - Rado phires andro divadlos?
Musím zistiť, aký program má Romathan. - Mušinav pes te dodžanel, savo programos hin le Romathan.


V ŠKOLE | ANDRE ŠKOLA

Deti sa budú učiť čítať a písať. - O čhavore sikľona te genel the te irinel.
Budeme sa učiť aj novú pesničku. - Sikľuvaha the nevi džiji.
Kto zaspieva pesničku? - Ko džijavela džiji?
Eva má ťažkosti s matematikou. - La Eva hin pharipen la matematikaha.
Včera sme počítali do desať. - Ič genahas dži ko deš.
Zajtra sa naučíme básničku. - Tajsa sikľuvaha basňička.
Budeme písať nové písmená. - Irinaha neve pismena.
Ivan musí veľa písať. - O Ivan mušinel but te irinel.
Deti, poďme spievať! - Čhavale, džas te džijavel!
Deti, ideme von! - Čhavale, aven džas avri!
Deti, budeme čítať. - Čhavale, genaha.
Deti, budeme písať. - Čhavale, irinaha.
Deti, budeme počítať. - Čhavale, genaha.
Chcela by som pekne čítať a písať. - Kamavas bi šukares te genel the te irinel.
Keď budeš chodiť do školy, všetko sa naučíš. - Te phireha andre škola, sa sikľoha.
Príde pre teba brat? - Avela pal tute o phral?
Nakreslil si pekný obrázok. - Kreslinďal šukar kipocis (obrázkos).
Si veľmi šikovný. - Sal igen šikovno.

Teraz ideme jesť obed. - Kanake džas te chal o dilos.
Odložte všetko do skrinky. - Othoven sa andre skrinka.
Na obed sú buchty. - Po dilos hin buchti.
Jete radi buchty? - Chan rado buchti?
Umyte si ruky! - Thoven o vasta!
Budeme jesť pekne. - Chaha šukares.
Dobrú chuť. - Lačho chaviben.
Chutil ti obed? - Chuťinelas tuke o dilos?
Prečo si nejedol polievku? - Soske nachajal e zumin?
Ja nerád jem bielu polievku. - Me narado chav parňi zumin.
Mama varí lepšie jedlo. - Miri daj tavel feder chaben.
Rád jem mäso, zemiaky a kapustu. - Rado chav mas, kompira the armin.
Na Vianoce sme jedli ryby, šalát a kapustnicu. - Pre Karačoňa chahas mačhe, šalatos the arminakeri zumin.

Vonku sa budeme hrať s loptou. - Avri pes bajinaha la loptaha.
Kto chce, môže tancovať a spievať. - Ko kamel, šaj khelel vaj džijavel.
Janko, prečo nechceš ísť von? - Janko, soske nakames te džal avri?
Miška, prečo nechceš spievať? - Miška, soske nakames te džijavel?
Oblečte sa. - Uren pes.
Vyzlečte sa. - Čhiven pes tele.
Nie je ti zima? - Nane tut šil?
Nepi studenú vodu! - Napi šilalo paňi!
Urobím teplý čaj, dobre? - Kerava tači teja, mište?

Prečo Jožko nechodí do školy? - Soske o Jožkus naphirel andre škola?
Pani Baloghová, Jožko by mal chodiť do školy. - Pani Baloghova, o Jožko by majinďahas te phirel andre škola.
Už tri dni nebol v škole. - Imar trin džives nasas andre škola.
Je chorý? Bolí ho niečo? - Hino nasvalo? Dukhal les vareso?
V pondelok ideme s celou triedou do kina. - Hetvine džaha caja triedaha andre mozi.
Príde Dežko do školy? - Avela o Dežkus andre škola?
Dežko bol s mamou u doktora. - O Dežkus sas la daha ko doktoris.

Všetky deti budú cvičiť. - Savore čhavore cvičinena.
Ja nechcem cvičiť! - Me nakamav te cvičinel!
Bolia ma nohy. - Dukhan man o pindre.
Hovoríš pravdu? - Čačeste vakeres?
Sadni si a pozeraj sa, ako deti cvičia. - Beš tele u dikh, sar o čhavore cvičinen.
Zajtra budeš cvičiť s nami, dobre? - Tajsa cvičineha amenca, mište?

Mínus znamená odober. - O mínus hin hoj te odles.
Plus znamená pridaj. - O plus hin hoj te prithoves.
Aby si vedel, kedy je menej a kedy viacej, rozumieš? - Hoj te džanes kana hin frimeder u kana buter, achajos?
Štyri jablká je viac, ako jedno jablko. - Štar phaba hine buter sar jekh phab.
Jedno jablko je menej ako dve. - Jekh phab hin frimeder sar duj.
Naučíme sa počítať a budete vedieť v obchode nakupovať. - Sikľuvaha te genel u džanena andre bota te cinkerel.
Koľko stojí jeden rohlík? - Keci mol jekh kifľos?
Koľko stojí päť rohlíkov? - Keci mol panč kifľi?
Zahráme sa na obchod. - Bajinaha pes pre bota.
Gitka bude predavačka. - E Gitka ela botoškiňa.
Ondrej bude nakupovať a počítať peniaze. - O Ondrej cinkerela the genela o love.
Potom sa vymeníte, dobre? - Pajs pes čerinena, mište?
Napíšte slovíčka do zošita. - Irinen o lavora andro zošitos.
Píšte pomalšie a krajšie. - Irinen polokeder the šukareder.
Napíš to ešte raz. - Irin oda mek jekhvar.
Napíš na tabuľu svoje meno. - Irin pre tabula tiro nav.
Napísal si to dobre. - Irinďal oda mište.

Povedz mamke, nech príde do školy. - Phen tradake mi avel andre škola.
Musím sa s ňou porozprávať. - Mušinav laha te vakerel.
Môže prísť zajtra? - Šaj avel tajsa?
Keď nemôže, ja prídem ku vám domov. - Te našti avel, me džava ke tumende khere.
Mamka sa stará o malú sestru a brata. - Mridaj merkinel pre cikňi pheň the pro phral.
Zajtra bude doma. - Tajsa ela khere.
Otec pracuje, nebude doma. - Mro dad kerel bučhi, naela khere.
Mamka vás bude čakať. - Mridaj tumen užarla.
Dobre, prídem a pohovoríme si. - Mište, avava a povakeraha peske.

 

26 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (755)
Zobrazit starší komentáře

701 PeterGaw PeterGaw | E-mail | 11. srpna 2018 v 2:10 | Reagovat

What do you think about it?
This person is selling the secret of eternal youth: http://makemoneyonlinepostingads58023.thezenweb.com/facts-about-anti-aging-Things-To-Know-Before-You-Buy-17584079

702 komok97Cag komok97Cag | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 8:32 | Reagovat

Добро Пожаловать на новый, обновленный ТОР4.РУ - [url]https://t0r4.tk/[/url]
tor4.ru - здесь о культуре потребления и вся правда о наркотиках!

703 Korot.Ira Korot.Ira | E-mail | Web | 13. srpna 2018 v 4:59 | Reagovat

Я зашла на Букинг, и действительно: если выбрать цель проживания для отдыха, то бронирование не возможно ((( Что делать, если Букинг не дает бронировать жилье в Крыму?  Воспользоваться альтернативным сервисом вот и все ))) ссылка в описании.

Теперь бронируем на  mybookit.ru

704 tishafw3 tishafw3 | E-mail | Web | 15. srpna 2018 v 16:28 | Reagovat

Unripe nude pictures  
erotic drama online errotic stories adults movies erotic short films xxx poren free    
http://asian.erolove.in/?tracy  
  erotic modelling xxx video por sex video erotic thoughts sexx

705 Mixkino Mixkino | E-mail | Web | 17. srpna 2018 v 2:19 | Reagovat

Sunen, me som o Jano. Me som romano chavo pal e Slovensko. Amen sam khere ochto dzene: me, e daj-dad, o phral o Palo, o phena e Marika th?e Ivanka, e baba-papus. O dad hino lavutaris. Jov nane khere, akana hino Anglijate . E daj hini khere, tavel u pratinel. E baba-papus imar nane terne, hine nabutakere phure manusa. U ko sal tu?

706 John John | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 23:56 | Reagovat

I like this post, enjoyed this one regards for putting up. The goal of revival is conformity to the image of Christ, not imitation of animals. by Richard F. Lovelace.

707 bettytg18 bettytg18 | E-mail | Web | 23. srpna 2018 v 3:41 | Reagovat

Rejuvenated web project:
http://joanne.post1.telrock.org

708 Charles Charles | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 4:36 | Reagovat

garcinia cambogia extract weight loss results She is to make pill

709 victorpisk victorpisk | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 7:46 | Reagovat

Севастопольский клуб моржей Буревестник отзывы: мошенники и неадекватные люди, мы приезжали из другого конца России в Севастопольский и были очень расстроены
Клуб зимнего плавания Буревестник - худшее, что мы видели
Виктор Михайлович Пискунов - кидала и мошенник
+79787396770 вот номер этого мудака Виктора Пискунова
89787396770 это же номер говняного клуба моржей Буревестник
Виктор Пискунов и его клуб Буревестник не стоят вашего внимания

710 ErnestDEN ErnestDEN | E-mail | 26. srpna 2018 v 1:56 | Reagovat

Original replica Shop online ; buy Replica ; designer replica handbags, cheap wallets, shoes for sale.
Gucci, Versace, Balenciaga, Prada, Fendi, Max Mara, Dolce&gabbana etc.
https://www.instagram.com/elite_styleinua/

711 heigree heigree | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 2:39 | Reagovat

viagra where to buy in uk
<a href=http://www.viagchranrx.com/#>buy cheap viagra online</a>
whats in viagra
<a href="http://www.viagchranrx.com/#">buy cheap viagra</a>

712 alexandriauq2 alexandriauq2 | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 3:54 | Reagovat

My brand-new suss out d evolve:
http://claudia.web.telrock.net

713 Timothybloow Timothybloow | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 22:35 | Reagovat

<a href=https://www.xn----7sbqamfrkhj2bc3a.com>местоположение по номеру телефона</a> - местонахождение человека  по номеру, найти человека по номеру телефона

714 draicky draicky | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 20:58 | Reagovat

viagra 2 chainz
<a href=http://viagchranrx.com/#>buy cheap viagra online</a>
when viagra doesnt work
<a href="http://viagchranrx.com/#">cheap viagra online</a>

715 Cypegatt Cypegatt | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 21:09 | Reagovat

buy cialis generic online
<a href=http://www.cialischmrx.com/#>buy cheap cialis online</a>
correct dosage of cialis 20mg
<a href="http://cialischmrx.com/#">buy cheap cialis</a>

716 Thomastuh Thomastuh | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 21:34 | Reagovat

PTHC FORUM

Beat CP Shortclip 2018 Aristocratic Garnering

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

Dated files 2000-2017CONK Extraordinary Collecting Non-restricted 1201-1500 Files Last showing !!! UNLOOKED-FOR !!!!!

Siberian Mouse Gleaning

Suffer with a hankering representing Modelkids Dvd 1 - 44 Assist showing

After Anal Series 1 - 25 Reticent showing !!!

Preferably of Pic Dvd 1 - 50 Infantryman showing !!! UNFETTERED !!!!!

717 agrindy agrindy | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 2:52 | Reagovat

meth cialis pills
<a href=http://www.cialischmrx.com/#>buy cheap cialis online</a>
buy cheap cialis without prescription
<a href="http://www.cialischmrx.com/#">buy cheap cialis</a>

718 duergo duergo | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 13:12 | Reagovat

viagra faq
<a href=http://viagchranrx.com/#>generic viagra</a>
viagra 36 years old
<a href="http://www.viagchranrx.com/#">buy viagra online</a>

719 extize extize | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 14:05 | Reagovat

woman in viagra commercial
<a href=http://www.viagchranrx.com/#>buy viagra</a>
viagra lasts
<a href="http://www.viagchranrx.com/#">generic viagra</a>

720 Thomastuh Thomastuh | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 15:51 | Reagovat

PTHC FORUM

Most germane CP Shortclip 2018 Modish Snap out of it

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

Medieval files 2000-2017CONK Solely Collecting Obsessed 1201-1500 Files Vernissage !!! APPROACHABLE !!!!!

Siberian Mouse Garnering

Pine in the leadership of Modelkids Dvd 1 - 44 Vernissage

Craving after Anal Series 1 - 25 Cranny !!!

Upon a hankering as the treatment of Pic Dvd 1 - 50 Secret showing !!! DELIVERED !!!!!

721 Sweeme Sweeme | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 0:53 | Reagovat

split cialis pills 10mg
<a href=http://cialiskntrc.com/#>buy cheap cialis</a>
order cialis online without a health
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">buy cialis</a>

722 greecy greecy | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 1:22 | Reagovat

how to take viagra
<a href=http://viagragenups.com/#>buy viagra online</a>
does walmart sell viagra
<a href="http://www.viagragenups.com/#">cheap viagra online</a>

723 Jittee Jittee | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 1:46 | Reagovat

loan in minutes
<a href=http://paydayloansmenear.com/#>money loans near me</a>
payday loans of america
<a href="http://paydayloansmenear.com/#">payday loans near me</a>

724 infics infics | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 5:05 | Reagovat

generic 10 mg cialis 20mg
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>buy cialis online</a>
cialis pharmacy active ingredient
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">cheap cialis online</a>

725 James James | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 10:46 | Reagovat

Thank you for some other informative website. Where else may I get that type of info written in such an ideal way? I've a mission that I'm just now operating on, and I've been on the look out for such information.

726 loltach loltach | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 14:41 | Reagovat

uroxatral vs hytrin cialis pills
<a href=http://cialiskntrc.com/#>cheap cialis online</a>
tab 20mg cialis tablets
<a href="http://cialiskntrc.com/#">buy cheap cialis</a>

727 Yaltahelp Yaltahelp | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 0:13 | Reagovat

Сдаю квартиру ,дом ,гостиницу ,котедж в Гурзуфе посуточно и на долгий срок http://yaltahelp.ru

728 toidly toidly | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 2:02 | Reagovat

viagra par internet cialis 20mg
<a href=http://cialisgenwrx.com/#>generic cialis</a>
uk prescription cialis generic
<a href="http://cialisgenwrx.com/#">buy generic cialis online</a>

729 NathanNearp NathanNearp | E-mail | 30. srpna 2018 v 2:48 | Reagovat

PTHC FORUM

In the most elegant furore CP Shortclip 2018 Foreordained Cumulate

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

http://l2u.su/q9d

l2u.su/q9d

Pass‚ files 2000-2017WALLOP Up to the in tastefulness Omnium gatherum Highest 1201-1500 Files Vernissage

Siberian Mouse Assemblage

Representing Modelkids Dvd 1 - 44 Clandestinely showing

Suited quid pro quo on the side of Anal Series 1 - 25 Squaddie showing !!!

Executioner Pic Dvd 1 - 50 Vernissage !!!

730 ParmTank ParmTank | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 22:14 | Reagovat

cheap soft cialis
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>buy cheap cialis</a>
prices cialis 20mg
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">buy cheap cialis online</a>

731 Enence Enence | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 1:55 | Reagovat

viagra net worth
<a href=http://www.viagragenups.com/#>generic viagra online</a>
natural viagra substitute
<a href="http://www.viagragenups.com/#">viagra online</a>

732 arreque arreque | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 4:23 | Reagovat

buy cialis tadalafil
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>buy cialis online</a>
what are cialis tablets lilly icos
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">buy cheap cialis</a>

733 Serdose Serdose | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 7:49 | Reagovat

canadian pharmacy viagra
http://www.viagragenups.com/#

734 Acesee Acesee | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 12:23 | Reagovat

viagra free trial offer
<a href=http://www.viagragenups.com/#>buy generic viagra</a>
brother puts viagra in drink
<a href="http://www.viagragenups.com/#">cheap viagra online</a>

735 RogerInfit RogerInfit | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 13:31 | Reagovat

<a href=https://razleton.com>деньги онлайн без вложений</a> - надежные проекты без вложений, движок хайп проекта green-union

736 NathanNearp NathanNearp | E-mail | 31. srpna 2018 v 18:30 | Reagovat

PTHC FORUM

Be bruited close to the better of CP Shortclip 2018 Aristocratic Chrestomathy

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

http://l2u.su/q9d

l2u.su/q9d

Ageing files 2000-2017FINGER On the contrary Congress Saturated 1201-1500 Files Polish off showing

Siberian Mouse Horde

Respecting Modelkids Dvd 1 - 44 Donate to showing

Pine because of Anal Series 1 - 25 Tackle to the fore showing !!!

Craving with a perspective Pic Dvd 1 - 50 Commencement !!!

737 losetaneks losetaneks | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 23:17 | Reagovat

Ресурс animeshop-akki.ru – уникальный и передовой в России интернет-магазин, специализирующийся на продаже аниме-товаров и аксессуаров. На сайте http://animeshop-akki.ru имеется специализированный агрегатор, посредством которого каждый сможет создать свой уникальный дизайн и заказать его печать на футболке, кружке, значке и т.д. Более того, в ассортименте магазина представлены тысячи различных аниме-товаров. Тут каждый найдет для себя оптимальный вариант. Предлагаются выгодные цены на всю продукцию, различные варианты оплаты и доставка по всей России.

738 George George | E-mail | Web | 1. září 2018 v 16:59 | Reagovat

Heya im for the first time the following. I discovered this specific table as a consequence I to discover The item faithfully of use &amp the idea rallied round myself publicized lots. I am hoping to deliver a little back again furthermore foster further like so

739 valarieiu18 valarieiu18 | E-mail | Web | 1. září 2018 v 21:25 | Reagovat

Disengage porn pictures    
http://anime.sexblog.pw/?make the most of-dakota
   sex tv erotic song erotic comic book porn

740 jaclynml18 jaclynml18 | E-mail | Web | 2. září 2018 v 3:00 | Reagovat

Study my altered contract
http://pattaya.girls.blogporn.in/?entry-amina
carson conquest kenny b.c represent

741 Williamthatt Williamthatt | E-mail | Web | 3. září 2018 v 3:45 | Reagovat

<a href=https://Cashobnall.cc/showthread.php?t=611>купить ип в москве</a> - купить ксиву с проводкой, ищу транзит денег

742 anitte anitte | E-mail | Web | 3. září 2018 v 6:53 | Reagovat

generic cialis vs brand cialis
http://www.cialiscnrx.com/#

743 Michaeldrupe Michaeldrupe | E-mail | Web | 3. září 2018 v 13:41 | Reagovat

<a href=https://www.vbtracker.org/>track viber messenger</a> - program + for hacking viber, program + for hacking viber

744 Michael Michael | E-mail | Web | 3. září 2018 v 22:21 | Reagovat

I have observed that in the world these days, video games include the latest popularity with kids of all ages. Periodically it may be extremely hard to drag the kids away from the games. If you want the best of both worlds, there are plenty of educational games for kids. Great post.

745 waguerm waguerm | E-mail | Web | 5. září 2018 v 4:14 | Reagovat

generic cialis overnight
<a href=http://cialiscnrx.com/#>cialis coupon</a>
cialis tadalafil buy
<a href="http://cialiscnrx.com/#">buy cheap cialis coupon</a>

746 vinaisy vinaisy | E-mail | Web | 5. září 2018 v 6:20 | Reagovat

viagra gold cialis generic
http://cialiscnrx.com/#

747 epichet epichet | E-mail | Web | 5. září 2018 v 12:07 | Reagovat

cialis tablets 5mg
http://cialiscnrx.com/#

748 Richard Richard | E-mail | Web | 5. září 2018 v 19:37 | Reagovat

Thanks for this article. I might also like to say that it can end up being hard if you find yourself in school and merely starting out to create a long credit rating. There are many learners who are only trying to endure and have long or good credit history are often a difficult issue to have.

749 anitaad3 anitaad3 | E-mail | Web | 7. září 2018 v 3:32 | Reagovat

Started unusual spider's web throw
http://breastsxl.blogporn.in/?entry.veronica
my little sister free porn parental home porn video porn tube free janpanese canarsie amatuer porn porn webcam free chat

750 WilliamHeags WilliamHeags | E-mail | Web | 9. září 2018 v 3:20 | Reagovat

[URL=http://put.sibirki.com]проститутки новосибирска[/URL]
[URL=http://get.nsexy.ru]Проститутки новосибирска[/URL]
[URL=http://nsk.siblaguna.org]Проститутки новосибирска[/URL]
Здравствуйте! Вас приветствует команда сайта Сибирки, сайта, на котором размещают анкеты 86% всех проституток города Новосибирска. У нас вы найдете услуги лучших девушек от недорогих путан до элитных моделей, готовых к любым вашим желаниям. Смотрите проверенных девочек и вы получите то, что видите на сайте в реальности. Качественные интим услуги в Новосибирске это лучший способ снять сексуальное напряжение – в сауне, у вас, в гостинице или апартаментах – неважно! Мы поможем вам подобрать именно тех девушек, за которыми вы пришли к нам.

751 Sergioram Sergioram | E-mail | 11. září 2018 v 17:23 | Reagovat

Analogue of Laminine AminoBoosters are 3-7 times more affordable as Laminine by LPGN. http://www.getyourboomback.com/#_l_2ox To learn how to get a product, contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

752 Paul Paul | E-mail | Web | Čtvrtek v 16:25 | Reagovat

Some  truly   select  blog posts on this  web site ,  saved to fav.

753 CharlesDuari CharlesDuari | E-mail | Web | Pátek v 11:45 | Reagovat

Прожили 4 года с парнем и на 4 год узнала что он мне изменил. Боль была страшная,  просил прощения,  просил дать еще шанс. Дала шанс. Но через месяц опять измена,  опять боль слезы. Но больше не смогла простить,  такое отвращение к нему было. Выставила с вещами к черту.  [URL=http://www.sibirintim.info/indi_3162.html]селиконовая шлюшка[/URL]
вот куда он уезжал в в отпуск в прошлом месяце. Теперь размышляю что делать дальше. Он меня бросил и обманул!

754 Georgemem Georgemem | E-mail | Web | Pátek v 15:55 | Reagovat

Крупнейшая в России и одна из ведущих в мире выставок «Охота и рыболовство на Руси» впервые прошла 6 февраля 1996 года в столице России - городе Москве и неизменно проводится на ВДНХ.
Два раза в год на ней собирается много официальных гостей и огромное количество посетителей из разных городов нашей необъятной страны. Ведь Россия славится своими охотниками и рыбаками! В мужской компании любителей охоты и рыболовства стали появляться женщины, что очень радует. В выставке принимает участие более 900 российских и иностранных компаний.
Наша выставка – это место, где будут созданы все условия для рекламы и продвижения ваших товаров и услуг, поиска потенциальных партнеров и заключения договоров, привлечения новых покупателей.
В рамках деловой программы выставки, обсуждаются насущные вопросы развития охоты и рыболовства в нашей стране, а так же, проводятся практические занятия, семинары, мастер-классы и презентации новинок рыболовной и охотничьей отраслей.
Организаторы выставки активно сотрудничают с общественными организациями охотников и рыболовов, и совместно проводят ряд соревнований по спортивной ловле рыбы.
На стендах участников выставки проходят интересные мероприятия: демонстрация рыболовных снастей; кинологические консультации;практические советы по регистрации маломерных судов; продажа льготных турпутевок.
Культурно-развлекательная программа выставки включает в себя тематические викторины, конкурсы и дегустацию блюд полевой кухни.
Приглашаем к участию компании и фирмы, чья деятельность связана с  тематикой охоты, рыбалки и активного отдыха. <a href=http://ppv.alipromo.com/ru/hunting.php?hash=ox3l666x7jadw8y4eelzx2p7rhpd994e>А  купить инвентарь и интесесные новинки в можете сдесь</a>

755 Michael Michael | E-mail | Web | Dnes v 9:31 | Reagovat

Informative Site Hello guys here are some links that contains information which you might find useful yourselves. It is Worth Checking out.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama